Старобългарски речник
подъмат 
подъмат -подъмлѭ -подъмл҄еш несв 1. Приемам, получавам, поемам бже ... цѣл рѫцѣ его. отъ одръжѧѩ болѣꙁн. да радостѭ радѹетъ сѧ. подъемⷧѧ ма. прѣстое тѣло твое СЕ 31а 13 подъмлѧ м ед a) ὁ δεχόμενος, ἀνάδοχος [вар. διάδοχος] Приемащият косите при обреда подстригване на дете а подъемѭⷧ҇щюмѹ. дажд ꙇ томѹ благословене СЕ 7а 18 блгв кѹпъно съ подъемⷧѭщмь власꙑ его СЕ 7b 22—23 b) Приемащият косите при обреда подстригване на монах; духовен отец прведѫтъ гѹмена.  поⷣ҇емл҄ѭщааⷢ҇ влаⷭ҇. хотѧщааⷢ҇ сѧ пострѣщ СЕ 82а 4 Срв. СЕ83а 7 глеⷮ҇ ерѣ поⷣ҇емлѭщюмѹ влаⷭ҇ СЕ 83а 13 2. Прен. Подкрепям, давам сила, правя да стане силен гь подъемлетъ  рѫкѫ его СП 36.24 3. Прен. Нося, вземам върху себе си, нагърбвам се с нещо тꙑ повелѣ вь себѣ мѣсто. црквънꙑмъ свѧⷳ҇нкомъ. подъмат тѧготꙑ нашѧ СЕ 67b 17 4. Прен. Излагам се, подлагам се [на опасност, риск и под.] гда же ѹ҄же повѣдано бꙑстъ. беꙁбожьно оно  неьство повѣдан. не нарцат ха. аште л то бѣдꙑ подъмат С 85.8 СП СЕ С Гр ἀντιστηρίζω ἐκδέχομαι подъмат Нвб подемам, подема ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ подемна ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ подимам остар диал ДА