Старобългарски речник
полагат 
полагат -полагаѭ -полагаш несв 1. Слагам, поставям някъде нещо, което нося или държа; турям нктоже ѹбо свѣтлънка въжегъ въ съкровѣ полагаатъ. н подъ спѫдомь М Лк 11.33 З събіраѩі ѣко вь мѣхъ водꙑ моръскꙑѩ. полагаѩ во съкровіштхъ беꙁьнꙑ (!) СП 32.7 повелѣвааше ...  съсѫдꙑ мѫльнꙑѧ прѣдъ нм полагат С 174.30 сънꙙтъ бога въ пльт отъ дрѣва.  полагатꙿ на ꙁем въ пльт бога нага С 455.30 Слагам нещо някъде с определена цел, поставям. ѣможе колжъдо въхождааше. вь вьс л ... на распѫтхъ полагаахѫ недѫжънꙑѩ М Мк 6.56 З Погребвам. марѣ же магдалн. ꙇ марѣ осова. ꙁьрѣашете къде  полагаахѫ М Мк 15.47 З А како же въ гробъ ꙇ когда. ꙇ отъ кꙑхъ. хъ жіꙁнь полагаетъ сѧ. свѧтꙑхъ словесъ да послѹшаемъ К 14b 4 Срв. С452.26 2. Поднасям, предлагам, предоставям прѣлом хлѣбꙑ. ꙇ даѣше ѹенкомъ свомъ. да полагаѭтъ прѣдъ нм М Мк 6.41 З вьсѣкъ лвкъ прѣжде доброе вно полагаатъ М Йо 2.10 полагаѭ т вьсѧ моѧ сѫдꙑ С 503.10 Подхвърлям нещо, мятам. не дадте сщенꙗ пъсомъ. н полагаіте бсерꙑ вашѧ прѣдъ свнꙗм СК Мт 7.6 3. Превръщам нещо в друго полагаѩ обакꙑ вꙑсхожденье свое. ходѩ на крлу вѣтрьню СП 103.3 4. Считам, смятам, на мнение съм; предполагам полагааше днѫ бꙑт отъ велкꙑхъ добротъ же не мꙑт сꙙ С 280.23 5. Обличам, надявам [дреха] марꙗ же ꙿто сътворт не ѹмѣаше. многꙑ рꙁꙑ на ѫтробѣ полагаѭшт. їѡсфа гонеꙁнѫт хотѣаше С 239.30 6. Установявам нещо, определям тѣмже  паулъ тъ полагаѧ ѹставъ вешт ... рее С 375.26 7. Привеждам, казвам, изказвам нещо полагаатꙿ сѭ пртѫ довьльнѫ на прѣпьрѣн С 371.18 8. Отбелязвам тѣм сѫт. (.)лаголꙑ полагана МЛ А 24 полагат дѹшѫ своѭ [ꙁа кого] τὴν ψυχήν μου τίϑημι [ὑπέρ τινος] [вар. δίδωμι, ἐπιδίδωμι] Давам си душата, жертвам се за някого пастꙑрь добрꙑ дшѫ своѭ полагаатъ ꙁа овьцѧ М Йо 10.11 З А СК полагат памѧть Поставям за спомен [за възпоминание] аꙁъ самоль рабъ бж() полагаѫ памѧть (ѡц)ꙋ  матер  брат(ꙋ н)а кръстѣхъ с(хъ) СН полагат поспѣшень Старая се, полагам грижи многъ подвгъ. трѹдъ же  поспѣшень полагаѭштѹ. ꙗко да ... крьстꙗньскꙑѧ .... вѣрꙑ рошрт слово С 535.3 полагат сканъдалъ τίϑημι σκάνδαλον Кроя козни, сплетнича, заговорнича на сна мре своеѩ полагааше сканъдѣлъ СП 49.20 полагат спѣшень τίϑημι σπουδήν Грижа се, внимавам, старая се по вьса же лѣта ... много полагааше спѣшен. рѣво же дръжат С 279.18 полагат ѹпъвань τίϑεμαι τὴν ἐλπίδα Уповавам се мьнѣ же прілѣплѣті сѧ бѕѣ благо естъ. полагаті на гѣ ѹпъваніе мое СП 72.28 полагат ѹѧсть сво τὴν μερίδα μου τίϑημι Съпричастен съм съ прѣлюбодѣі ѹѩстъе свое полагааше СП 49.18 прѣд полагат προβάλλω Предлагам мьнꙙтъ сꙙ пасхѫ творꙙште. лма ѹмомъ стꙑдькомъ. опрѣснькꙑ прѣд полагаѭтъ. же прсно необрѣꙁанꙑ срьдьц С 418.11 полагат сѧ М З А СК СП К С МЛ БН СН Гр τίϑημι κατατίϑημι προτίϑημι ὑποτίϑημι βάλλω ἐπιβάλλω полагаті Нвб полагам ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА