Старобългарски речник
п 
п I. Буквен знак. Осемнадесетата буква от стб. азбука, назовавана поко; в глаг. , в кир. п; в нвб. звук п II. Числен знак. В глаг. и в кир. издания на стб. глаг. паметници ⱂ҃, п҃ = 90, XC; в кир. и в кир. издания на СП п҃ = 80, LXXX 1. числ бр Осемдесет лѣта наша ѣко паѹна поѹаахѫ сѩ. дьне лѣтомъ нашімъ. въ ніхъже о҃ лѣтъ. аште л же въ селѣхъ хъ п҃ лѣтъ.  боле хъ трѹдъ і болѣꙁнь. ѣко наде кротость на нꙑ  накажемъ сѩ СП 89.10 В състава на сл. числ. глѭ вамъ. ѣко тако радость бѫдетъ на нсе. о едномь грѣшьнцѣ каѭшт сѧ. неже. о птъ. ꙇ о девѧт правьдьнкъ. ꙇже не трѣбѹѭтъ поканѣ З Лк 15.7  бѣ аньна прца дъщ фаналева ...  та въдова до. і (п) д҃ лѣтъ. ꙗже. не охождаше отъ цркве постомъ  молтвоѭ. слѹжщ днь  нощь СК Лк 2.37 мц҇ѣ ді. вьꙁджене крста на тро съ. еⷢ҇ва ѿ҇ ѡⷩ҇а. псⷩ҇а ꙁ҃ неⷣ҇ по велцѣ дне а с(е) на лтрьгі. еⷢ҇ва ѿ҇ ѡⷩ҇а глⷡ҇а р҃п҃д҃ СК 128.17 слⷡ҇а въ концъ раꙁѹмѹ дадовѹ егда пріде. доівъ дѹмѣанъ і въꙁвѣсті саѹлѹ  рее емѹ п҃а҃ пріде дадъ въ домъ авмелеховъ СП 51.2 ї натрѹ ѩ отъ тѹка пъшеніьна. і отъ камені меда п҃а҃ насꙑті ѩ. слава въ конець пъсаломъ асафовъ СП 81.17 п҃в҃ пѣснь пъсаломъ асафовъ СП 82.1 п҃г҃ въ конець о тоілѣхъ сномъ кореовомъ пъсаломъ СП 83.1 въ конець сно кореовъ п҃д҃ псаломъ СП 84.1 е҃п҃ слаⷡ҇ сѣⷧ҇но молтва дава СП 85.1 сновъ кореововъ ѕ҃п҃ пъсаломъ СП 86.1 пъсаломъ сномъ кореовомъ. въ конець о маꙿлтѣ отъвѣшті слово раꙁѹмьно еманѹ їлꙁ҃п҃ тѣнінѹ СП 87.1 слⷡ҇а раꙁумъ о таінꙑхъ етана п҃҃ ілітѣніна СП 88.1 пѳ молітва мосѣова лка бжіѣ СП 89.1 2. числ ред Деветдесети мⷺца октⷠо҃в҃. стаⷢ҇а апла ѣкова брата гнѣ. евⷸ҇ оⷮ мⷴ. глаⷡ҇ п҃ А 124а 4 В състава на сл. числ. неⷣ҇ г҃ поⷭ҇ еⷡ҇ оⷮ҇ маⷬ҇ глаⷡ҇ п҃а҃ А 77b 24 мⷺца сепⷠ҇ ꙇⷤ҇. стааго евлампіа  нѣхъ. еваⷸ҇ ѿ лѹкъ глⷡ҇а п҃е҃ А 120а 23 Числ. ред.Осемдесети. п҃ въ конець пъсаломъ о тоілѣхъ асафовъ въ пѩть соботѣ СП 80.1 Изч З А СК СП Гр ἐνενήκοντα; ὀγδοήκοντα π᾿