Старобългарски речник
мощьнъ 
мощьнъ -ꙑ прил 1. Можещ, способен моштенъ стъ отъ мѫкъ ... ꙁбавт мене С 153.13 моштьнъ сꙑ прѣложт сꙙ не ра С 414.18 вь семь бо обрѣтамъ ...  покаанꙗ слѫ. толко могѫштѫ ѹ ловѣколюбвааго ба. ꙗко не тььѭ отъ самѣхꙿ тѣхъ. адовъ вратъ. нъ  отъ рода огньнааго  мѫкꙿ схꙑттъ (!) ловѣка. нъ  большаꙗ прьвааго благааго нрава. моштьна обавт С 514.5 бѣдьно же  необрѧштемо дшѫ моштьнѫ оесꙑ многꙑ ЗЛ Iб 13 2. Възможен аште л вол҄еѭ вьсе моштьно справт. волꙗ мѹ бѣ дана С 414.3 С ЗЛ Гр δυνατός δυνάμενος моштенъ Нвб мощен ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА