Старобългарски речник
подоба 
подоба -ꙑ ж въ свѧттел҄ьскѫ подобѫ ἰεροπρεπῶς.᾿ В светителски образ, като светител, както подобава на светител въ ст(т) [...](ѫ) подобѫ облъкъ сѧ Е 39б 1—2 не бꙑт комѹ на подобѫ οὐκ εἶμί τινος ἄξιος Не съм достоен, не съм подходящ за някого любѧі оца л мтре пае мене. нѣст м на подобѫ СК Мт 10.37 Срв. К2а 8 подоба стъ χρή Подобава, нужно е прост бѣ подоба не въ годъ тъ С 373.21 подоба стъ комѹ a) δεῖ τινα Трябва, нужно е, редно е, длъжен съм да аште ѹбо млⷪш сꙙ ꙁа црꙙ. то подоба т стъ  повелѣнмъ хъ повноват сꙙ С 106.15 подоба т бѣ положт сьребро мо прѣдъ продаѭштм С 377.7 b) εἰκός ἐστιν Възможно е, вероятно е, може да се допусне въ ношт то бꙑстъ.  подоба бѣ нѣкоторꙑмъ  ѹсънѫт С 445.3 же на подобѫ τὰ συμφέροντα Съответствие, логическа връзка, смисъл  ѹвъства. ꙗже сѫтъ натрѣбьш пѫт ѹеню. ꙁѣло лютѣ прокѹд. н раꙁѹмѣт же на подобѫ. н памꙙтѭ слѹхъ ѹтврьждаѧ. н сто глꙙдат даѧ вдмꙑхъ С 340.2 СК Е К С Нвб подоба ’начин’ остар ВА НТ НГер подоб м остар РРОДД