Старобългарски речник
палт 
палт -палѭ -палш несв полт -полѭ -полш 1. Паля, подпалвам, запалвам, обгарям нещо т тако по дꙿномѹ  по двѣма обраꙁѹѭште. влѣаахѫ.  доведъше пешт  прлагаѭште мъ главꙑ пал҄ѣхѫ.  їсполѹ ѹмрьтвівъше пометаахѫ на ꙁем С 39.7 Образно. хе бже нашъ ... жден ꙇꙁ него ... вꙿсѭ ѩꙁѭ ... палѧщѭ грътань его СЕ 29b 23 2. Горя, пламтя, запален съм творѧ англꙑ своѧ дхꙑ.  слѹгꙑ своѧ огнъ палѧщъ Е 6б 13 Срв. СП103.4 блаженꙑ же шедъ на мѣсто ждеже бѣаше огн҄ь раждъженъ. вдѣвъ пламень полꙙшть. мол сꙙ ведѫштмъ го вономъ. ослабт мѹ асъ малъ. да молтвѫ сътвортъ С 142.26 господ съпас мꙙ. тꙑ бо ... ꙁъхват же ꙁъ огн҄ѣ палꙙшта любостраньнааго лота С 232.17  како понесетъ марꙗ огн҄ь божьства твого. прѣстолъ тво полтъ ꙁареѭ свьтꙙ сꙙ.  тꙙ л можетъ понест. ѹжасъна дѣвца С 250.18 Изч Е СП СЕ С Гр φλογίζω φλέγω φλέγομαι Нвб паля ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Палилула МИ, Палици МИ СНМБ Паленика МИ ГХ,ТБИ Палеников ФИ Паленков ФИ Палигоров ФИ Паличев ФИ Палишев ФИ Палишки ФИ Палишумов ФИ СтИл,РЛФИ