Старобългарски речник
марꙗ 
марꙗ ж ЛИ 1. Мария — съпруга на Йосиф и майка на Христос, наречена св. Богородица. Пр. на 9 декември [Зачатие на св. Ана]; 8 септември [Рождество Богородично]; 21 ноември [Въведение Богородично]; 25 март [Благовещение]; 26 декември [Събор на св. Богородица]; 15 август [Успение Богородично]; 2 юли [Полагане ризата на св. Богородица във Влахерна]; 31 август и 12 април [Полагане пояса на св. Богородица] ꙇ рее марѣ. велтъ дша моѣ га М Лк 1.46 З А СК ꙇ рее е анћлъ. не бо сѧ маре М Лк 1.30 З А рождъство бцѧ  прснодѣвꙑ марѧ Е 25б 13 тѧ молмъ ... спа нашего сха ... вьпльщьшааго сѧ отъ стааго дха. ꙇꙁ марѩ славънꙑѩ.  прснодѣвꙑѩ брцѧ СЕ 61b 20 анћлъ марі. матері хвѣ. рожъство его благовѣствова К 14а 4 Срв. С451.18 2. Мария — съпруга на Клеопа и майка на Яков Мали и Йосия [у Мт ’другата Мария’]; една от мироносиците [сестра на св. Богородица? Според някои марианолози у Йо 19.25, Мт 27.56, 61 и Лк 24.10 става дума за четири лица: Богородица, сестра ѝ, Мария Клеопова и Саломия]. Пр. в Неделята на мироносиците стоѣхѫ же пр крстѣ свѣ мат его  сестра матере его. марѣ клеопова М Йо 19.25 З А СК Б бѣ же тѹ маⷬ҇ѣ магдалꙑн҄. ꙇ дрѹгаѣ марѣ сѣдѧщ прѣмо гробѹ М Мт 27.61 З А вь нхъ же бѣ марѣ магдалꙑні ꙇ (ма)марѣ ѣковлѣ  ос мат. ꙇ мат сновѹ ꙁеведеовѹ М Мт 27.56 З А 3. Мария — известна още като Мария Магдалина — сестра на Марта и Лазар, възкресен от Христос. Пр. в Неделята на мироносиците марѣ бо благѫѭ ѧсть ꙁбьра. ѣже не отъметъ сѧ отъ неѩ М Лк 10.42 З А СК бѣ же марѣ понаꙁавъшѣ га мѵроѭ. ꙇ отьръш ноѕѣ власꙑ свом. еѩже братръ ла(ꙁа)рь болѣаше М Йо 11.2 З А СК марѣ же стоѣше ѹ гроба вьнѣ плаѫшт сѧ М Йо 20.11А 4. Мария — сестра на св. Йоан Мълчаливи [Саваит] сълѹ сꙙ мѫжѹ сестрꙑ го марѧ. паснкѹ нарцамѹ. строт рамѣньскѫ власть С 281.21 мар ... ѹже ѹмъръш С 282.1 М З А СК Б Н Е СС СЕ К С Гр Μαρία Μαριάμ. арам. marjam От евр mirjam марѣ маріѣ мара Нвб Мария ЛИ ОА ВА НТ НГер ЕтМл Мара ЛИ Марица ЛИ Маруша ЛИ Мика ЛИ СтИл,РЛФИ