Старобългарски речник
пасха 
пасха -ꙑ ж 1. Празникът, на който евреите честват всяка година преминаването на Червено море — освобождението от египетско робство бѣ же блꙁъ пасха праꙁдьнкъ юдескъ М Йо 6.4 З егда же бѣ въ мѣⷯ҇. въ пасха въ праꙁдьнкъ. мноѕ вѣровашѧ въ імѧ его. вдѧще ꙁнаменѣ его М Йо 2.23 З прблжааше же сѧ праꙁдьнкъ опрѣснокъ. нарцаемꙑ пасха М Лк 22.1 З бѣ же блꙁъ пасха юдеска. ꙇ вьꙁдѫ мъноѕ въ імъ отъ странꙑ. прѣжде пасхꙑ да остѧтъ сѧ М Йо 11.55 З она ждовъска бѣ пасха. она вь егуптѣ наꙙтъкъ вьꙁꙙ С 416.15 вдш л како неьсть опрѣснььскаꙗ. како беꙁаконенъ праꙁдьнкъ. како пасха нѣстъ ждовъска С 419.10 2. Християнският празник Възкресение Христово мⷱкь коꙁмꙑ  дамана оⷮ арарѩ.  стаго мⷱка ѣкова перссѣнна. щ сѫⷠ҇ в҃ по пастѣ А 127b 12 в поⷦ҇ г҃ нⷣ҇е по паⷭ҇. еваⷸ҇ ѿ оⷩ҇ глаⷡ҇ ҃мѕ҃ А 15а 12 їана архепскѹпа костантнꙗ града ꙁлатоѹстааго слово въ свꙙтꙑ етврътькъ. о прѣданїюдꙑ  о пастѣ С 405.5 ѹвѣмꙑ ꙗко хъ ѹмьръ ... нъ вьсѣхъ ѹпꙿваѭштхъ на н҄ь вьскрѣстъ. се стъ ьстънꙑ наꙙтъкъ праꙁдьнкъ пасхꙑ.  с сѫтъ танꙑ хрстаномъ С 486.2 3. Прен. Жертва, дар за празник дъвоꙇ людье вь сіонѣ ... прідѫ ... да обѣ пасцѣ. въ кѹпѣ бѫдете ова прѣстаѭшт. а хвъна нанаѭшт К 13b 9 Срв. С450.17  обраꙁьнѫѭ пасхѫ нарьта.  стньнѫѭ прлож С 418.4 сего дѣлꙿма на то трапеꙁѣ обо бвате пастѣ.  обраꙁънаꙗ  стнънаꙗ С 417.30 Срв. К7а 11 Жертвен агнец, жертва. тѫ бо ті ѹготовашѧ. а наш самъ хъ ѹготова нъ і самъ пасха бꙑстъ мѫкоѭ К 6а 39 Срв. С416.13  пасха наша ꙁаколенъ бѫдетъ. ꙁа нꙑ хс С 331.30 жрьт [пожрьт] пасхѫ ϑύομαι τὸ Πάσχα, ϑύω τὸ Πάσχα Заколвам пасхално агне прде же дьнь опрѣснькъ. вь ньже подобъно бѣ жрът пасхѫ М Лк 22.7 З  въ пръвꙑ дьнь опрѣснькъ. егда пасхѫ жьрѣахѫ. глашѧ емѹ ѹенц сво къде хоштеш шедъше ѹготовмъ да ѣс пасхѫ М Мк 14.12 З въмѣсті бъ въ праꙁдьнікꙑ хъ дѣтѣлі. да і хотѧште і не хотѧште. ꙇмѫтъ памѧть. ꙇ не ꙁабѫдѫтъ. добрааго сѣдѣтелѣ. пожьрі сѧть пасхѫ К 6b 31 параск҄евьг҄ пасцѣ παρασκευὴ τοῦ Πάσχα, παρασκευή Денят преди Пасхата, петъкът преди Пасхата бѣ же параскевьћ пасцѣ. годна бѣ ѣко шестаа. ꙇ гла юдеомъ се цсръ вашъ М Йо 19.14 З А ꙇ юже поꙁдѣ бꙑвъшю. понеже бѣ параскевьћ пасцѣ. еже естъ къ соботѣ М Мк 15.42 З пасхѫ ꙗст [сънѣст] τὸ Πάσχα ἐσϑίω, [τὸ] Πάσχα ἐπιτελέω Празнувам празника Пасха въ пръвꙑ же денъ опрѣснокъ. прстѫпшѧ ѹенц къ св глѭще къ немѹ. къде хоштеш ѹготоваемъ тебѣ пасхѫ ѣст М Мт 26.17 З, А, СК.Срв. Мк 14.12 М, З;К 6а 7 К6а 18 К6а 21 К6а 29 К6b 1 К7а 2 К7а 12 С415.22 С415.30 С416.3—4 С416.10 С416.14 С418.5—6  рее къ нмь. желѣнемь се въжделѣхъ. пасха ѣст съ вам. прѣжде даже не прмѫ мѫкꙑ М Лк 22.15 З.Срв. С 419.1 ꙇ деже аште въндетъ рьцѣта гнѹ домѹ. ѣко ѹтель глтъ. къде естъ обтѣль деже пасхѫ съ ѹенкꙑ свом сънѣмъ М Мк 14.14 З.Срв. Лк 22.11 М З есо раді ꙁаконꙿно повелѣніⷷ мъ бѣ. въдано пасхѫ ѣсті. не імѣахѫ хвалꙑ бѹ ꙇюдѣ. ꙇ егда пріімахѫ добро отъ него. скоро ꙁабꙑвахѫ К 6b 17 Срв. С417.2 ръці мі. ѡ юдѣе како пасхѫ ѣсі. цркꙑ раꙁорена естъ К 7а 20—21 бъ ... сего раді  пасхѫ юдѣіскѫ створі. ꙁаконно бо повелѣнье пасхѫ ѣсті К 6b 14 творт [сътворт] пасхѫ a) ποιέω τὸ Πάσχα, τὸ Πάσχα ἐπιτελέω За Бог — установявам, постановявам празнуването на празника Пасха сего раді съконьавъ і. вьсе тогда раꙁорі. сего раді  пасхѫ іюдѣіскѫ створі К 6b 13 Срв. С416.30 b) Устройвам празнуването на Пасхата, празнувам празника Пасха онъ же рее. ꙇдѣте въ градъ къ етерѹ.  рьцѣте емѹ. ѹтель глтъ ѹ тебе. сътворѭ пасхѫ съ ѹенкꙑ свом М Мт 26.18 З А СК с къ ждомъ глагол҄ѫ. лма мьнꙙтъ сꙙ пасха творꙙште. лма ѹмомъ стꙑдькомь. опрѣснькꙑ прѣд полагаѭтъ С 418.9 како повѣждъ м пасхѫ творш. ѡ ждовне С 418.12 ѹготоват пасхѫ ἑτοιμάζω τὸ Πάσχα Подготвям пасхално угощение ꙇ ꙁдете ѹенка его  прдете въ градъ.  обрѣтете ѣкоже рее ма.  ѹготовасте пасхѫ М Мк 14.16 З шьдъша же обрѣтете ѣкоже рее ма. ꙇ ѹготовасте пасха М Лк 22.13 З ꙇ сътворшѧ ѹенц ѣкоже повелѣ мъ с. ꙇ ѹготовашѧ пасхѫ М Мт 26.19 З А СК М З А СК Б О У СЕ К С От гр Πάσχα, ἀμνός паска Нвб пасха остар ОА ВА ЕтМл БТР АР паска ’обреден хляб’ диал ДА Срв Пасхо м ЛИ Пасков ФИ СтИл,РЛФИ