Старобългарски речник
пламꙑ 
пламꙑ -пламене м 1. Огън; горящи дърва и под оте аврааме помлѹ мѧ.  посъл лаꙁарѣ да омотъ конецъ пръста своего въ водѣ.  ѹстѹдтъ ѩꙁкꙑ мо. ѣко страждѫ въ пламен семь М Лк 16.24 З А СК да відімъ съ страхомь. ъто семѹ істьлѣнье. бжі ꙁаконъ съкаꙁаетъ. ꙇ се ѣко вьсѣкого пламене пламеннꙶѣе .... прідетъ бо пророкъ мосі. отъ ба наѹенъ сꙑ К 1b 27 2. Пламък; огнен език  пръвомѫенца въ женахъ. въꙁде бо на ѡгнъ. не ꙋсѫмнѣвш сѧ пламене.  ꙁвѣре лютї ѹжасѫ сѧ Е 36а 9 гласъ гнъ просѣкаѭшта пламенъ огна. гласъ гнъ сътрѩсаѭштаго пѹстꙑнѫ СП 28.8 блаженꙑ же шедъ на мѣсто деже бѣаше огн҄ь раждъженъ. вдѣвъ пламень полꙙшть. мол сꙙ ведѫштмь го вономъ. ослабт мѹ асъ малъ С 142.26 Образно. хладомь твоеѩ благост. вьꙁгортъ сѧ вь немь. съмꙑсльно пламень дховенъ ... просвѣштаетъ сѧ въ срц его. ꙇ въ помꙑшленьхъ СЕ 23b 8 вьнде платъ въ претор. попѹштаѧ ꙗрост ждовьстѣ. ѹгасте покѹшаѧ сꙙ неѹгасмꙑ пламъ (погр. вм. пламъꙇ, Север., с. 435, бел. под линия) вьнде  ꙁде. пае огн҄ь въжеже С 435.3 3. Прен. Светлина, слънце  се мѹ рекъшѹ ꙁмѣн сꙙ лце мѹ.  бꙑстъ акꙑ пламꙑ.  ... гла мѹ. вьсѣмь авѣ стъ алеѯандре. ꙗко влъшъбам одолѣваш. бѣаше бо т лце блѣдо вдмо. нꙑнꙗ же пакꙑ свѣтъло акꙑ сльнце С 159.17 4. Прен. Страст, силно чувство мль ѹбо госпожде. вѣдѣ тꙙ кто тꙙ пламꙑмъ раждꙁа на мꙙ. не тꙑ мꙙ мѫш госпожде. нъ же братѭ моѭ на мꙙ въстав. с сть дꙗволъ С 366.22 М З А СК СП СЕ К С Гр φλόξ πῦρ пламень пламъꙇ Нвб пламен остар диал ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА плам поет Дюв БТР АР пламък ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР пламик диал ВА НТ Дюв НГер ЕтМл ДА Срв Пламен м ЛИ Пламена ж ЛИ СтИл,РЛФИ