Старобългарски речник
отъдат 
отъдат -отъдамь -отъдас св 1. Дам нещо на някого рее мѹ се даѭ на подръжан ... се же сътвор да не акꙑ  прьвааго отъдастъ  сего же  бꙑстъ С 552.7 Предам в нечие разпореждане, връча. акꙑ овьꙙ на ꙁаколень веденъ ... благо овьꙙ ꙁъломъ сокаꙗмъ отъдано ꙁакалатъ сꙙ С 437.3 тогда вдѣвъ саторннъ божѭ благодатѭ множꙙштѫ сꙙ братѭ. отъдастъ мѹ вьсе то село. да бѫдетъ властѭ мѹ на манастръ С 207.4 вждъ же го вьсьжде на вьскорѣ въстꙙꙁаѭшта. не бо нъ  о вноградѣ отъда дѣлател҄емъ  отде.  сьде вьвѣрвъ отде С 376.13 отъдано ср ед Това, което е подарено, подареното дастъ клюсꙙ ѹбогѹѹмѹ. рее д продаждъ се ... пршъдъ же потомь малꙑ прѣподобьнъ патркь еппъ ... не обрѣте клюсꙙте. ѹвѣдѣвъ же отъдано.  коѧ внꙑ рад С 552.4 2. Дам някому дължимото пшетъ бо сꙙ. отъдат кесарево кесарев.  бж богѹ С 106.17 Дам някому заслуженото. ѹꙁьрте вꙑ бѫдѫштаꙗ вамъ отъ правьдвааго сѫдѧ їсха. же отъдастъ комѹждо по дѣломъ свомъ С 108.4 Срв. РII 1.35 3. Дам, върна, изплатя дълг, издължа се првѣсѧ емѹ длъжънкъ еднъ. тъмоѭ таланътъ. не мѫштю же емѹ въꙁдат. повелѣ гъ его да продадѧтъ і  женѫ его  ѧда. ꙇ вьсе елко мѣаше. ꙇ отъдат  М Мт 18.25 ЗI А  же скврьнавꙑ рꙁꙑ мꙑ нꙿтоже ѹспѣ. отъда ѹбо жⷨеⷹ бѣ върѫено дно таланто С 378.15 дѫ длъгъ вамъ отъдатъ. длъгъ і мьнѣ даѭштѹмѹ на ѹспѣхъ  вꙑ обогатꙙ С 498.14 Върна обратно. цѣсарь ... тхо въꙁвѣствъ намъ. ѧже рее ратѭ  мꙙтежемъ цръкꙿв вьꙁꙙсте. то тꙑ мрьнѣ отъдадте С 200.19 Образно. дьнь вьꙁьмъ мръ опеалвꙑ.  дьнь отъда мръ вьꙁвеселвꙑ С 430.23 4. За паричен дълг — опростя дъва длъжьнка бѣсте ꙁамодавъцѹ етерѹ ... не мѫщема же ма въꙁдат обѣма мъ отъда М Лк 7.42А, СК.Срв. С 393.24 Прен.Простя, опростя [грях, прегрешение и под.]. надѣі с до. отъдадтъ т с грѣс СК Мт 9.2 тꙑ прм покаане. ꙇ сповѣдане рабѹ твоемѹ ... ꙇ еже съгрѣш отъдажд ѣко благъ СЕ 74а 17 отъдат дѹшѫ ἀποδίδωμι τὴν ψυχήν Умра, предам дух днъ же отъ сла м҃ отъпадъ прбѣже къ бан҄.  пркоснѫвъ сꙙ топлотѣ. аб растаа сꙙ.  тако отъдастъ дшѫ своѭ С 76.25 самъ тъ стꙑ еппъ отъдастъ дшѫ. тѣло же влѣкꙿше вьнѣ вратъ С 537.23 отъдат сѧ М З А СК СЕ С Р Гр ἀποδίδωμι ἐκδίδωμι ἀντιδίδωμι κομίζω χαρίζομαι ἀφίημι συγχωρέω ἐλευϑερόω ѡтдат Нвб отдам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА