Старобългарски речник
мрѣжа 
мрѣжа ж Мрежа іꙁ(в)лѣе м(р)ѣжѫ на ꙁемлѭ. плънѫ велі рꙑбъ М Йо 21.11 З А СК і се сътворьше. обѧсѧ мъножъство рꙑбъ много. протръꙁааше же сѧ мрѣжа хъ М Лк 5.6 З А нкꙿтоже отъ цѣсарь вратъ адовъ ѹбѣжа. нктоже того прѣско сѣт. нктоже того мрѣжь гонеꙁнѫ С 238.16 въмест [въмѣтат, въврѣщ] мрѣжѫ ἀμφιβάλλω [вар. βάλλω ἀμφίβληστρον, χαλάω τὸ δίκτυον, βάλλω τὸ δίκτυον] Хвърля мрежа [за да ловя риба] ходѧ же пр мор галлесцѣ вдѣ смона і аньдрѣѭ братра того смона. въметаѭшта мрѣжѧ вь море. бѣашете бо рꙑбарѣ М Мк 1.16 З. Срв.Мт 4.18 З А СК вьметѣте мрѣжѧ вашѧ въ ловтвѫ М Лк 5.4 З А въвръѕѣте о деснѫѭ странѫ кораблѣ мрѣжѫ М Йо 21.6 З А СК ꙁавѧꙁат мрѣжѧ καταρτίζω τὰ δίκτυα Приготвям рибарски мрежи за улов і прѣшьдъ тѫдѣ вдѣ іна дъва братра. іѣкова ꙁеведеова. іоана брата емѹ въ кораб съ ꙁеведеомь оцемь ею. ꙁавѧꙁаѭшта мрѣжѧ своѩ. і въꙁъва ѣ З Мт 4.21 А, СК. Срв.Мк 1.19 М З М З А СК С Гр δίκτυον παγίς Нвб мрежа, мряжа диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА