Старобългарски речник
мръII 
мръ м Мир, омиротворение слава въ вꙑшънхъ бѹ. ꙇ на ꙁем мръ. в лвцхъ благоволене М Лк 2.14 З, А, СК. Срв. СЕ101а 15 мьнте л ѣко мра прдъ дат на ꙁемлѭ. н глѭ вамь нъ раꙁдѣленѣ М Лк 12.51 З. Срв.Мт 10.34 М З нѫ млтвам. їхъ въ мръ ѹстро дшѧ нашѧ Е 33б 3—4 съ ненавдѩштм мра бѣхъ мренъ СП 119.6 ѹмолте же ѣже о мрѣ їлма СП 121.6 раба твоего вѣрънааго цра. въ мръ  правъдѫ  мѫжъство съхран СЕ 19а 5—6 Примирие, прекратяване на война. еште далее емѹ сѫштю. молтвѫ посълавъ молтъ сѧ о мрѣ М Лк 14.32 З Мир в противоположност на война, липса на война. не на мръ дѫште нъ на рать острꙙште сꙙ С 385.10 мръ [комѹ, емѹ] εἰρήνῃ τινι Като поздрав, пожелание — желая мир, да бъде мир прде с двьремь ꙁатворенамъ. ꙇ ста по срѣдѣ  рее мръ вамъ М Йо 20.26А вь ньже домъ въндете колжъдо. пръвѣе глте мръ домѹ семѹ М Лк 10.5 З  рекоста мѹ. мръ тебѣ крѣп сꙙ  въꙁмѫжа С 193.28 Литург.Богослужебен възглас — да бъде мир. пⷫ҇о мⷬ҇ всⷨ҇ѣ. лⷣю  дхⷡ҇о СЕ 94b 19 реⷱ҇тъ дⷺ҇і. ѡ съподобт сѧ нам. достономь бꙑт. послѹшанѣ глⷭ҇а стааго евћліѣ. мⷬ҇ всⷨѣ люⷣ.  дхв тв А 92b 19 мръ мѣт εἰρηνεύω Живея в мир [с някого] мръ мѣте ме(д)ждю собоѭ М Мк 9.50 З н дноѧ же ноѧ особь помꙙнѫ правьдꙑ. нъ тъьѭ съ вьсѣмь мръ мѣт С 423.20 [съ] мромь εἰς εἰρήνην, ἐν εἰρήνῃ Мирно, с мир, в разбирателство съ же рее е дъшт вѣра твоѣ спс тѧ д съ мромъ М Мк 5.34 З СК отврьꙁ цръкв правовѣрънꙑхъ.  одолѣш врагомъ твомъ.  въꙁвратш сꙙ съ мромъ С 192.10 нꙑнѣ отъпѹстш раба твоего влдко. по глѹ твоемѹ съ мромъ М Лк 2.29 З А СК  двꙙ сꙙ правьднааго же къ богѹ дръꙁновен. отъпѹштенъ бꙑ сь мромꙿ.  пакꙑ въспрѧ сво мѣсто С 555.30 Литург.Мирно, с мир в душите. мромь гю помолмꙿ сѧ СЕ 98а 17 въ мрѹ [мрѣ] a) ἐν εἰρήνῃ В мир, спокойно помолмъ же сꙙ  мꙑ ѹбоꙁ. да богъ ште пае  пае въꙁможьна сътвортъ го.  теен го въ мрѹ съвръштъ С 302.25 свꙙтꙑ отꙿць нашъ сава въ мрѣ ѹсьпе. мѣсꙙца дек҄ꙙбра въ е҃ С 295.8—9 b) В безопасност егда крѣпъкꙑ ѹорѫжь сѧ хрантъ сво дворъ. вь мрѣ сѫтъ мѣнѣ его М Лк 11.21 З c) Кротко, смирено покланѣѭще колѣна въ мрѣ. гю помолмъ с СЕ 59b 19 М З А СК Е СП СЕ К С Гр εἰρήνη Нвб мир ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА