Старобългарски речник
отврѣст 
отврѣст -отврьꙁѫ -отврьꙁеш св 1. Отворя, разтворя нещо затворено  вꙑ подобьн лкомь аѭштемь га своего когда въꙁвраттъ сѧ отъ бракъ да пршедъшю  тлъкнѫвъшю абе отвръꙁѫтъ сѧ емѹ М Лк 12.36 З А СК ꙇ гроб отврѣсѧ сѧ. ꙇ мънога тѣлеса поваѭштхъ стꙑхъ въсташѧ М Мт 27.52 З,А, СК. Срв. СЕ 51а 2 тако глетъ гъ. отвръста бѫдѫть врата твоѣ їерслме Е 30а 13 ꙁане ѩсѩ вѣрꙑ бѹ. ні ѹпъвашѩ на спнего ї ꙁаповѣдѣ облакомъ съше. ї двьрі небсі отвръꙁе СП 77.23 ѡтвръꙁѣте мнѣ врата правъдꙑ. вьшедъ вь нѣ їсповѣмь сѩ гю СП 117.19 прѣпоѣшмъ братре. ѹдръжанемь крѣпꙿко рѣсла наша. се бо отвръꙁъ влка. рътога своего. двьр. ꙁоветъ нꙑ СЕ 85b 25 кононъ же мьнѣвъ ꙗко кꙿто сѫтъ отъ просꙙштїхъ. л отъ болї по обꙑаю прходꙙштїхъ. отврьꙁе мъ двьр С 38.11  клюь не отврьꙁъ.  ꙗкоже ꙁде отъ гроба ꙁатворенѹ сѫштѹ гробѹ. тако же вьнде пльтьѭ. кде бѣ божьствомъ С 501.11 Образно. тъгда отвръꙁе мъ ѹмъ да раꙁѹмѣѭтъ кънгꙑ М Лк 24.45 З А кръщъ же сѧ съ. въꙁде абіе отъ водъ.  се отврѣсѩ сѩ емѹ нбса.  вдѣ дхъ бж А Мт 3.16 СК.Срв. Лк 3.21 М З вѣдѣ гі раꙁбонка въꙁъпвъша гі ꙇ тѣмь гласомь отвръꙁъша раі. ꙇже насад деснца твоѣ СС Ib 10 словомь маломь. небса отвръꙁе. ꙇ дꙇвъноѭ пѣсньѭ. дівъно съкровіште обрѣтъ К 11b 23 господ да отвръꙁѫтъ сꙙ небеса.  да прмѫтъ дѹшѫ раба твого С 254.15—16 Отворя някому, пусна го да влезе. онъ же рее сътворвъ молтвѫ брате отврьꙁ мѹ да вьлѣꙁетъ С 558.27 2. Направя да се покаже, да се види [нещо скрито] херовмъскꙑ прѣстолъ ѹготовлъ сꙙ стъ. въꙁносꙙште ѧдр ... вѣн кров  жлшта. съкровшта благꙑхъ отвръꙁошꙙ сꙙ С 470.27 3. Прич. мин. страд. като прил. отврьстъ ἀνεῳγμένος Отворен ꙇ гла емѹ амн амнъ глѭ вамъ. отъ селѣ ѹꙁьрте небса отвръста. ꙇ анћлꙑ бжѩ въсходѧщѧ  нꙁъходѧштѧ надъ сна лвскааго М Йо 1.52 З А СК ѣко нѣстъ въ ѹстѣхъ хъ стнꙑ. срдце іхъ сѹетъто естъ. гробъ отвръстъ грътані хъ. ѩꙁъкъ свом льщаахѫ СП 5.10  васлскъ же помолвъ сꙙ вдѣ двьр тьмнц отвръстꙑ С 16.11 он же женѣахѫ вь слѣдъ.  бѣжꙙ доде села.  обрѣтъ плѣвьнцѫ отвръстѫ. въско вь н҄ѫ С 196.17 4. Прич. мин. деят. като същ. отврьꙁꙑ м ед ὁ ἀνοίξας Този, който е отворил, разтворил како въ врата врътъпѹ въходтъ. не отвръꙁъ вратъ небесъскꙑхъ. нъ врата раю отвръꙁъ С 459.10 не отврьстъ бꙑт ἀδιάνοικτός εἰμι Затворен съм ꙁнаменаномꙿ пеатьмь. дѣвьствьнꙑмъ ꙁатвореномъ. хс отъ дѣвꙑ род сꙙ. тако не отвръстомъ сѫштемъ. гробьнꙑмъ пеатьмь. хсово порождене бꙑстъ С 452.23 Срв. К14b 1 отврѣст о a) ἀνοίγω [τοὺς] ὀφϑαλμούς, διανοίγω τοὺς ὀφϑαλμούς, ἀνοίγω ὄμμα, ἀναβλέπω, ἀνοίγω τὰ ὦτα Възвърна зрението на някого ꙇ отврѣсте сѧ ма о. ꙇ ꙁапрѣт ма съ глѧ. блюдѣта да нктоже не ѹвѣстъ М Мт 9.30 З,А, СК. Срв. Мт 20.33 М ЗI А СК бѣ же собота егда. сътвор брьнье с.  отвръꙁе емѹ о М Йо 9.14 З А ꙇн глаахѫ. с гл не сѫтъ бѣсънѹѭштааго сѧ. еда бѣсъ можетъ слѣпомъ о отврѣст М Йо 10.21 З А рѣшѧ же емѹ пакꙑ. то сътвор тебѣ. како отвръꙁе о тво М Йо 9.26 З А по вѣрѣ его отвръꙁ емѹ о. ꙇ подажд емѹ ꙁракъ СЕ 33b 24 ꙇсе сне двъ. помлѹ нꙑ. ꙇ по вѣрѣ его отвръꙁе о обѣма. ꙇ подавъ ꙇма пѫть шьствоват вьслѣдь тебе СЕ 33b 16 b) Накарам някого да се досети, да разбере нещо прен ꙇ бꙑстъ ѣко въꙁлеже съ нма. премъ хлѣбъ блгв. ꙇ прѣломь даѣаше ма. онѣма же отврѣсте сѧ о  поꙁнасте . ꙇ тъ штеꙁе отъ нею М Лк 24.31А отврѣст ѹста a) ἀνοίγω [ἀνοίγνυμι] [τὸ] στόμα Започна да говоря ꙇ отвръꙁъ ѹста своѣ ѹааше ѩ глѧ З Мт 5.2А, СК ѡтвръꙁѫ въ прітьахъ ѹста моѣ. провѣштаѭ гананѭ їспръва СП 77.2 Срв.Мт 13.35 М онъ же отврꙿꙁъ ѹста своꙗ  рее тако С 59.6—7 b) Възвърна говора на някого  аб сътвор прослꙑшат глѹхѹѹмѹ.  прѣмнѫвъ къ ѹстомъ.  тѣмъ жде обраꙁомъ крьстънꙑмъ сътворвъ отвръꙁе мѹ ѹста.  сътворвъ мѹ томь асѣ проглаголат С 553.1 c) Започна да говоря против някого, да хуля хвалꙑ моеѩ не прѣмⷧъ. ѣко ѹста грѣшьніѣ ѹста лъстіва на мѩ отврѣсѩ сѧ СП 108.2 ѡбідѫ мѩ телъці мноѕі. юнъці тѹъні одръжашѩ мѩ. ѡтврѣсѩ на мѩ ѹста своѣ ѣко левъ въсхꙑштаѩ і рікаѩ СП 21.14 отврѣст ѹш [слѹхъ] a) ἀνοίγω τὰ ὦτα Отворя уши, наостря уши, слух; приготвя се да слушам вдѣсте многократꙑ.  не сьнабьдѣсте. отврьстѣ ѹш  не слꙑшасте С 323.7 b) Върна слуха на някого премꙑ глѹхааго. прведенааго къ тебѣ. вьдѣ пръстꙑ въ ѹш его. въꙁдъхнѫвъ ꙇ вьꙁьрѣвъ на нбо. ꙇ рекъ отвръꙁ сѧ слѹхъ тво.  отвръꙁъ слѹхъ емѹ СЕ 31b 23—24 посъл слово твое съмѣреное. ꙇ отвръꙁ ѹш его. дажд емѹ слꙑшат СЕ 32а 9 отврѣст сѧ М З А СК О Е СП СС СЕ К С Гр ἀνοίγω ἀνοίγνυμι ὑπανοίγω παρανοίγω διανοίγω διαρρήγνυμι ѡтврѣст отъврѣст ѡтъврѣст Нвб Срв отвържа [се], отвръжа диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА