Старобългарски речник
опалꙗт 
опалꙗт -опалꙗѭ -опалꙗеш несв Изгарям, обгарям ѹлꙗн же вдꙙшт свого брата огн҄емъ опалꙗема. въꙁъп глагол҄ѫшт. аурлꙗне мѫтелю ... ꙿто брата мого ꙁьлѣ мѫш С 13.7 стꙑ же паулъ отъвѣштавъ рее ... нкꙿтоже бо можааше свома ома ба бесплътъна вдѣт. огн҄ь бо стъ опалꙗѧ бъ.  нкꙿтоже отъ ловѣкъ ба вдѣвъ жвъ бѫдетъ С 11.2 Образно. ставъ же алеѯандръ посрѣдѹ пештьнцꙙ рее. свꙙтъ с боже ... вьса т покорена сѫтъ.  лѹꙙ пламенънꙑѧ. ѧже въшествꙗ твохъ вонъ не сътр҄ьпѣвъшꙙ. страшнааго  трепетънааго повелꙗнꙗ твого. ѹвꙙнѫшꙙ о мьнѣ. опал҄ѣѭтъ же беꙁакон҄ьнааго  неьствааго раꙁѹмъ С 164.19—20 Изч С Гр καταφλέγω καταναλίσκω опалѣт Нвб опалям диал НТ ЕтМл БТР РРОДД опалвам ОА НГер БТР АР РРОДД ДА опалявам диал ВА НТ опалювам диал ЕтМл ДА Срв Опаленик МИ СНМБ