Старобългарски речник
поклон҄ень 
поклон҄ень -ꙗ ср 1. Свеждане, навеждане, накланяне, скланяне блгв вꙿсѧ нꙑ. авлѣѭщѧѩ поклоненемь твохъ вꙑ. обраꙁъ работѣ СЕ 6а 14 2. Поклонение, отдаване на почит като израз на религиозен култ мⷺца сепⷠ҇ аꙇ поклонен (вм. поклонене, Вайс, Курц, с. 223, бел. под линия) дрѣвѹ енⷭ҇ А 116d 24 Срв. СК127а 2—3 мⷺца сепⷠ҇ в҃ꙇ҃. въ поклонене еⷭ҇нѹмѹ дрѣвѹ А 117а 1 Срв. СК127а 4 мⷺца юⷧ҇ ћ҃ а҃ ... поклонене еⷭ҇нѹмѹ  жівотворѧщѹмѹ крстѹ хвѹ А 151а 7 мѣⷰ҇ гі. поклонене ьстьнаго крста СК 127b 2 тѧ молмъ гі ... прм моⷧ҇твѫ. ꙇ поклонене раба твоего СЕ 33b 20 ѡ обрадовань намъ вꙿсѣмъ намъ. ꙇ поклонене стѹмѹ мен. гю помол СЕ 61а 2 ст крьⷭ҇те ... прѣⷣлежѫщ на поклонене дьнесь ... ѹблаж наⷭ҇ ТФ А 3—4 по поклон҄ен прѣстааго  покланꙗмааго кръста С 185.26 днѣмъ поклон҄енмъ слѹжмъ С 327.25 достоно дастъ поклон҄ен С 427.10 поклон҄ень колѣнома γονυκλισία Коленичене, коленопреклонение моⷧ҇ на поклонен҄е кол҄ѣнома СЕ 59b 15—16 А СК СЕ ТФ С Гр προσκύνησις κλίσις поклон҄ен поклон҄ене Нвб поклонение ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР ДА