Старобългарски речник
пща 
пща ж 1. Храна, ядене сего рад глѭ вамъ. не пьцѣте сѧ дшеѭ вашеѭ. то ѣсте л то пете. н тѣломъ вашмъ въ то облѣете сѧ. не (дша) л больш естъ пштѧ.  тѣло одеждѫ М Мт 6.25 З, А.Срв. Лк 12.23 З кто ѹбо естъ вѣрънꙑ рабъ  мѫдрꙑ. егоже постав гъ надъ домомь свомъ. да дастъ мъ вь врѣмѧ пштѫ хъ М Мт 24.45 З А СК скѹмені рікаѭще вьсхꙑтеіте. ї спросіте ѹ ба піщѫ себѣ СП 103.21 ѹготовт сѧ отъселѣ. не на поко. н на пщѭ. н на но етеро ꙁемънꙑхъ красотъ. славънꙑхъ СЕ 90а 16 вꙿсѣкꙑ гадꙑ. ѡтдѣте отъ лоꙁѣ. ѡтъ нвъ ... вь дрѣво еже не твортъ сѣмен. тамо вꙑ естъ далъ гь. денънѫѭ пщѫ СЕ 59b 3 тѣлесънаѣ пішта. егда въ рѣво вънідетъ ꙇмѫштее ꙁълѫ болѣꙁнь. болі недѫгъ творітъ К 8b 4 аꙁъ отъ сел не мамъ въкѹст брашꙿна ꙁемнааго. нъ ождаѭ оноѧ пштꙙ вькѹст. гоже око не вдѣ н ѹхо слꙑша С 154.9 2. Препитание, прехрана достоꙇнъ бо естъ дѣлатель пштѧ своеѩ З Мт 10.10 рѣка бжьѣ наплъні сѩ водъ. ѹготова пщю імъ. ѣко тако естъ ѹготованье твое СП 64.10 въ врѣмꙙ жꙙтвѣ шъдъш да съберетъ класꙑ на пштѫ себѣ С 43.15 онъ ѹбо нѫждьноѭ тъьѭ пштеѭ пеетъ сꙙ.  бесꙿпеально  бескрꙿбьно жт жвꙑ. ꙗкоже въ прстаншт въ отш сѣдꙙ С 492.16 3. Кърма, мляко прподобꙙтъ сꙙ цръквьн кръмьнц. дѣтехъ же млѣко по вьсꙙ дьн. пшт себѣ отъ матера съса съсѫтъ  прсно просꙙтъ С 384.14 тъгда  дѣтшть плаетъ  мат болтъ. навꙑкъш обꙑамъ крьмт дѣтшть. а пштꙙ не подамꙑ вдꙙшт С 312.10 4. Прен. Духовна сила, духовна храна млостівъ ї штедръ гь. пщѫ далъ естъ боѩштїмъ сѩ его СП 110.5 егда дховънаѣ пішта вънідетъ. въ ѹмъ плънъ ꙁълобꙑ. пае погѹбітъ. ꙇ стьлітъ К 8b 8 дховъноѭ пі(.....)мъ въдат К 3а 28—29 5. Прен. Богатство, изобилие, разкош, пищност нъ есо ꙁдете вдѣтъ. лка л мѧкъкам рꙁам одѣна. се же въ одежд славьнѣ ꙇ пшт сѫште. вь цсрхъ сѫтъ М Лк 7.25 З ѹпѭтъ сѩ отъ обїлїѣ домѹ твоего. ї потокомъ пїштѩ твоеѩ напошї ѩ СП 35.9 въ кънгахъ жвотънꙑхъ. на лонѣ аврамⷧ. ꙇсаковѣ ѣковл. на мѣстѣ жвѫщхъ. вь наслѣдь црства нбснааго. ꙇ въ ра пщѧ въводѧ ѩ. съ свѣтълꙑм аплꙑ твом СЕ 65b 7 та жена прѣльст адама ...  їꙁгънана бꙑста с породънꙑіѧ пштꙙ. дѣлат ꙁемьѭ рѫкама свома С 9.18—19 пщеѭ кръмл҄ень ἀρτοτροφία Хранене, угощаване беꙁаконнц ... вдѣшѧ лаꙁара ѹхода сьмрьт бвъша. слꙑшашꙙ по морѹ хожден. недѣлано внодат. нетꙙжанѫѭ пштеѭ крьмл҄ен С 323.21 М З А СК СП СЕ К С Гр τροφή διατροφή ἀποτροφή ἀπόλαυσις βρῶσις τρυφή ἑστίασις пшта піща пішта пїшта Нвб пища остар ОА ВА НГер БТР АР РБЕ РРОДД