Старобългарски речник
мѣра 
мѣра -ꙑ ж 1. Начин, съд или уред за измерване на количество по приета единица мярка ꙇмъже бо сѫдомъ сѫдте сѫдѧтъ вамъ. ꙇ въ нѭже (мѣрѫ) мѣрѫ мѣрте вьꙁмѣртъ сѧ вамъ М Мт 7.2 З А СК дате  дастъ сѧ вамъ. мѣрѫ добро натъканѫ  потрѫсънѫ  прѣлѣѭштѫ сѧ М Лк 6.38 З 2. Единица мярка за течност, мяра бѣ же тѹ водоносъ камѣнъ шесть лежѧштъ. по оштеню юдескѹ. въмѣстѧшть по дьвѣма л тремъ мѣрамъ М Йо 2.6 З А колцѣмь длъженъ ес господнѹ моемѹ. онъ же рее сътомь мѣръ отъ олѣа М Лк 16.6 З 3. Вид дребна монета вдѣ же еднѫ въдовцѫ ѹбогѫ. вьмѣтаѭщѫ тѹ двѣ мѣрѣ СК Лк 21.2 4. Краен предел, граница на нещо да постгнетъ мѣрѫ съвръшенѣ СЕ 99b 2—3 дівъ бо тварі прінесъ прѣспѣѭштъ. мѣрѫ тварі К 10а 11 нъ ѹѫ лхо мѣрꙑ не бꙑт.  многѫѭ пштѫ отъврѣшт. да не мѣрѫ прѣмнѹѭште. погѹбмъ дѹшевьнаго съдравꙗ С 494.26, 27—28 5. Правило, изискване, норма  вьсꙙ т ѹкаꙁꙑ дастъ. да хранш тꙑ мѣрꙑ.  данааго т правьнꙗ раскаꙁш С 383.10 сце по ꙁем ходꙙ горѣ сѣдꙙштааго ѧꙁꙑкъ нꙑ покажеш. подобьнꙑ мѣрꙑ хранꙙ. же въ скрьб въ гнѣвѣ. въ желѣтвѣ въ трѹдѣ С 383.14 да матъ ѹбо  око ѹставъ  мѣрѫ. да не беꙁ ѹма наскаетъ на вьсе же вдтъ С 497.14 въ мѣрѫ ἐκ μέτρου, ἐκ μέτρῳ, μετὰ ἀκριβείας Според мярката, съобразно някакъв предел, норма, изискване егоже бо посъла бъ глꙑ бжѩ глтъ. не въ мѣрѫ бо бъ дастъ дха М Йо 3.34 натровеші нꙑ хлѣба слеꙁьна. ї напоіші нꙑ слеꙁъ въ мѣрѫ СП 79.6 ѹстав себѣ ꙁаконъ  правло. да вь мѣрѫ вьсе творш С 496.30 по мѣрѣ κατὰ τὸ μέτρον Според дастъ сѧ благодѣть. по мѣ (вм. мѣрѣ, Нахтигал, с. 332, бел. под линия) дарованью СЕ 106а 4 беꙁ мѣрꙑ ἀνείκαστος Без мярка теен же го молтва непрѣстанна. а къ богѹ любꙑ беꙁ мѣрꙑ С 275.1 въ пръвѫѭ мѣрѫ Преди всичко в(. .ръ)вѫѭ м(...) (м(ерѫ), Гошев, бел. в индекса) Р IV 1.7 поставт въ мѣрѫ ἵστημι σταϑμῷ Поставя на теглилка же естъ ꙁмѣрлъ водѫ моръскѫѭ гръстѭ.  пѧдѭ нбо. а вьꙁьрѣнемь свомь ꙁемⷧѭ потрѧсаетъ. ꙇже естъ поставлъ горꙑ въ мѣрѫ. ꙇ странꙑ въ ставла. ꙇ дръжтъ. ꙇ потрѧсаетъ. ꙇ отшаетъ горꙑ. емѹже сѧ вꙿсѣьскаа повнѹѭⷮ҇ СЕ 55b 22—23 М З А СК О СП СЕ К С Р Гр μέτρον βάϑος μετρητής λεπτόν κανών Нвб мяра, мера ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА