Старобългарски речник
мьнѣт [сѧ] 
мьнѣт [сѧ] -мьнѭ [сѧ] -мьнш [сѧ] несв 1. Мисля, смятам, считам, предполагам не мънте ѣко прдъ въврѣшт мра на ꙁемл҄ѭ. не прдъ въврѣщъ мра нъ меъ М Мт 10.34 З. Срв.Лк 12.51 М З ꙇ вꙑ ѹбо бѫдѣте готов. ѣко вь ньже асъ не мьнте снъ лскꙑ прдетъ М Лк 12.40 З, А, СК. Срв.Мт 24.44 М З А СК молѧще же сѧ не лхо глте. ѣкоже  ѩꙁꙑънц. мьнѧтъ бо сѧ ѣко во мъноѕѣ глн своемь ѹслꙑшан бѫдѫтъ М Мт 6.7 З А СК ꙇмѫщюмѹ бо весьде дано бѫдетъ  ꙁбѫдетъ. а отъ не мѫштааго  еже аште мьнтъ сѧ мꙑ вьꙁѧто бѫдетъ отъ него М Мт 25.29 З, А, СК. Срв.Лк 8.18 М З А СК пръв мьнѣахѫ сѧ вѧште прѩт М Мт 20.10 ЗI А СК мьнѣаше бо комсꙿ ꙗко птам сѫтъ  кротьц С 223.14  подꙿвгнѫт хотꙙште отъ н҄хъ не въꙁꙿмогошꙙ тꙙжькомъ сѫштемъ мъ. мнѣахѫ бо ѧ ꙁлата пльнꙑ сѫштꙙ. л нѣꙿто но С 52.18 Възнамерявам. понеже льстѧште сѧ мнѧтъ пасхѫ творіт К 7а 17 же сꙙ мнѣахѫ обраштаѭште сꙙ. наꙙшꙙ глаголат къ праведꙿнѹѹмѹ С 30.8 мънмъ δοκῶν Мним, предполагаем само бо се мнмо ѹкорьно сꙑ. то кажетъ владꙑкꙑ ловѣколюбь С 409.19 2. Смятам някого за някакъв  аште сротѫ мьнш то  того отъпаде С 241.10 несоже скврънъна. л неста. мньт сътворенꙑхъ тобоѭ. на пщѭ комъ СЕ 20b 23 3. мьнтъ [м, т] сѧ безл δοκεῖ Изглежда, струва [ми, ти] се л мьнтъ т сѧ ѣко не могѫ нꙑнѣ ѹмолт отъца моего М Мт 26.53 З А СК кто ѹбо тѣхъ тр скрън мьнтъ сѧ бꙑт. въпадъшѭѹмѹ въ раꙁбонкꙑ М Лк 10.36 З А СК нъ велм трѣбѣ скат вьꙁлюбьн вда смоковьнааго отъ многꙑхъ съкаꙁано. ꙗкоже мьнѣ сꙙ мьнтъ С 345. 14—15 ꙗко многꙑмъ мьнѣаше сꙙ дѣлѹ прѣславънѹ бꙑт С 212.11 то т сѧ мьнтъ смоне. цср ꙁемьсц отъ кꙑхъ премлѭтъ дан ... отъ свохъ л снвъ. л отъ тѹждхъ М Мт 17.25 ЗI А СК ъто вамъ мьнтъ. аште бѫдетъ етерѹ лвкѹ р҃. овецъ. ꙇ ꙁаблѫдтъ една отъ нхъ. не оставтъ л девѧт десѧтъ  девѧт на горахъ.  шедъ штетъ ꙁаблѫждьшѧѩ М Мт 18.12 ЗI А СК М З А СК Б Н СЕ К С Х МЛ Гр δοκέω νομίζω οἴομαι ἡγέομαι λογίζομαι ὑπολαμβάνω πειράομαι Нвб мня остар ВА НГер РРОДД мни ми се ’струва ми се’ диал НГер