Старобългарски речник
повѣсть 
повѣсть - ж 1. Разказ, повествование понеже ѹбо мъноꙁ наѧсѧ нт повѣсть о ꙇꙁвѣстованꙑхъ въ насъ вештехъ М Лк 1.1 З А хъже бо слово повѣстѭ  слѹхомъ ѹкаꙁаатъ сꙙ С 83.13 отꙿц же да помолꙙтъ сꙙ тацѣхъ отрокъ отьц бꙑт. а матер добрꙑ матере повѣсть да вꙑкнѫтꙿ С 95.29 нъ сѣ оставвъ же беꙁбожьнꙑхъ тѣхъ ... къ свꙙтѹѹмѹ дометꙗнѹ повѣстемъ въꙁвраштѫ сꙙ С 217.16—17 такожде  ѹхо слꙑшꙙ словесꙑ дѣанꙗ  повѣст С 343.9 хотѣхъ ѹбо прѣстѫпт повѣсть. пон҄еже многашд ѭ повѣдовахъ вамъ С 437.10 2. Указание, поучение пае же вь схъ мѣсто. да сътѧжмъ подобаѭщаа стꙑмъ. братолюбе. беꙁмⷧъве ... пръвое  послѣдьнее сповѣдане. танꙑ срцю. ѣкоже бжѩ повѣст съкаꙁаѭтъ. кръщаахѫ бо сѧ рее. ꙇсповѣдаѭще грѣхꙑ своѩ СЕ 92а 10—11 повѣсть дѣꙗт διηγέομαι Разказвам (..)вѣст (повѣст, Мирчев, Кодов, Индекс, с. 245) дѣѫща лѣта ѡ [...]нѣ Е 7б 16—17 повѣсть псменьнаꙗ ἡ ἱστορία τοῦ γράμματος Свещеното писание обае прѣжде варвъшхъ вамъ бесѣдѹмъ съкаꙁанꙗ ... бѣдно бо раꙁѹмѣт. въ повѣст псменьнѣ лежꙙ ѹмъ С 345.19 М З А Е СЕ С Р Гр ἱστορία διήγησις διήγημα ὑποϑήκη Нвб повест ОА ВА АК ЕтМл БТР АР РБЕ