Старобългарски речник
плакат [сѧ]II 
плакат [сѧ] -плаѫ [сѧ] -плаеш [сѧ] несв 1. Плача, проливам сълзи ꙇдѣаше же въ слѣдъ его мъногъ народъ люд. мѫж  женꙑ. ѩже  бѣахѫ сѧ  плакаахѫ сѧ его М Лк 23.27 З жено то плаеш сѧ. гла ма ѣко вьꙁѧсѧ га моего. ꙇ не вѣмь кьде положшѧ  М Йо 20.13 А. Срв.Йо 20.15 М А блаженꙑ дадъ въпьетъ. на рѣцѣ вавілоньсцѣ. тѹ сѣдомъ і плакахомъ сѧ. на врьбі по срѣдѣ еѩ обѣсіхомъ органꙑ нашѧ. сірѣь псалтꙑръ. ꙇ гѫслі К 7а 31 Срв. С418.21 тъгда  дѣтшть плаетъ  мат болтъ. навꙑкъш обꙑамъ крьмт дѣтшть С 312.8  ставш ꙁад пр ногѹ го. плаѫшт сꙙ наꙙтъ мот ноꙁѣ го сльꙁам С 391.11  плаꙙ съ вьпл҄емъ глаголааше мъ. ꙙда молте сꙙ къ богѹ. да ꙁбавтъ прѣдѣлꙑ сѧ отъ находꙙштхъ бѣдъ С 569.17 ѹбогъ же нѣкꙑ тъгда пршъдъ въ манастꙑрь. плаꙙ  рꙑдаѧ С 551.27 2. Оплаквам се от нещо, загрижен съм кꙿто трѹждаѩ сѧ. ꙇ пррщѧ къ прстанщю семѹ не спаетꙿ сѧ. ꙇл кꙿто плаѧ сѧ прпадаѩ. къ враев семѹ. не ѹбалѹетъ сѧ СЕ 84а 2 прост мꙙ брате. каꙗт себе  плакат велкꙑхꙿ мохъ грѣхъ.  на ба дрьꙁновенꙑхъ оть мене беꙁакон С 524.27 3. Прич. сег. деят. като прил. плаѧ сѧ κοπτόμενος Който плаче, плачещ о плаѫштхъ сѧ женахъ М 77а 28 4. Прич. сег. деят. като същ. плаѫште м мн οἱ κλαίοντες, οἱ πενϑοῦντες Плачещите, страдащите блажен ншт ѣко ваше естъ цстве бже ... блажен плаѫште нꙑнѣ ѣко вьсмѣѭтъ сѧ М Лк 6.21 З А блажен плаѫште. ѣко т ѹтѣшѧтъ сѧ З Мт 5.4 А СК гі бже нашъ. ѹтѣшене скръбѧщмъ. ꙇ плаѭщмъ сѧ ѹвѣтъ. ꙇ вꙿсѣмъ ѹнꙑваѭщмъ ꙁастѫплене СЕ 57b 1 5. Оплаквам се от някого или от нещо, плача се, жаля се тъгда  ѹтел҄ь хъ плаꙙ сꙙ ожестоанꙗ срьдьца хъ. ꙗко ѹт нѣхъ порѫен. не бꙑшꙙ достон своеѭ ꙁълобоѭ С 333.12 не мѣѣше л добротꙑ вьсѣкоѧ. добротꙑ хꙑтрьць. плакааше бо ждовъска ꙁъла ловѣкъ въ ꙗꙁвѣ сꙑ С 436.9 то глагол҄ꙙ анупатъ проплака сꙙ съ стенанмꙿ велкомъ ... стꙑ кодратъ рее. самъ себе да сꙙ плаетъ. о мьнѣ бо нѣстъ трѣбѣ плакат сꙙ. н мловат С 102.15 6. Оплаквам някого, плача за някого глаⷭ҇ въ рамѣ слъшанъ бъⷭ҇і. плаь  ръдане  въпль многъ. рахль плаѫщ сѧ ѩдъ свохъ.  не хотѣаше ѹтѣшіті сѧ А Мт 2.18 СК обрашть же сѧ съ къ нмь рее. дъштер ꙇмскꙑ. не плате сѧ о мьнѣ. обае себе плате сѧ  ѧдъ вашхъ М Лк 23.28  се ѹвѣдѣвъше сътекошꙙ сꙙ. плаѫште стааго.  погребъше го С 52.1 ѡ плаѹ  бьню не на добро бꙑваѭштѹ. н рахл҄ь плаѫшт ꙙдъ свохъ сце въстена С 386.13 М З А СК СП СЕ К С Р Гр κλαίω πενϑέω ϑρηνέω δακρύω ὀδύρομαι ὀδυνάομαι κόπτομαι ὀλολύζω ὀλοφύρομαι βαρύνομαι κατακλαυϑμυρίζω κλαυϑμυρίζω ταλανίζω Нвб плача [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА Срв Плачково МИ Плачковци МИ Плачидол МИ СНМБ Плачкова могила МИ Плачливи могили МИ ЙЗ,МИПан Плачковец МИ Плачковица МИ Плачковия кладенец МИ Плачливи ливади МИ ЙЗ,МИПир Плачигорница ВП,ТО Плакунов ФИ Плачков ФИ Плачковци ФИ СтИл,РЛФИ