Старобългарски речник
пакꙑ 
пакꙑ нареч част I. нареч 1. Пак, отново, наново, повторно пакꙑ посъла нꙑ рабꙑ. мъножѣшѧ пръвꙑхъ. ꙇ сътворшѧ мъ тожде М Мт 21.36 ЗI А СК Б пакꙑ посъла нꙑ рабꙑ. глѧ рьцѣте ꙁъванꙑмъ се обѣдъ мо ѹготовахъ. юньц мо  ѹптѣнаа сколена  вьсѣ готова. прдѣте на бракъ М Мт 22.4 ЗI, А.Срв. СЕ 106а 15 ꙇ вьніде пакꙑ вь съньмште. ꙇ бѣ тѹ лвкъ сѹхѫ рѫкѫ мꙑ М Мк 3.1 З А СК ꙇ поемъ съ пакꙑ оба на десѧте. наѧтъ мъ глт. еже хотѣаше бꙑт емѹ М Мк 10.32 З пакꙑ же платъ въꙁглас хотѧ отъпѹстт са М Лк 23.20 З по томь же гла ѹенкомъ. ꙇдѣмъ въ іюдеѭ пакꙑ М Йо 11.7 З А СК Н рее мъ с. пакꙑ. мръ вамъ. ѣкоже посъла мѧ отъцъ  аꙁъ сълѫ вꙑ М Йо 20.21 А О с оба на десте посъла ꙁаповѣдавъ мъ гл. на пѫть ѧꙁꙑкъ дѣте.  въ градъ самарѣнъ не вьндѣте. дѣте же пакꙑ къ овьцамъ погꙑбъшмъ домѹ ꙁлва СК Мт 10.6  пак въꙁдвꙃаетъ крстъ [...] то  пак пѣвъц поѫтъ пѣⷩ҇. по вторѣмъ ꙁдв[...] (ї  па)к двꙃаетъ крстъ Е 31а 14, 15, 16—17 ѹмъножілъ есі на мнѣ веліество твое. ї обрашть ѹтѣшілъ мѩ есі. ї отъ беꙁденъ ꙁемлѩ пакꙑ въꙁведе мѩ СП 70.21 влко гі бже нашъ ... тꙑ своеѭ прѣмѫдростѭ. соꙁъдалъ ес ка. ꙇ пакꙑ вь ꙁемⷧ҇ѭ вьꙁвращаеш  СЕ 57b 19—20 молѭ тѧ мꙿногомлостве. съмл сѧ нꙑнѣ на мѧ. ѡтъпадъша стꙑхъ твохъ повелѣне.  пробьщ мѧ пакꙑ стадѣ твоемь стꙑхъ. ꙇꙁ негоже мѧ схꙑт пронꙑрвꙑꙶ- . врагъ. нъ пакꙑ обрат мѧ. пакꙑ обнов мѧ. пакꙑ облѣц мѧ. пакꙑ оград. естънꙑмь т крстомь. ꙇ прѣестънꙑмъ т пеатемъ. страхъ тво ꙁатвор въ мꙿнѣ. ꙇ танѣ трапеꙁѣ пробьщ СЕ 78b 13, 15, 16, 17 ꙇ пакꙑ свободь бъⷭ҇ꙇ къ. ꙇмьже ꙇ бѣ съвѧꙁала съмрьть тѣмь же бесъмрьтье обрѣте. ꙇмьже бо бѣ осѫжденъ. тѣмь же сѧ і отрѣшааше К 10b 3 ноштъѭ хъ въ вітьлѣомъ раждаетъ сѧ. ноштъѭ пакꙑ вь сіонѣ. ꙇꙁ мръ[.]вꙑхъ пораждаетъ сѧ К 14а 9 анупатъ рее. съвлѣкъше беꙁдарьствьнааго. пакꙑ бꙗте. да въспрꙙнѫвъ повнетъ сꙙ богомъ.  ꙁаповѣдемъ владꙑкъ нашхъ цѣсарь С 103.3 братъ ... дастъ маломошт ѕ҃ ꙁлатцъ.  отде. пакꙑ ѹбо мало прѣмѹдвъ въ тъ жде день. прде тъ жде маломоштъ къ блаженѹѹмѹ гргорѹ ... пакꙑ же мало помѹдвъ трет въ тъ жде дьнь прде къ блаженѹѹмѹ гргорѹ С 120.8, 16 отдошꙙ же много мъ глаголавъше.  пакꙑ прідошꙙ съ многомъ народомъ С 137.3  не тъьѭ се. нъ  отъ нѣхъ многъ. раꙁльна ѹнꙑньꙗ раждаѭтъ сꙙ. праꙁдьнъствѹѭштїмъ. о жтстѣхъ праꙁдьньствхъ. пасꙑ (погр. вм. пакꙑ, Север., с. 113, бел. под линия) же тамо. ѹбогꙑ ѹбо въ дрꙙхльствѣ. богатъ же вь весел. не трепеꙁꙑ рад тъьѭ.  множьства. нъ  рꙁъ дѣлма свѣтълꙑхъ.  веланмъ одѣньꙗ С 492.22 да еже добрѣ ꙁабъвꙿше паⷦ҇ ꙁълѣ помнает (..)  обращ(.)ѭще сѧ вьспѧт(ь) паⷦ҇ тажде прем(...) е дѣла беꙁбожьнхъ странъ щюд  трѣбованьѣ  словеса Р II 4.3, 6 тако ҃ тꙑ въꙁлѣꙁъ въ водѫ.  обраꙁъмь етеромь въ водѣ погребенъ. ꙗкоже  онъ въ камене. въстааш пакꙑ въ обꙿновлен жꙁн ход(ѧ) Х I Вб 13 2. Още аще л тебе не послѹшаатъ. пом пакꙑ съ собоѭ едного л два. да въ ѹстѣхъ дъвою л тр съвѣдѣтель станетъ вьсѣкъ глъ М Мт 18.16 ЗI А сего раді въꙁвеселітъ сѩ сръдьце мое.  въꙁдрадова сѩ ѩꙁъкь моі. пакꙑ же і плотъ моѣ въселітъ сѩ на ѹпъванъе СП 15.9 оѹбожавꙑ въ своіхъ неѹбожъно насъ раді. да нꙑ обогатітъ. блнъ прішедꙑ въ съмѣрені. ꙇ пакꙑ грѧдѧі въ славѣ К 1b 2 Срв. С326.24  коньавъше ѱалꙿмъ помолшꙙ сꙙ.  въставъше пакꙑ поꙗхѫ до полѹношт С 70.26 3. Все още, въпреки това ї пріложішѩ пакꙑ съгрѣшіті емѹ. прогнѣвашѩ вꙑшьнѣго въ беꙁводьнѣ СП 77.17 надо вьсѣмі сімі съгрѣшішѩ пакꙑ емѹ. ї не ѩсі вѣрꙑ юдесемъ емѹ СП 77.32 4. Също, освен това и, по–нататък пакꙑ подобъно естъ цсрстве небское неводѹ въвръженѹ въ море. ꙇ отъ вьсѣкого рода ꙁбъравъшю М Мт 13.47 З А СК пакꙑ слꙑшасте. ѣко реено бъⷭ҇і древьнмъ. не въ лъжѫ клънеш сѧ. въꙁдас же гв клѧтвꙑ твоѩ М Мт 5.33 З пакꙑ же въпрашаахѫ  фарсѣ како проꙁьрѣ. онъ же рее мъ. брьнье полож мьнѣ на ою.  ѹмꙑхъ сѧ  вждѫ М Йо 9.15 З А рее же емѹ с. пакꙑ пшетъ. не ꙇскѹсш га ба своего З Мт 4.7 А СК Б пакꙑ прносмъ тебѣ. сл(о)весънѫѭ сѭ. ꙇ бесквр(ъ)нънѫѭ слѹжъбѫ. ꙇ молм(ъ) т сѧ. ꙇ мольбꙑ дѣемъ СС IIIа 1 пакꙑ молмъ сѧ. помѧн гі (в)ꙿсе епскпъство. правовѣръное ... вꙿсѣ(ко) попъство.  дѣконъство еже о хѣ. () вꙿсѣкъ свщенꙑ нъ СС IIIb 18 вꙇдѣ лі колкъ прібꙑтъкъ. ѣві страждѫштімъ ꙁьлѣ. віждъ пакꙑ нъде творѧштмъ ꙁъло немлостівꙑѩ мѹкꙑ К 3b 15 ѣдѫштемъ бо імъ сѧтъ прімъ хлѣбъ прѣломь  рее се естъ тѣло мое ломімое ꙁа мꙿногꙑ ... ꙇ пакꙑ. ашѫ с(.)тъ даѣше імъ глѧ. сежде імъ глѧ. се естъ кръв(.) моѣ. ꙇꙁліваема ꙁа въꙇ. въ оставленье грѣхомъ К 7b 20 Срв. С419.17  сьвѣдѣтел҄ьствѹтъ сарра.  сь н҄еѭ ревека.  пакꙑ анна. грѫстокааго неплодьства. работавъшꙙ страст.  оть тебе свободѫ прмъшꙙ С 250.2 елньскьі пантата [...]ньскьі вьсе се прден[...] ньі  пакь панта та МЛ В 12 5. После, след това свꙙтї же мльаахѫ. нъсоже мѹ отъвѣштаѭште. пакꙑ же повелѣ кнꙙꙁъ гвоꙁдѧ раждегъше жешт ѧ по хръбътѹ С 178.26 агг҄елъ рее. мꙿже страннолюбю мѣаше пѫнѫ. пакꙑ тѹ владꙑко. ꙗвл҄ь сꙙ патрархов въ прпѫтьнѣ сѣн. ммоде вьсѣьскаа спльнꙗѧ С 250.14 да ꙗже послѹшанмъ акꙑ сѫшта вѣроѭ твръдоѭ вдꙙ въждела. та же пакꙑ божѭ славоѭ въспрмꙿ славтъ господа С 252.10 дѣѣш л молтвꙑ трѣбова тъгда на въставьн ѹмьръшааго.  пакꙑ нъгда. не тъьѭ л слово рее надъ дѣвцѫ. тала кѹмꙑ. дастъ ѭ родтел҄ема съдравѫ С 307.5 6. Твърде, доста, прекалено въ тꙑ дьн пакꙑ мъногѹ сѫштѹ народѹ. ꙇ не мѫштемъ есо ѣст. прꙁъвавъ ѹенкꙑ своѩ съ. гла мъ. млъ м естъ народось. ѣко юже тр дьн прсѣдѧтъ мьнѣ. ꙇ не мѫтъ есо ѣст М Мк 8.1 З 7. Вече, повече еда въ вѣкъ отърінетъ гь. ї не пріложітъ въблаговолті пакꙑ СП 76.8 8. Обратно, назад отъпѹштеномъ же мъ бꙑвьшемъ. так ... текѫште бѣгаахѫ акꙑ огн҄емъ пакꙑ гонм. дондеже додошꙙ мѣста деже бѣꙿ (!) копї старѣшна мъ С 39.21  съ вьсѣцѣмъ ѹтврьжденмъ. блюдом бѣахѫ на въпрашан. да аште раꙙтъ жрътвъно ꙗст. то беꙁ мѫкъ отъпѹштен бꙑвъше. пакꙑ въ сво къждо хъ детъ отеьство С 98.5 9. Наистина, действително вдѣ л како дѣва  дрѣво  сьмрьть. бꙑшꙙ намъ обраꙁ побѣжденьꙗ. вждъ же пакꙑ. како  побѣдꙑ т жде бꙑшꙙ обраꙁ С 489.13 10. Обаче, напротив бѣаше бо т лце блѣдо вдмо. нꙑнꙗ же пакꙑ свѣтъло акꙑ сльнце С 159.21—22 II. част За изтъкване: пък прде флпъ  гла аньдрѣов. ꙇ пакꙑ аньдрѣа  флпъ гласте св М Йо 12.22 З А егда же пак въводтъ пръвѣнъца въ въселенѫѫ. глетъ да поклонѧтъ сѧ емѹ въс ангел бж Е 6б 8  по комъкань. метъ ппъ ꙁа рѫкѫ старѣшааго. а тъ пакꙑ братра с ꙁа рѫкѫ.  ведѫтъ ѣ на обѣдъ СЕ 11b 7 н пакꙑ μηδέ Също не, освен това не, и не не ѹбо же сѧ его. н пакꙑ прѣльщенъ бѫд ꙇмь. не матъ бо слꙑ авѣ пакост творт. токꙿмо помꙑшлень състрѣлѣт СЕ 88b 8 не отъа ѹбо себе. къ блѫднц вьꙁьрѣвъ. н пакꙑ пъва собоѭ на юдѫ вьꙁьрѣвъ С 409.25—26  вь поганьскъѩ къꙁн юже не ходте. н паⷦ҇ вьпрѣате сѧ Р II 4.1 пакꙑ бꙑт ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ В християнството — възкръсна за нов живот, който ще настъпи след второто Христово пришествие іс же рее мъ. амⷩ҇ амⷩ҇ глѫ вамъ. ꙗко вꙑ шъдъшеі вь слѣдъ мене. пакꙑ бѫдете. егда сдетъ снъ лкꙑ на прѣстолѣ славꙑ своеѧ. сдете  вꙑ на двою на десте прѣстолѹ. сѫдщеі двѣма на десте колѣнома ꙁлевома СК Мт 19.28 пакꙑ въꙁвратт сѧ παλινδρομέω Върна се назад [обратно] еже едноѭ отъстѫпвъше отъ грѣхъ. къ томѹ не въꙁвращат сѧ. къ нмъ. ꙇже пакꙑ на тожде въꙁвраттъ сѧ. то подобенъ естъ пъсѹ. на своѩ бльвотнꙑ въꙁвращьшю сѧ СЕ 70а 8—9 въꙁвратвъ же сꙙ пакꙑ въскорѣ. съ вꙿсѣмъ клросомъ  людьм прѣподобьнꙑ бжї сттел҄ь. ѧ сꙙ о молтвѣ ꙗже къ ловѣкѹ бжю аковѹ С 530.15 М З А СК Б О Н Е СП СС СЕ К С Р Х МЛ Гр πάλιν ἔτι εἶτα αὖϑις μᾶλλον. [Вар. νῦν] пакъ пакъꙇ пак пакь Нвб паки Срв пак, па диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер БТР АР ДА