Старобългарски речник
нѹждьнъ 
нѹждьнъ -ꙑ прил 1. Насилнически, който е свързан с насилие тѣло бо бш. же аште дрьꙁѣ сътрьптъ. славьнѣ вѣньатъ сꙙ. аште л напрасно ѹмьретъ. отдетъ ꙁбꙑвъ сѫд нѫждьнꙑхъ. ц слѹжьбѫ тѣлесънѫ прѣмъше. ште  дшам власт покѹшате сꙙ С 88.14 Подложен, изложен на насилие. нѫждьно естъ црство бже. ꙇ нѫждьнц въсхꙑщаѭтъ е СЕ 69b 14 2. Нужен, необходим цѣсар ѹбо одръжмѹ пеалм мѣньꙗ ... многꙑ пртваратъ грѣхꙑ. ѹбогꙑ же отъ всего сего свободь стъ. онъ ѹбо нѫждьноѭ тъьѭ пштеѭ пеетъ сꙙ С 492.15 мѫж потрьпте. да васъ въпрошѫ ... на ꙿто обраꙁъ сьвьпльеню ѹстръмл сꙙ сте. да каꙗ рать васъ нѹждьна ꙁоветъ С 27.3 нѹждьно ср ед τὸ ἀναγκαῖον Нужното, необходимото дадте бо рѣшꙙ намъ отъ масла вашего.  нѹждъно на потрѣбѫ покаꙁаѭтъ С 373.5—6 н ловѣколюбьство бо ѹ тѣхъ ѹ н҄хъже прошаахѫ. н ѹдобо прошен н же нѹждъно  потрѣбьно сътвормъ полѹт С 373.10 нѹждьноѭ съмрьтьѭ βιοϑανής От насилствена смърт [оскърбителен израз, употребяван от езичниците за Христос] ꙗко рѣшꙙ ждове хс ловѣкъ бѣѣше.  по ꙗко нѹждъноѭ съмрьтьѭ С 136.10—11 Изч СЕ С Гр ἀναγκαῖος βίαιος нѹждънъ нѫждьнъ Нвб нужен ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР