Старобългарски речник
подъ 
подъ предл I. С вин. 1. За означаване на място, което се намира по–ниско от обозначения предмет: под коль кратꙑ въсхотѣхъ събърат ѧда твоѣ. ѣкоже събраатъ кокошъ птенъцѧ своѩ подъ крлѣ М Мт 23.37 ЗI, А. Срв.Лк 13.34 М нктоже ѹбѹ свѣтльнка въжегъ. покрꙑваатъ его съсѫдомь. л подъ одръ подълагаатъ М Лк 8.16 нѣсмъ бо (до)стонъ да подъ кровъ мо въндеш М Лк 7.6 З, А, СК. Срв.Мт 8.8 СК;С 308.2 подъ крілѣ его надѣеші сѩ СП 90.4 ꙁаꙇде бъ слънъце подъ ꙁемлѫ. ꙇ тъмѫ прѣмраънѫѭ ꙇюдеомъ сътворі К 12b 31 Срв. С448.26 постав ѧ по нѹ. подъстълавъ подъ ногꙑ хъ багърѣнцѫ С 7.1 повелѣ вьсꙙ вест ѧ вь темнцѫ. повелѣвъ брьсел тлъено подъ хрьбьтъ блаженааго мѫенка подъсꙑпат С 104.26 подь сѣнь мѹ помꙑслхъ  сѣдохъ С 353.23 2. За означаване на подчинено, зависимо положение: под вьсѣ покорлъ есі подъ ноѕѣ его СП 8.7 бъ даѩ мъсті мънѣ.  ѹі (!) люді моѩ подъ мѩ СП 17.48 покорі люд намъ. ї ѩꙁꙑкꙑ подъ ногꙑ нашѩ СП 46.4 ра нꙑнѣ прблжт сѧ. рабѣ твоемь семь. поклоньшмь сѧ подъ мѧ твое СЕ 35а 10 ра нꙑнѣ съкрѹшт орѫже  слѫ недѫгѹ семѹ. сѫщюмѹ вꙿ немь. поклоньшю сѧ подъ го твое СЕ 29а 11 с же мръ вьсꙙ повне (!) ратьнꙑѩ. подъ вашꙙ ногꙑ С 502.13 II. С тв 1. За означаване на място, което се намира по–ниско от обозначения предмет: под отътрѧсѣте прахъ же естъ подъ ногам вашм М Мк 6.11 З ꙇбо  пс подъ трапеꙁоѭ ѣдѧтъ отъ крѹпцъ дѣтескъ М Мк 7.28 З ꙁане рѣхъ т ѣко вдѣхъ тѧ подъ смоковънцеѭ М Йо 1.51 З А СК подъ ѩꙁꙑкомъ емѹ трѹдъ і боꙁⷧнⷺъ СП 9.28 Срв. С426.6 ѹшірілъ естъ (!) стопꙑ моѩ подо мъноѭ СП 17.37 блгвенъ ес гі бже. блгввъꙶ. жрътвѫ аврамⷧѭ. подъ дѫбомь мамьбрскꙑмь СЕ 15b 5 сп гі ... цра нашего. ꙇ съхран  подъ кровомь твомь мромь СЕ 5b 22 подъ паꙁѹхама го полож ноꙁѣ сво С 166.23 тꙑ бо с сътворлъ ... вьсе ѹдмо подъ небесемь С 232.4 въꙁлеже мѡус подъ камꙑкомъ велкомъ С 257.17 За означаване, че действието се извършва под повърхността на нещо. въходꙙште подъ водоѭ комѹ вь н҄е. ꙁмештетъ  вънъ С 128.26— 27 За означаване, че нещо разкрива друго нещо. даудъ пророкъ подъ псанмъ съкрꙑ раꙁѹмъ С 327.4 2. За означаване на подчинено, зависимо положение: под съпѩлъ есі въсѩ въстаѭщѩ на мѩ і подѫ (!) мноѭ СП 17.40 съмѣрішѩ сѩ подъ рѫмі (!) іхъ СП 105.42 покор подъ ногама его. вꙿсѧ поганъскꙑѩ бран СЕ 19а 7 подъ ꙁакономъ похвалꙑ бꙑт С 83.24 кого же л дѣла не обавшꙙ подъ гомъ С 542.17 3. За означаване на начин на извършване на действие: под къ немѹ ѹстꙑ моімі воꙁъвахъ. ї въꙁнѣсъ подъ ѩꙁꙑкомомъ СП 65.17 подъ грѣхомъ дръжм бѣахѫ С 495.12 подъ вееръ Привечер, надвечер трѧсомꙑ же да въкѹстъ подъ вееръ. мало кашцѧ СЕ 44а 22 подъ владꙑкоѭ [владꙑкам] ὑπὸ ἐξουσίαν Подвластен ꙇбо аꙁъ лвкъ есмь подъ влкоѭ. ꙇмꙑ подъ собоѭ вонꙑ М Мт 8.9 З А СК подъ властел҄ [владꙑкам] ѹн҄енъ бꙑт ὑπὸ ἐξουσίαν Подвластен ꙇбо аꙁъ лвкъ есмъ подъ властелꙑ ѹненъ. ꙇмѣѩ подъ собоѭ воѩ М Лк 7.8 З, А. Срв.Лк 7.8 СК подъ властьѭ бꙑт βασιλεύομαι Подвластен съм, управляван съм ꙁа сего раді длъженъ естъ вьсѣкъ кнѧꙁъ не обінѹѩ вьсѣхь. ꙇже подъ властьѭ емѹ К 2а 10 подъ властѭ стъ црѹ С 360.22 подъ ꙁемлѭ, подъ ꙁемл҄еѭ a) ἐν ὑπογαίῳ Под земята, в земята нѣстъ огн҄ь подъ ꙁемл҄еѭ С 129.11 b) ὑποχϑόνιος Под земята [образно], в ада отъ ꙁемлѧ подъ ꙁемлѫ. бъ пріходтъ К 13а 2 Срв. С449.6 дьнесь спснье. сѫшт(.)ъ на ꙁемі. ꙇ отъ вѣка подъ ꙁемлеѭ съпѧштмъ К 12b 34 да раꙁѹмѣмъ бжѭ танѫ. тана подъ ꙁемьѭ ꙋдеса. да ѹвѣмъ како  сѫштмъ въ адѣ просвѣтлъ стъ проповѣдь С 449.17 сꙿндошꙙ ... послѣдѹѭште богов  господ на гробьнаꙗ  вьсе ꙁем глѫбьшаꙗ. ѹмьрьшмъ отъ вѣка подъ ꙁемьѭ жлшта. ꙁвест окованꙑѧ отъ вѣка съпꙙштꙙѧ С 464.5 прдохъ на ꙁемьѭ  подъ ꙁемл҄еѭ. тебе рад ловѣка С 469.2 подъ ноꙃѣ подъложт a) Стъпча, унищожа хе бже нашъ. съгъбалъ (!) ес вꙿсѧ негъблѧ (!). ꙇ вꙿсѣкѫ непрѣꙁнь. ꙇ подъложлъ ѭ ес. подъ ноꙁѣ тво СЕ 35b 4 b) ἐκποδὼν ποιέω Пренебрегна, подмина, оставя без внимание їѡсфъ. цръ сꙑ вьсѣмъ егуптомъ ... не обнаж меа. н въ тьмнц ꙁатвор ... н ранꙑ дастъ ... вьсе то подъ ноꙁѣ подъложвъ прѣштен съ вьꙁвтмъ сьмѣсвъ. внꙑ скааше како сꙙ бꙑ съ братѭ поꙁналъ С 367.22—23 подъ обѫꙁомь ὑπιδών С негодувание, с недоволство не могѫ старьца ꙁьрѣт подъ обѫꙁомъ кѹꙗѭшта С 242.16 М З А СК СП СЕ К С Гр ὑπό ὑποκάτω ἐν подь подо Нвб под ОА ВА АК Бот НТ НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА