Старобългарски речник
мор҄е 
мор҄е -ꙗ ср 1. Море корабь же бѣ по срѣдѣ морѣ вълаѩ сѧ влънам. бѣ бо протвенъ вѣтръ М Мт 14.24 З А ꙇсъ же отде съ ѹенкꙑ свом къ морю М Мк 3.7 З се море велікое пространое. тѹ гаді імъже нѣстъ ісла. жвотнаа малаа съ велкꙑм СП 103.25 нѣс л нколже плавлъ по морѹ. да бꙑ ѹвѣдѣлъ страхъ го С 115.10 2. Като название за географската посока юг отъ въстокъ і ꙁападъ ї сѣвера  морѣ. ꙁаблодішѩ въ пѹстꙑні беꙁводьнѣ СП 106.3 северъ ї море тꙑ соꙁъда СП 88.13 мор҄е жтско Морето на живота [образно] прѣт холюбꙿе. бесъблаꙁна море жтское СЕ 84b 1—2 мор҄е отоьно ωκεανός Океан море отоьно ꙁнатъ мѫжа С 509.8 мор҄е галлеско ϑάλασσα τῆς Γαλιλαίας Галилейско море ꙇ пакꙑ шедъ съ. отъ прѣдѣлъ тѵръскъ  сѵдоньскъ. прде на море галлеско М Мк 7.31 З А СК мор҄е ръмьно Θἄλασσα ᾿Ερυϑρά Червено море ї ꙁдрѩсъшю фараоса ї слѫ его въ море ръмъное СП 135.15 мор҄е мрьтво Θάλασσα Νεκρά Мъртво море вдѣхъ  море мрътво С 128.23 пр мор҄ παραϑαλάσσιος Край морето; приморски, крайбрежен ꙁд ꙁ града того  д въ асѭ. на мѣсто рекомо вул. же стъ пр мор С 235.29 М З А СК Б ЗП СП СЕ К С Гр ϑάλασσα πέλαγος ὁδός Нвб море ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Морянци МИ СНМБ