Старобългарски речник
пае 
пае нареч 1. Повече, в по–голяма степен, по̀ амнь глѭ вамъ. ѣко не радѹетъ сѧ. о не пае. неже о девѧт десѧтъ  девѧт не ꙁаблѫждьшхъ М Мт 18.13 ЗI А СК прохождааше же пае слово о немь. ꙇ сънъмаахѫ сѧ народ мьноѕ М Лк 5.15 З которꙑ ѹбо ею пае въꙁлюбтꙑ М Лк 7.42 З А СК въꙁьрте на пⷮцѧ нбскꙑѩ ѣко не сѣѭтъ н жьнѭтъ. н събраѭтъ вь жтьнцѫ. ꙇ отцъ вашъ нбскꙑ птѣетъ ѩ. не вꙑ л пае хъ лѹъш есте М Мт 6.26 З А въꙁъп (небо)лѣвъшѣ. ѣко многа ѧда (пꙋстѣ) пае не(ж)ел мѧщ мѫжа Е 28а 4 пае отъселѣ ꙁмѣнѧтъ тѧ большаа подвꙁанѣ. бран непрѣꙁньскꙑѩ СЕ 91b 4 въ епскѹпьствѣ акꙑ въ манастꙑр трѹждааше сꙙ. дръжꙙ сꙙ пае по немьвен С 280.20 невѣрьствѹ невѣрьствѹ.  ште пае да вѣрѹѭ  аꙁъ ꙁвѣсто. вьꙁшт ба  въꙁов пршьдъшааго С 500.20 не томѹ бо пакость сътвор. нъ пае себѣ С 422.20 Още повече, в още по–голяма степен. вдѣвъ платъ ѣко несоже не ѹспѣатъ. нъ пае млъва бꙑваатъ. премъ водѫ ѹмꙑ рѫцѣ прѣдъ народомъ М Мт 27.24 З А СК егда же слꙑша платъ се слово. пае ѹбоѣ сѧ М Йо 19.8 З А нꙑнѣ же пае вьпемъ о братрѣ нашемь. ꙇ рабѣ твоемь семь. не подажд его гі поношенью беꙁѹмънꙑмъ СЕ 27b 7 раꙁгнѣвавъ же сꙙ о томъ анупатъ. повелѣ блаженнаго кодрата пае стръгат С 109.5 2. По–добре [е], за предпочитане [е] отъвѣшташѧ же мѫдрꙑѩ глѭштѧ. еда како не достанетъ намъ  вамъ. ꙇдѣте же пае къ продаѭщмъ  кѹпте себѣ М Мт 25.9 З А СК архере же поманѫшѧ народѹ. да пае варавѫ отъпѹсттъ мъ М Мк 15.11 З  старъ ѹже сꙑ сьде рьнецъ не можеш бꙑт. нъ пае д вь вьсь.  дѣлаѧ жв благодарьствꙙ бога С 169.25—26 гла мъ пае дадте ѧ нштмꙿ. аꙁъ бо сего не въꙁꙿмѫ С 518.15 подобаатъ пае прострѣт слѹхꙑ вашꙙ. тѫжень вьсе отъложьше. мѫжьскꙑ глагол҄емаа раꙁѹмѣте С 532.28 3. За подчертаване в засилена степен — най–вече ꙇ много пострадавъш отъ мъногъ бал ... ꙇ н едноѩ польѕѧ обрѣтъш. нъ пае въ горе пршьдъш М Мк 5.26 З А СК У не пьцѣте сѧ ѹбо глѭще. то ѣмъ л то пемъ ... ꙇштѣте же пае цсрствѣ бжѣ. ꙇ правдꙑ его. ꙇ с вьсѣ прложѧтъ сѧ вамъ М Мт 6.33 З гі бже вꙿсѣмъ творье. ꙇ влко ꙇ творье благост. ꙇ спе вꙿсѣмъ комъ. пае вѣрънꙑмъ СЕ 23а 10 вь ньже день прꙁовемъ тѧ. пае же вꙿсь день пѧткостнꙑ. вь ньже по въꙁнесень бꙑвъшмь на нбо СЕ 62а 5 повелѣваѧ вьꙁскат всѣхъ капштъ. пае же же ꙁлатомъ мꙿногоцѣнънꙑмъ ѹкрашенꙑ С 220.16 многъ плаъ творꙙште по вьсꙙ асꙑ. пае же о добрꙑхъ мѫжхъ.  о добрѣ жт бꙑвъшмъ С 134.20 нѣстъ бо тъьна похоть пльтьнаꙗ пртьаш пае  мѫьнѣш С 371.28  вьсе ловѣьско жт оставвъ. нꙿсоже пае господа. вѣдѣт же  мѣт сповѣдааше С 253.15 Преди всичко, главно. ꙗкоже  їѡна поклон сꙙ мѹже поклон сꙙ. то  аꙁъ пае поклон҄ѫ сꙙ  славословьѭ.  въꙁношѫ  С 261.25 поꙁнашꙙ владꙑка хса ꙁѣло.  пае поꙁнан бꙑшꙙ отъ н҄его. просшꙙ благодѣт отъ н҄его сь небесе С 55.1 4. При сравнение — повече, в по–висока степен [от] галлѣане с грѣшънънѣш пае вьсѣхѣ лкъ бѣшѧ. ѣко тако пострадашѧ М Лк 13.2 З мьнте л ѣко т длъжьнѣше бѣшѧ. пае вьсѣхъ лкъ жвѫштхъ въ ерлмѣ М Лк 13.4 З снве вѣка сего мѫдрѣше пае снвъ свѣта въ родѣ своемь сѫтъ М Лк 16.18 З ꙇже любтъ отца л матерь пае мене нѣстъ мене достонъ М Мт 10.37 З, А, СК.Срв. С 253.11 К2а 7 помаꙁа тѧ бъ бъ тво олѣемъ радост пае прѧстънкъ твохъ Е 7а 2 омꙑеші мѩ пае снѣга ѹбѣлѭ сѩ СП 50.9 коль сладъка грътан моемѹ словеса твоѣ. пае меда ѹстомъ моїмъ СП 118.103 враꙁ же мо жвѫтъ  ѹкрѣпшѧ сѧ пае мꙿне СЕ 76b 24 по тѣлѹ же хѹдъ бѣаше въꙁдрастомъ. пае многꙑхъ С 545.25 кротъкъ бѣаше пае вьсѣхъ ловѣкъ С 545.4 колко пае πόσῳ μᾶλλον, πόσον Толкова повече стї же рѣшꙙ пакостьнкѹ. аште ꙁа смрьтънааго цра борѫште сꙙ одолѣвахомъ. ꙗкоже  тꙑ послѹшьствѹш. колко пае ꙁа бесъмрьтьнааго цѣсара подвꙁаѭште сꙙ. побѣдмъ твого ꙁълокъꙁньнааго нрава С 69.28 ѹстрашмъ сꙙ ꙁемънꙑѧ (м)ѫкꙑ ... жрътꙗ раді сѹтънꙑмъ богомъ. колко пае б ѹжасат сꙙ намъ ха сѹса С 149.1 тъгда л мѣнꙗ рад ловѣьскꙑ похвалꙑ ... подвꙁаахъ сꙙ. а нꙑнꙗ колко пае небесьнааго рад цѣсара С 63.14 колцѣмь пае Колко повече, колко много да колцѣмъ пае подобааше  мьнꙗ. ꙗвт въ съповѣдан томь С 545.30 кольм пае πόσῳ μᾶλλον, πολλῷ μᾶλλον Колко повече, толкова повече, много повече съмотрте вранъ ѣко не сѣѭтъ н жьнѭтъ. ꙇмъже нѣстъ съкровшта. н хранлшта.  бъ птѣатъ ѭ. кольм пае вꙑ есте лѹьше птцъ М Лк 12.24 З аще ѹбо вꙑ лѫкавьн сѫште. ѹмѣете даанѣ блага дѣат ѧдомъ вашмъ. кольм пае отцъ вашъ же естъ ннбесхъ дастъ благаа просѧщмъ его М Мт 7.11 З.Срв. Лк 11.13 М З А СК аще же сѣно селъное дьнесъ сѫштее. а ѹтрѣ въ огнь вьметомо. бъ тако (ѡ)дѣетъ. кольм пае васъ. маловѣр М Мт 6.30 З, А.Срв. Лк 12.28 М З ꙇ аште господна домѹ вельꙁѣвола нарѣшѧ. кольм пае домаштьнѧѩ его М Мт 10.25 З А аште бо крьвь юньа  коꙁьлꙗ.  попелъ юнцꙙ кропмъ. оскврьн҄енꙑхъ сттъ. на оштен пльт. кольм пае крьвь хрстоваꙗ.  спаса нашего. оштен бꙑстъ вьсѣмъ крьстꙗномъ С 483.23 радость бꙑваатъ на небес  по ꙁем. кольм пае о сьпасен вьсел҄енꙑѧ С 90.4—5 пае ꙁѣло, ꙁѣло пае πολλῷ μᾶλλον, σφοδρότερον Още повече, извънредно много онъ же пае ѕѣло въпѣше глѧ. сне давдвъ помлѹ мѧ М Лк 18.39 З сьде ѹбо о вꙿсемъ ѹспѣсѣ глагол҄етъ вьсѣьстѣѣмь. же о блжьн҄мъ творт подобаа о дѣвцахъ же о млост своствьнѣ. же мѣнемъ глагол҄етъ  ꙁѣло пае о прьвѣ прть С 370.21 пае ꙁлха μᾶλλον περισσότερον, ἐκπερισσῶς Толкова повече, още повече он же пае ꙁлха проповѣдаахѫ. прѣꙁлха двлѣахѫ сѧ М Мк 7.36 З А онъ же ꙁлха глааше пае. аште м сѧ клютъ съ тобоѭ ѹмьрѣт. не отъвръгѫ сѧ тебе М Мк 14.31 З пае  пае μᾶλλον καὶ μᾶλλον Все повече, повече и повече помолмъ же сꙙ  мꙑ ѹбоꙁ. да богъ ште пае  пае въꙁможьна сътвортъ го С 302.24 пае похвал҄енъ ἐπαινετώτερος Подостоен за похвала, още повече похвален похвальна ѹбо стъ твоꙗ любꙑ. нъ пае похвал҄ено дѹш тво дръꙁновен С 456.16 пае пост προτιμάω Предпочета ѫꙁъкъ пѫть пае пространааго поꙿт С 290.26 пае ѹн҄е стъ βέλτιον По–добре е аште л с  събѫде когда до двою л тр тацѣхъ полѹт. еже не ѹдобь естъ н раꙁѹмѣхомъ нколже. мноꙁѣмъ пае ѹне естъ обьштеват самѣмъ съ собоѭ ЗЛ IIа 2 подвгнѫт сѧ пае προϑυμότερος γίγνομαι Постарая се, стана по–настойчив в нещо стꙑ же бж кононъ. раꙁѹмѣвъ ꙗко отъаашꙙ го. ꙗко не могѫштѹ мѹ сего ѹстава съконьат. подвже се пае.  днъ молтвѫ творꙙ глаголааше С 31.14 лкоже .... пае ὅσον ... μᾶλλον Колкото ... толкова повече ꙇ ꙁапрѣт мъ да нкомѹже не повѣдѧтъ. елко ꙇмъ тъ ꙁаповѣдааше. он пае ꙁлха проповѣдаахѫ М Мк 7.36 З А СК Б ще пае προσέτι При това, освен това, отгоре на това пае же ште растѣѣше страхъ на неьствꙑхъ дѹсѣхъ. ꙗкоже мъ  н҄вꙑ дѣлат  пешт сꙙ вьсѣмь садомь  н҄вънꙑмъ сѣтмъ повелѣнмъ го С 40.19 М З А СК ЗП У Е СП СЕ К С ЗЛ Гр μᾶλλον μάλιστα πλεῖον πλείονα πλείω πλέον ἐπὶ πλεῖον μᾶλλον πλέον πολλῷ προσέτι μειζόνως περισσότερον ἐκπερισσῶς ὑπέρ παρά πρῶτον ἐξαιρέτως χείρω [вар. χειρόνως] πρόϑυμος γίγνομαι ἵνα λοιπόν ἑκών πάνυ Нвб паче остар книж диал ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР РРОДД ДА