Старобългарски речник
пещ сѧ 
пещ сѧ -пекѫ сѧ -пееш сѧ несв 1. Грижа се, създавам си грижи отъвѣштавъ же рее е съ. марта маръта пееш сѧ  млъвш о мьноꙁѣ М Лк 10.41 З А СК ꙇ о одежд то сѧ пеете. съмотрте крнъ селънꙑхъ. како растѫтъ. не трѹждаѭтъ сѧ н прѧдѫтъ М Мт 6.28 З А СК се рее не ѣко о нштхъ пеааше сѧ. нъ ѣко тать бѣ. ꙇ срнцѫ мꙑ. ꙇ въмѣтаема ношааше М Йо 12.6 З А СК глѭ вамъ. не пьцѣте сѧ дшеѭ вашеѭ. то ѣсте л то пете М Мт 6.25 З, А, СК.Срв. Мт 6.31 М, З, А, СК;С 290.20 пон҄еже не сьде дошꙙ къ продаѭштмъ. нъ тамо н богатомѹ. же тольма ловѣколюбьцъ бꙑстъ. ꙗкоже  ꙁа прклѹьшꙙѧ сꙙ мѹ пешт С 374.11 Имам грижи, задължения към някого. тъ бо скопець с  не пееш сꙙ н о женѣ н о дѣтехъ. нъ стъ с С 60.30 2. Тревожа се, загрижен съм егда же прведѫтъ вꙑ на соньмшта  власт  владꙑъствѣ. не пцѣте сѧ како л то отъвѣштаате л то реете М Лк 12.11 З А не пьцѣте сꙙ ѹбо на ѹтрѣ М Мт 6.34 З, СК.Срв. С 547.9 егда же прѣдаѭтъ вꙑ. не пцѣта сѧ како л то въꙁглаголете дастъ бо сѧ вамъ въ тъ асъ. то глте М Мт 10.19 З А амⷩ҇ глѫ вамъ. ꙗко днъ отъ васъ прѣдастъ м.  пекѫште с ꙁѣло наш глат емѹ. еднъ къждо хъ. еда аꙁъ есмь г СК Мт 26.22  ... молꙗаше стааго наꙙ плакат ... прѧт го каѭшта сꙙ  пекѫшта сꙙ С 564.2  пакꙑ рекѫ радѹте сꙙ. гь блꙁъ нмже не пьцѣте сꙙ. гь ꙁ мрьтвꙑхъ въсталъ С 479.8 3. Старая се, полагам грижи за нещо къто же отъ васъ пекꙑ сѧ можетъ прложт тѣлѣ своемь лакоть еднъ М Лк 12.25 З.Срв. Мт 6.27 М З А СК дошꙙ же сь н҄мъ въ манастꙑрь.  мꙿногѫ тѫгѫ мѣахѫ вьсѣьскꙑ пекѫште сꙙ мъ цѣлт ранꙑ С 51.19—20  прѣжде повелѣвъ нестѹѹмѹ дхѹ отт  пешт сꙙ дѣломъ отъгꙿна  С 42.8 пещ сѧ прѣжде προμεριμνάω Грижа се, безпокоя се от по–рано егда же водѧтъ вꙑ прѣдаѭште не пьцѣте сѧ прѣжде то въꙁглаголете. (н)н поѹате сѧ М Мк 13.11 З М З А СК Е С Р Гр μεριμνάω φροντίζω ἐπιμελέομαι ἐπιμέλειαν προσφέρω λυπέομαι μέλει μοι ὀδύρομαι φρουρέω συναλγέω φρονέω пешт сѧ Нвб Срв обезпечен