Старобългарски речник
обраꙁоват 
обраꙁоват -обраꙁѹѭ -обраꙁѹш несв 1. Изобразявам; създавам, изграждам образ, представям ѡтълѫт сѧ ꙇ отъдѣл. ѹстꙑд сѧ. ѡбраꙁа обраꙁова(а)нааго. рѫкоѭ бжеѭ. ѹбо сѧ вьпльщенааго ба. подобленѣ СЕ 54b 19—20 Символизирам, олицетворявам. матъ же  плаштъ тъ нѫ пртьѫ. не тъкма бо цѣсарьство обраꙁовааше. нъ  кръвоꙗдень  ѹбїство ждовъ ꙗвьꙗше С 484.22— 23 2. Нареждам, подреждам; поставям в определено положение дрѹꙁ же на раꙁбонкꙑ ѹстръмвъшꙙ сꙙ ѹстрашшꙙ. ꙗкоже омрьтвѣт мъ  меꙙ ѹпꙋстт. т тако по дномѹ  по двѣма обраꙁѹѭште. влѣаахѫ.  доведъше пешт.  прлагаѭште мъ главꙑ палѣхѫ С 39.5 вьсѣмъ же пршедъшмъ повелѣнмъ воводꙑ. вдꙙште стааго обраꙁѹѭшта сꙙ мꙙтѣахѫ сꙙ. плаѫште сꙙ  нꙿсоже сьмѣѭште решт С 47. 26 3. Подражавам, следвам нечий пример ѡбраꙁь напса сѧ крьстьн. рѫцѣ раꙁпростраѧ мос. амалка побѣд. егоже ѡбраꙁꙋѫще. рѫцѣ вьꙁджⷷⷣмь. поⷭтомь  млⷪенемь. да побѣдмь бѣсовьскѧ пльк ТФ А 7 обраꙁоват сѧ Изч СЕ ТФ С Гр μορφόω σχηματίζω τυπόω ὑποτυπόω ѡбраꙁоват Нвб Срв образовам ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР