Старобългарски речник
мръ
мръ м 1. Свят, вселена, мир, всемир егда въ мрѣ есмъ свѣтъ есмь мрѹ М Йо 9.5 З,А тꙑ бо ес црь мрѹ.  спасъ дшамъ нашмъ СЕ 12b 20  наѹтрꙗ хс вьскрьсенꙗ свѣтъ просвѣт мров С 348.18 послѹхѹтъ м мѫдрост слово глагол҄етъ ꙗко богъ съмрьт не сътвор. н красѹтъ сꙙ пагѹбѣ жꙁ (!). нъ ꙁавстѭ дꙗвол҄ѫ сьмрьть вьнде вь мръ С 389.8 Земният свят, земният живот. ꙇꙁдъ отъ отца.  прдъ въ мрь. пакꙑ оставлѣѭ мръ. ꙇ дѫ къ отцѹ М Йо 16.28 З А СК аꙁъ бо отъ бога ꙁдохъ.  вьндохъ въ мръ.  моꙗ слава отьца мого стъ слава С 331.16 Човечеството. ꙇ гла се агнецъ бжі. въꙁемлѧ грѣхꙑ мра вьсего М Йо 1.29 З А СК Б се весь мръ по немь детъ М Йо 12.19 З А не можетъ мръ ненавдѣт васъ. мене же ненавдтъ. ѣко аꙁъ съвѣдѣтельствѹѭ о немь. ѣко дѣла его ꙁъла сѫтъ М Йо 7.7 З А нъ да раꙁѹмѣатъ мръ ѣко люблю отца.  ѣкоже ꙁапо(вѣ)дѣ мьнѣ отцъ. тако творѭ М Йо 14.31 З А СК  пршедъ онъ. облтъ мра. о грѣсѣ  о правъдѣ  о сѫдѣ М Йо 16.8 З А СК гі бже нашъ. тꙑ любьв съвръштель. ꙇ мрѹ наставьнкъ. ꙇ вꙿсѣмь спсъ. подажд намъ любовь своѭ СЕ 11а 7 пѡн рее. гоже посъла бъ на съпасен мра С 137.30 2. Светският живот, противопоставен на монашеския, отшелническия живот сълѹ сꙙ градт манастꙑръ отъ лаврꙑ на сѣверъ. на прман тѹ новопрходꙙштхъ ꙁ мра. рънорꙁььскѫѭ стнѫ С 284.16 мръ сь ὁ κόσμος [οὗτος], ὁ βίος Този свят, земният свят, земният живот вꙑ отъ сего мра есте. аꙁъ нѣсмъ отъ сего мра М Йо 8.23 і рее съ на сѫдъ аꙁъ въ мръ сь прдъ М Йо 9.39 любѧ дшѫ своѭ погѹбтъ ѭ. ꙇ ненавдѧ дшѧ своеѩ. вь мрѣ семь. въ жвотѣ вѣьнѣемь съхрантъ ѭ М Йо 12.25 З А СК хвалмъ тѧ гі ꙇꙁбавльшааго. по мꙿноꙁѣ млост твое. раба твоего сего. ѡтъ сѹетънааго жтѣ сего мра СЕ 81а 21 боговъгодьнь съвѣтѹтъ съвѣтъ въ свꙙтꙑ градъ отт.  ѹпраꙁнвъше (!) сꙙ отъ потрѣбъ мра сего мльат С 282.10 н могѫтъ пробрѣст н ꙁлата н съребра. н ного ньсогоже же въ мрѹ семь С 267.27 вьсь мръ ἅπας ὁ κόσμος, κόσμος, ἡ οἰκουμένη, κτίσις, παγκόσμιος Светът, целият свят, всемирът, вселената; земята, на която живеят хората; всичко, което съществува на земята і рее мъ шедъше въ весь мръ. проповѣдте еванћле вьсе твар М Мк 16.15А сѫтъ же ꙇ на многа. ѣже створ с. ѣже аште по едномѹ сꙿпана бꙑваѭтъ. н самомѹ мноѭ. вьсемѹ мрѹ въмѣстт. пшемꙑхъ кън҄гъ З Йо 21.25 А СК днеⷭ҇. слъньце не ꙁаходѧщее. свѣтомь вꙿсь мръ оꙁар. днеⷭ҇. лѹна свѣтълам лѹам. вꙿсь мръ освѣщаетъ СЕ 1b 25, 2а 1 твоеѭ дръжавоѭ дръжш тварь. ꙇ твомь промꙑшленемь. строш весь мръ СЕ 3b 25  сце пострадавъше вѣньан бꙑшꙙ.  сꙗѭтъ ꙗко  ꙁвѣꙁдꙑ вь вьсемь мрѣ С 81.13 аꙁъ на се родхъ сѧ.  на се прдъ въ вьсь мръ. да съвѣдѣтельствѹѭ о ꙇстнѣ М Йо 18.37 З А СК о вꙿсемь мрь мꙑ небрьжемъ С 87.24—25 въꙁалка кръмꙙ вьсь мръ С 344.18 не вьꙁьрѣ на хѹлꙑ н ꙗꙁвꙑ. ждовьска ѹкоренꙗ небрѣже. вьꙁꙙ мръ вьсь ѹтелꙗ С 427.8 посъланъ бꙑстъ гаурлъ въꙁвѣсттъ вьсемѹ мрѹ съпасенꙗ С 244.6 отъ съложеньꙗ вьсего мра, отъ наѧла вьсего мра, отъ сътвореньꙗ мра [мрѹ] ἀπό καταβολῆς κόσμου, ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου Според християнското летоброене — от времето на създаването [сътворението] на света отъкрꙑѭ съкръвенаа. отъ съложенѣ вьсего мра М Мт 13.35 З наслѣдѹте ѹготованое вамъ цсрстве. отъ съложенѣ вьсего мра М Мт 25.34 З, А, СК. Срв. С508.6 да мьсттъ сѧ кръвь вьсѣхъ пркъ. пролваема отъ съложенѣ вьсего мра. отъ рода сего М Лк 11.50 З бѫдетъ бо тогда скрьбь велѣ. ѣкоже нѣстъ бꙑла отъ наѧла въсего мра до селѣ. н матъ бꙑт М Мт 24.21 З А Б прмѣте ѹготовано вамъ цѣсарьство. отъ наꙙла мрѹ С 123.19—20 ѕ҃ ф҃ к҃ в҃ го льⷮ оть створенїа мра В напса (же сѧ въ) льто отъ сътво(ренꙗ мро)у ѕ҃ ф҃ а҃ нъдкта ѕ҃ СН прѣжде съложеньꙗ мра, прѣдъ съложеньмь мра πρὸ καταβολῆς κόσμου Преди сътворението на света ѣко въꙁлюблъ мѧ ес. прѣжде съложенѣ мра М Йо 17.24 З А СК прмѣте ѹготовано вамъ цѣсарьств. прѣдъ съложенмъ мра С 446.30—447.1 вꙑше мрѹ ὑπερκοσμίως По начин, неприсъщ на земния свят; необичайно, необикновено вьс съ радостѭ кѹпьно тьцѣмъ. вьс тъштьно прмѣмъ.  вꙑше мрѹ праꙁдьнѹмъ С 319.24 М З А СК Б Н У Е СП СС СЕ К С Р Х В СН Гр κόσμος ἡ οἰκουμένη βίος Нвб мир ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА