Старобългарски речник
пот
пот -подѫ -подеш св 1. Отида, придвижа се до определено място ѣште бо і поідѫ посрѣдѣ сѣні съмрътънꙑѩ. не ѹбоѭ сѩ ꙁъла СП 22.4 поде на въстоьнѫѭ странѫ С 15.22 да подемъ ѹбо вьс на мѣсто вашемѹ съборѹ С 30.26 полемъ рее подѣте ѹбо на съборъ С 125.19 подѣмъ к н҄емѹ С 314.20 Образно. навед мѩ гі на пѫть твоі. ї поідѫ въ рѣснотѣ твоеі СП 85.11 Проходя, започна да ходя. ноѕѣ їмѫтъ ї не поїдѫт СП 113.15 2. Тръгна, отправя се към определено място  въставъ поде кь оцю своемѹ А Лк 15.20 въстанѣте поꙇдѣмъ. се прблж сѧ прѣдаѩ мѧ З Мт 26.46 въраꙁѹмлѭ тѩ і наставлѭ въ пѫтъ съ вь ньже поідеші СП 31.8 он же прꙁꙿван бꙑвъше  невдм скоро подошꙙ С 44.17 да подемъ къ любьнѹѹмѹ пѫт нашемѹ С 63.2 млад мо подошꙙ по жестокѹ пѫт С 135.1 Тръгна срещу някого, противопоставя се на някого. въскорѣ събьравъ сꙙ многъ народъ въ орѫжї подошꙙ на нь. вовода же раꙁѹмѣвъ ... ꙗко на нь прдошꙙ. на помошть стааго конона С 50.28—29 В пов.Ела, елате! велꙙ мъ ꙗст молꙗаше сꙙ глагол҄ꙙ. подѣте ꙙда да въкѹсте С 38.18—19 Пристигна, стигна някъде.  обѣштавꙿ сꙙ мъ. поде сь н҄м на мѣсто С 36.5 3. Вляза, придвижа се навътре егда подѫ въ храмнѫ. вар петра іс гл СК Мт 17.25 4. Ида си; напусна мястото, където съм; отида си въставъша же подошꙙ въ своѧ домꙑ.  їсповѣдашꙙ вьса же сꙙ сълѹ мъ С 40.1 съвꙙꙁан же бꙑвъше подошꙙ вь пеал мноꙁѣ С 57.28 въстан под отъсѫдѹ С 468.28 тѣмже вьстанѣте подѣте С 470.20 5. Прен. Отида си от света, умра нагъ ꙁдохъ  рѣва матере моеѩ. нагъ подѫ облѣц мꙙ хрьсте С 64.14 пот въ слѣдъ кого [δεῦρο] ἀκολουϑέω τινί Тръгна след някого, последвам някого поід вь слѣдъ мене СК Мт 19.21 Срв.Лк 9.59 СК да вьс бꙑвъшї подошꙙ вьслѣдъ го С 32.20 прѣдъ пот προπορεύομαι Предшествам, предвождам створі намъ бъ ... і ꙇже поідѫтъ прѣдъ намі К 6b 23 Срв. С417.8 раꙁьно пот Разбягам се, разпръсна се поражѫ пастꙋха  раꙁно подѫтъ овьцꙙ С 478.11 З А СК СП К С Р Гр πορεύομαι προπορεύομαι περιπατέω ἀπέρχομαι ἔρχομαι ἄπειμι [ἀπιέναι] ἐπείγομαι ὑπάγομαι παραγίγνομαι κατατρέχω συντρέχω δεῦτε ἄγω χωρέω [вар. εἰσέρχομαι] поꙇт поіт поїт Нвб пойда, пойдам, пойдувам диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА