Старобългарски речник
покрꙑт 
покрꙑт -покрꙑѭ -покрꙑш св 1. Покрия; сложа нещо върху друго така, че да го закрия нтоже бо естъ покръвено еже не отъкръвено бѫдетъ М Мт 10.26 З, А.Срв. Лк 12.2 М З А Б покрꙑѭ сѩ кровомъ крілѹ твоею СП 60.5 въ кровѣ крълѹ твоею покрꙑеші мѩ СП 16.8 вь денъ ꙁъла моего покрꙑ мѩ въ таінѣ крова своего СП 26.5 блажѫ їѡсфа  нкодма ... не крльма нъ плаштанцеѭ бога покрꙑвъша С 458.7—8 2. Покрия, засипя, затрупам тогда наънѫтъ глат горамъ падѣте на нꙑ. ꙇ хлъмомъ покрꙑте нꙑ М Лк 23.30 З ѡтъвръꙁе сѩ ꙁемлѣ.  пожрѣтъ датана.  покрꙑ на сънъмщі авірона СП 105.17 покрꙑвъ сѧ въ гробѣ каменемь. покрꙑлъ ес вꙿсѧ грѣхꙑ СЕ 27а 20 васъ не ꙁемл҄ѣ покрꙑла. н небо прѧтъ С 97.2—3 3. Покрия, заема повърхността на нещо покрꙑ горꙑ сѣнь его СП 79.11 власꙑ же главѫ покрꙑлъ ес. да не врѣдтъ сѧ ꙁмѣненемь вѣтръ СЕ 7b 10 За вода — залея. покрꙑ вода сътожаѭщѩѩ мъ. н едінъ отъ ніхъ не іꙁбꙑстъ СП 105.11 н обратѩтъ сѩ покрꙑтъ ꙁемлѩ СП 103.9 врагꙑ їхъ покрꙑ море СП 77.53 въсверѣпѣвъше бо влънам. съ ꙁемл(е)ѭ сѧ боретъ. ꙇ коньцѧ вꙿсеѩ вселенꙑѩ покрꙑт тъщтъ сѧ СЕ 1а 20 Образно. ѣко тебе раді пріѩсъ поношеніе. покрꙑ срамота лце мое СП 68.8 4. Забуля, закрия, обвия, покрия  покрꙑ мѩ тъма СП 54.6 напрасно облакъ покрꙑ го свѣтьлъ С 570.7 5. Прич. мин. деят. като същ. покрꙑвꙑ м ед ὁ σκεπάσας a) Този, който е покрил, скрил; покрилият, скрилият даждъ м ѡ владꙑко. сего всꙙштааго на дрѣ нага. да покрꙑѭ покрꙑвьшааго мого състава наготѫ С 455.9 b) За Исус Христос — този, който е изкупил, оправдал; изкупителят даждъ м сего мрътвааго въкѹпѣ  ба. да покрꙑѭ покрꙑвъшааго моꙗ беꙁаконꙗ С 455.11 6. Прен. Оправдая, изкупя, опростя [грехове] т покрꙑ м жꙁн скврьнѫ С 392.9 нтоже бо го въꙁможе покрꙑт С 508.24 7. Укрия, премълча нещо грѣха моего не покроіхъ (!) СП 31.5 покръ (погр. вм. покрꙑ, Север., с. 113, бел под линия) вьсѩ грѣхъхъ СП 84.3 покрꙑлъ ес вꙿсѧ грѣхꙑ СЕ 27а 21 8. Прен. Защитя, запазя, закриля покрꙑ мѩ отъ сонъма ꙁълобвꙑхъ СП 63.3 покрꙑѭ і ѣко поꙁна імѩ мое СП 90.14 покрꙑ ѩ отъ сѣте. непрѣꙁннъ СЕ 18b 15—16 їс хс ... посъла мꙙ покрꙑт тꙙ С 3.5 хс ... посъла агꙿг҄ела свого  покрꙑ мꙙ ѹбогѫѭ ꙗко ѹпꙿвахъ на н҄ь С 5.4—5 Спася, закриля, облекча. люта стъ ꙁма нъ сладъка порода. болѣꙁньно съмрьꙁен. нь сластьнъ поко. мало дожꙿдѣмъ.  лоно авраама патрарха покрꙑтъ нꙑ С 91.6 покрꙑт сѧ М З А Б СП СЕ К С Гр ἀποκρύπτω ἀποσμήχω κατακρύπτω κρύπτω καλύπτω κατακλύζω ϑάλπω ὀροφόω σκεπάζω συγκαλύπτω Нвб покрия ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА