Старобългарски речник
паꙁѹха 
паꙁѹха -ꙑ ж 1. Пазва въдовц ... снъ ноꙙдъ дꙿнае съсꙑ. гоже носꙙшт въ паꙁѹсѣ мат мѹ. въ врѣмꙙ жꙙтвѣ ... полож на ꙁем сна свого С 43.13 Образно. наръпамъ сꙙ ѹбо  мꙑ сь н҄м съ горꙑ  небесънааго богатъства. несꙑтам паꙁѹхам.  въ кровѣхъ положмъ божѧ дарꙑ С 327.10 2. Подмишница  акꙑ отьць любовънꙑ прмлетъ ꙙдо сво. тако пртекъ львъ ско на праведьнка.  подъ паꙁѹхама го полож ноꙁѣ сво С 166.23 раꙁгнѣвавъше сꙙ беꙁаконьнц. повелѣшꙙ прнест съвалъмꙑ мѣдънꙑ.  раждегъше ѧ пае огн҄ѣ. подъложшꙙ подъ обѣ паꙁѹсѣ  рѣшꙙ к н҄емѹ вльсв ... ꙗко аште с паꙁѹхꙑ стрꙙсеш любо  днъ съвалъмъ.  да падетъ на ꙁем. то да вѣс ꙗко ѹже вѣмъ ꙁвѣсто ꙗко отъвръже сꙙ бога свого С 263.30, 264.2—3 3. Гърди, гръден кош премꙑ копе бодѫщее въ паꙁѹхѫ твоѭ. съкрѹшлъ ес вꙿсѣ ѫрѫжѣ (!) слънꙑхъ. ꙇ слѫ хъ СЕ 29а 3 Изч СЕ С Гр κόλπος μασχάλη αἱ ἀγκάλαι Нвб пазуха диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА