Старобългарски речник
молтва 
молтва -ꙑ ж 1. Обръщение на вярващия с молба към Бога, акт на общуване с Бога, молитва ꙇ вьсего егоже въпросте въ молтвѣ вѣрѹѭще прмете М Мт 21.22 ЗI ꙇ въставъ отъ молтвꙑ пршедъ къ ѹенкомъ обрѣте ѩ съпѧштѧ отъ пеал М Лк 22.45 З А рее же къ немѹ анћлъ. не бо сѧ ꙁахаре. ꙁане ѹслꙑшана бꙑстъ молтва твоѣ М Лк 1.13 З А гі ѹслꙑші молітвѫ моѭ.  въпль моі къ тебѣ да прідетъ СП 101.2 въ хꙑꙁѣ малѣмъ  съ нѣм крьстꙗнꙑ таꙗше сꙙ. въ постѣхъ  молтвахъ дьнь  ношть прлежꙙ С 145.13—14 Молитвен текст, молитвено последование. моⷧ҇ егꙿда хотѧще вноградъ садт СЕ 13b 19  въшедꙿшемъ вꙑше мѫжа того стааго. вдѣшꙙ  стоѧшть съ дьвѣма ѹенкома го. молтвѫ шестааго аса творꙙшта С 216.11 Ходатайство, застъпничество пред Бога. млтвам бцѧ спсе спс насъ Е 31б 15 прѣст(ꙑ)хъ прркъ праꙁднкъ. нбо цръкв ѣвїло естъ.  нбса лїковат съ англꙑ сътворлъ естъ мⷧ҇твам їхъ хе бе жꙁнъ нашѫ ѹмр Е 7б 1 ѡ съподоблень намъ. молтвоѭ стꙑхъ аплъ. ꙇ ѹенкъ гнь. црствѹ нбсъмѹ. гю помо СЕ 60b 22—23 цѣсарь же ꙁъшъдъ протвѫ мѹ поклон сꙙ мѹ.  прос молтвꙑ оть н҄его С 199.12 помолте сѧ емѹ ꙁа мѧ окаанааго. да прдетъ на мѧ стаѣ его благодѣⷮ҇. вашм мⷧ҇вам Р II 1.31 2. Молба, просба прѣбꙑвааше бе стѹда тлъкѫшт.  съ многоѭ молтвоѭ молꙙшт прѧт ѭ С 515.12 многꙑм молтвам ѹмол҄енъ.  ѹштенъ бꙑвъ. отъ прѣподобьнааго мѫжа. ꙗкоже  прѣжде  нꙑнꙗ ... въꙁдѣвъ о на небо. на многъ асъ прлежно помол сꙙ С 530.19  съ прлежꙿноѭ молтвоѭ мол сꙙ мѹ. по ѹмрьт го. погрет  вь н҄емъ С 531.29 3. Пратеничество, депутация граждане же его ненавдѣахѫ его. посълашѧ молтвѫ въ слѣдъ его М Лк 19.14 З А еште далее емѹ сѫштю. молтвѫ посълавъ молтъ сѧ о мрѣ М Лк 14.32 З молтвѫ дѣꙗт [сътворт, творт] προσεύχομαι, ἐπεύχομαι, εὔχομαι, πρεσβεύω, προσαδολεσχέω Моля се, чета, произнасям молитва ꙇ ютро пробрѣꙁгѹ ѕѣло. въставъ ꙁде сь  де въ пѹсто мѣсто. ꙇ тѹ молтвѫ дѣаше М Мк 1.35 З А прѣбѫдѣте о вѣрѣ хсовѣ.  молтвѫ сътворте о мнѣ къ гѹ С 16.26 онъ же молтвѫ сътворвъ. беꙁ болѣꙁн сътворівъ  бес тѫгꙑ отъпѹст ѧ С 39.17—18 вдѣвъ же ѧ отънемогъшꙙ молтвѫ сътвор о н҄хъ  въꙁнкошꙙ С 39.11 вꙑ бѫдѣте ходата. сътворте молтвѫ ꙁа мене С 364.10 аште л да сълѹааше сꙙ нѣ ѹ кого ѹмѹдт мѹ. то ꙁъхождааше ноштѭ.  вратомъ градънꙑмъ ꙁатвореномъ сѫштемъ. стоꙗше  молтвѫ творѣаше къ богѹ С 206.10—11  молтвѫ творꙙштѹ къ богꙋ. въꙁдрѣма сꙙ  ѹсънѫ малꙑ С 275.21 молтва ꙁабъдѣньнаꙗ Молитва, която се произнася по време на бдение ход по ꙁаповѣдемъ гнѣмъ прсно. послѣдѹѩ повелѣнемъ его. въ ꙁабьдѣнънѫѭ молтвѫ. въ бестѫжъное пощене СЕ 89а 24—25 М З А СК ЗП Е СП СС СЕ С Р В Гр προσευχή εὐχή δέησις προσβεία ἱκεσία λιτή ἱκετηρία παράκλησις ἀκολουϑία τάξις σύνταξις ἔντευξις γονυκλισία μυσταγωγία ψαλμωδία Нвб молитва ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА