Старобългарски речник
поко 
поко -ꙗ м 1. Покой, спокойствие, успокоение обрѧщете поко дшамъ вашмъ М Мт 11.29 З, А, СК.Срв. СЕ 89b 17 СЕ97b 21 СЕ98а 11 дхъ ꙇꙁдетъ отъ лвка. прѣходтъ скоꙁѣ беꙁдънаа (!) мѣста. ꙇштѧ покоѣ М Мт 12.43 З.Срв. Лк 11.24 М З ѡбрат сѩ дше моѣ въ покої твої СП 114.6 ѹготовт сѧ отъселѣ. не на поко. н на пщѭ СЕ 90а 16 помловат раба ... ѹсънѫвъшааго вь легъкꙑ поко СЕ 58b 23 да ѹже нкꙿдеже покоꙗ нкꙿдеже ослабьнꙗ С 57.5 да хѹдꙑѧ сеѧ нашеѧ жꙁн въ поко съврьшвъше. конецъ бе страха полꙋт С 67.29 н тамо покоꙗ полѹшꙙ С 98.28 Образно. тꙑ бо ес поко рабѹ твоемѹ хе бже нашъ СЕ 57b 10 Срв. СЕ58b 9 2. Почивка, отдих ꙁведе нꙑ вь покоі СП 65.12 аште дамь сонъ ома моїма ... ї покої кротафома моїма СП 131.4 Място за почивка, покои. ѣко їꙁбъра гь сона. ї ꙁвол ї въ жлшті себѣ. се покої мої въ вѣкъ вѣка СП 131.14 3. Смърт, кончина мⷺца ноѩⷠ҇ в҃ꙇ҃ поко стааⷢ҇ оца наⷲ҇ оана ꙁлатоѹстааго А 127а 9 поко ісу навгнѹ Е 20а 14 М З А СК Е СП СЕ С ЗЛ Гр ἀνάπαυσις ἄνεσις κατάπαυσις ἀναψυχή покоі покої Нвб покой ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР