Старобългарски речник
повѣдат 
повѣдат -повѣдаѭ -повѣдаш несв 1. Известявам, съобщавам, казвам прклюшѧ же сѧ едн въ то врѣмѧ повѣдаѭште емѹ о галлехъ. ꙇхъже кръвъ платъ съмѣс съ жрътвам хъ М Лк 13.1 де же лкъ  повѣда юдеомъ. ѣко съ естъ ꙇже мѧ сътворі цѣла А Йо 5.15 да повѣдатъ къждо васъ сво мꙙ.  санъ  отъьство С 99.7 вьлѣꙁъша же въ тьмнцѫ раꙁдрѣшста аб сѫштꙙѧ тѹ. братѭ ѧ нарѫшта ...  ꙗко  вѣ хоштевѣ крьстꙗна бꙑт повѣдааста С 212.10—11 сце прнѹжденъ повѣда  родъ.  отььство С 294.27 текъ повѣда ѹтелю свомѹ. глꙙ. ꙗко ꙁвѣрь прѣвелкъ стотъ прѣдъ двьрьм С 558.24—25 Поверявам, доверявам. нѣто мол҄ѫ особь блаженꙑма вама повѣдат С 286.10—11 Разкривам, проявявам. съмотр не тъкꙿмо ѹмьршмъ пр н҄емъ  по н҄емъ. повѣдат сво ловѣколюб С 462.2—3 2. Разказвам, описвам с думи ꙇ въꙁвращьше сѧ апл повѣдашѧ емѹ елко сътворшѧ М Лк 9.10 З въ вьсе странѣ юдестцѣ повѣдаем бѣахѫ вьс гл с М Лк 1.65 З А въꙁврат сѧ въ домъ тво.  повѣда елко т сътвор бъ М Лк 8.39 З А СК грѣшънікѹ рее бъ. вьскѫѫ тꙑ повѣдаші оправьданъѣ моѣ СП 49.16 повѣдаетъ блаженꙑ сь еванћелістъ К 5b 40—6а 1 де плаѫшт сꙙ до стааго мѫжа. повѣдат мѹ своѭ бѣдѫ С 43.29 Разпространявам [заповед, нареждане]. гда же ѹже повѣдано бꙑстъ беꙁбожьно ... повѣдан. не нарцат ха С 85.5 3. Свидетелствам, потвърждавам на се прдъ въ мръ. да повѣдаѭ стнѫ СК Йо 18.37  повѣда ѡⷩ҇а гл. ꙗко вдѣхъ дхъ съходщъ. ꙗко голѫбь съ нбсе СК Йо 1.32 повѣдахъ. ꙗко сь естъ снъ бжі СК Йо 1.34 вꙑ же повѣдаіте. ꙗко скон. съ мъноѭ есте СК Йо 15.27 4. Прогласявам, обявявам съвъꙁдвгн тѣлеса наша. вь день вь ньже сто . неложъно повѣдалъ ес СЕ 65b 11—12 5. прич мин страд a) Като прил. повѣданъ, –ꙑ a) καταμηνυϑείς Съобщен, посочен прде на повѣдано мѹ мѣсто С 519.27 b) b) Като същ. повѣдано ср ед τὰ κηρυττόμενα Известие, свидетелство да вждѫ свома ома повѣдано вам С 500.26 6. Прич. сег. деят. като същ. повѣдаѭща ср мн τὰ διαγγέλλοντα Уверения, свидетелства нктоже слꙑшаньꙗ повѣдаатъ. нктоже отъ рѣ повѣд прностъ. нктоже мене прметъ твоꙗ повѣдаѭшта С 510.29—30 повѣдат прѣжде δηλόω πάλαι Предсказвам, предричам не повѣда л прѣжде богъ пророкомъ С 330.23 М З А СК О СП СЕ К С Гр λέγω ἀναγγέλλω ἀπαγγέλλω ἀνατίϑημι δηλόω διαλαλέω διηγέομαι δίδωμι ἐξηγέομαι ἐπιδίδωμι ϑαρσέω περιαγγέλλω σημαίνω κηρύσσω ἐπαγγέλλω μαρτυρέω καταμαρτυρέω μεταδίδωμι ἐπαγγελία Нвб Срв вям, вем диал НГер ДА