Старобългарски речник
обратт 
обратт -обращѫ -обратш св 1. Обърна, извърна, извия аꙁъ же глѭ вамъ. не протвте сѧ ꙁълѹ. нъ аще кто тѧ ѹдартъ въ деснѫѭ лантѫ. обрат емѹ  дрѹгѫѭ М Мт 5.39 Срв. К4а 34 С411.10 Образно. ꙇ тъ прѣдъдетъ прѣдъ нмъ дхомь  слоѭ лноѭ. обратт сръдъца отьцемъ на ѧда. ꙇ протвънꙑѩ въ мѫдрость праведънꙑхъ М Лк 1.17 З,А. Срв. К 1а 3 С325.7—8 2. Насоча, дам посока, обърна към помꙑсліхъ пѫт моѩ. і обратіхъ ноѕѣ моі во съвѣдѣнѣ твоѣ СП 118.59 Прен.Насоча в друга посока [разговор, мисъл и под.]. а он лѫкам на ѹбн на нь творахѫ сꙙ. гда мъ бѣ лѣпо обратвъше слово глаголат. ꙿто сътвормъ ꙗко стааго ѹкорхомъ С 387.18—19 3. Променя нещо чрез преминаване от едно състояние в друго, превърна ѡбратілъ есі плаъ моі въ радостъ мнѣ. растръга врѣшⷮтꙶе мое  прѣпоѣсалъ мѩ есі веселъемъ СП 29.12 отъ лца гнѣ подвіжа сѩ ꙁемл҄ѣ. отъ лца ба їѣковлѣ. обраштьшааго камень вь еꙁера водьнаа. і акротомь въ їстоьнікꙑ водьнꙑѩ СП 113.8 посъланъ бꙑстъ гаурлъ къ дѣвц. да неьсть женьска родѹ. вь ьсть обраттъ С 244.10 тѣмь вьс пророц кѹпꙿно молꙗхѫ сѧ. къ богѹ глагол҄ѫште. обрат плѣн҄ен наше акꙑ водотѣꙙ вь югъ С 349.4 Образно.  їна прложвъ отъ стааго дха данꙑѧ мѹ благодѣт словеса каꙁаню. обрат ѹмъ отроковц.  ста прѣбꙑвъша С 25.26 4. Върна обратно ѹмъножілъ есі на мнѣ веліество твое. ї обрашть ѹтѣшілъ мѩ есі. ї отъ беꙁденъ ꙁемлѩ пакꙑ въꙁведе мѩ СП 70.21 гї бже сілъ обраті нꙑ. ї просвѣті лце твое на нꙑ і спені бѫдемъ СП 79.8 Срв. СП79.20  пріꙁъвавъ сто трменьно мꙙ. повелѣ бѣсомъ т  обратт влька съ дѣтштемь цѣломъ С 44.15 5. Прен. Отклоня някого от поетия път се глѫ аꙁъ нꙑнѣ. да не оклеветаѭтъ етері ха глѫште по ъто не обраті. ꙇюдꙑ отъ тоѧ ꙁълобꙑ К 5а 31—32 госпожда бо  въ врѣменехъ гордꙗна цѣсара. хотѧшт обратт савнѫ отъ вѣрꙑ С 132.14 6. Прен. Обърна в друга вяра, кръстя ꙇ мъногꙑ снвъ ꙁдравъ обраттъ къ г бѹ хъ М Лк 1.16 З А нъ пакꙑ обрат мѧ. пакꙑ обнов мѧ. пакꙑ облѣц мѧ. пакꙑ оград. естънꙑмь т крстомь СЕ 78b 16 обратт на бѣжань τρέπω εἰς φυγήν Обърна в бягство дажд ꙁаклнане ... гроꙁънѹ бꙑт. вождю ꙁълѹмѹ. ꙇ всѣмъ хрантелемъ его. съпадъшмъ съ нмь. съ вꙑшънѧѩ свѣтълост. ꙇ обрат  на бѣжане. ꙇ ꙁаповѣжд емѹ. отт отъ сѫдѣ СЕ 51b 12 М З А СП СЕ К С Гр ἐπιστρέφω στρέφω ὑποστρέφω μεταστρέφω μεταβάλλω καταστρέφομαι μετάγω τρέπω ἀνακαλέομαι ἀνακτάομαι ѡбратіт обратіт Нвб обратя остар ВА