Старобългарски речник
малъ 
малъ -ꙑ прил 1. Малък, неголям [по ръст, размер и под.] ꙇ скааше вдѣт са къто естъ. ꙇ не можааше народомъ. ѣко тѣломъ малъ бѣ М Лк 19.3 З А се море велікое пространое. тѹ гаді імъже нѣстъ ісла жвотънаа малаа съ велікꙑм СП 103.25 въ то же врѣмꙙ гргор наньꙁꙗнъскꙑ епскѹпъ. вънѫтрь въ градѣ въ малѣ црькв съборꙑ творѣѣше С 198.4 сътвор панцѫ ꙁѣло малѫ. на прман дъждьнꙑхъ водъ С 549.13  рее слово просто. велкомъ гласомъ. г боже даждъ мъ водѫ.  кѹпꙿно съ словомъ облаьцъ малъ ꙗв сꙙ надъ народомъ С 568.17 2. Малък, незначителен [по количество, по степен] не бо мала моꙗ сѫ беꙁаконьꙗ С 588.10 есо раді ръці м. коѭ вінꙑ мꙑ. л малѫ. лі велікѫ прѣдаше ѹітелѣ К 4а 38 3. Непродължителен, кратък [по време, времетраене] рее же  съ. еште мало врѣмѧ съ вам есмъ. ꙇ дѫ къ посълавъшюмѹ мѧ М Йо 7.33 З бѫдѫ днье его малꙇ СП 108.8 она же ꙗдꙿш помльа въ малъ асъ  потомъ наꙙ крат С 516.4 братъ нѣкто пршъдъ въ рѹвѫ. прѣбꙑ ѹ н҄его годъ малъ С 289.29 4. Малък на години, млад  помь  стъ старꙿца. де въ малꙑ сꙑнъ. же бѣ тъгда въ манастꙑр С 553.27  даѵда рад реено. ꙗко малъ оставьнъ бꙑ паст овьцꙙ С 546.15 5. Прен. Прост, обикновен, неизвестен, скромен [за човек] отъвѣштавъ цръ реетъ мъ. амнъ глѭ вамъ. понеже сътворсте едномѹ отъ схъ малꙑхъ братръ мохъ мьньшхъ мьнѣ сътворсте М Мт 25.40 З, А, СК. Срв. С341.15 6. Като същ. a) мал м мн a) οἱ μικροί Неизвестни, обикновени хора ꙇ же аще съблаꙁнтъ едного отъ малꙑхъ схъ вѣрѹѭштхъ вь мѧ. добрѣе емѹ естъ пае. аще обложѧтъ камень жръновънꙑ о вꙑ его. ꙇ въвръгѫтъ. і въ море М Мк 9.42 З. Срв.Мт 18.6 М ЗI мало, мало ср ед ἐλάχιστον τὸ ὀλίγον Нещо малко, незначително вѣрънꙑ въ малѣ  въ мъноѕѣ вѣренъ естъ. ꙇ неправъдънꙑ въ малѣ  въ мьноꙁѣ неправъденъ естъ М Лк 16.10 З А СК лѹе малое праведьнкѹ. пае богатьства грѣшьнꙑхъ мьнога СП 36.16  сѣавъ. ождатъ пршедъш жꙙтвѣ напльнт гѹмно. отъ малааго оного же вьсѣа. надеждꙙ рад го ѭже мѣ къ хрстосѹ С 266.7 ꙗковъ малꙑ ᾿Ιάκωβος ὁ Μικρός Яков Малкият. Родственик на Христос. Първият епископ на Ерусалим и автор на едно от апостолските послания. Пр. на 23 октомври бѣахѫ же  женꙑ ꙁдалее ꙁърѧштѧ. въ нхъже бѣ  марѣ магдалн ꙇ марѣ ѣкова малаего М Мк 15.40 З мало ьто ἐλάχιστον, βραχύ τι, μικρός τις Малко, малко нещо, поне малко аште ѹбо н мала есо можете ъто о прохъ пеете сѧ М Лк 12.26 З ѹмьнілъ і есі маломъ імъ отъ анг҄лъ. славоѫ  естьѭ вѣньалъ  есі СП 8.6 распрострѣте ѹбо мол҄ѫ вꙑ сꙙ вашꙙ ѹмꙑ.  сь тхостѭ прмѣте хѹдаа моꙗ словеса. да мало то оть н҄хъ ѹспѣшеньꙗ прмете С 498.21—22 въ малѣ a) μικρόν, παρὰ μικρόν След малко, не след много време, подир малко, скоро въ малѣ  к томѹ не вдте мене.  пакꙑ въ малѣ  ѹꙁърте мѧ М Йо 16.16 З, А, СК. Срв.Йо 16.17 М, З, А, СК;Йо 16.19 М З А СК ѣко аште не бі гь помоглъ мнѣ. въмалѣ въселіла сѩ б въ адъ дша моѣ СП 93.17 b) πρὸς βραχύ За малко време, за кратко, непродължително ѣкоже бо  грѣхъ въкѹшенемь. ѣко сладокъ естъ нъ послѣдь горъѣе ꙁлъ обрѣтаетъ сѧ. тако  покаанънꙑ постъ. въ малѣ авлѣетъ сѧ прскръбенъ. нъ вь вѣкꙑ радостьнꙑѩ плодꙑ подаетъ СЕ 69b 8 бъ въ малѣ ѹсъпе ꙇ съпѧштѧѩ отъ вѣка. отъ адама въскрѣсі К 12b 7 Срв. С448.7 на малѣ За малко време, за кратко  став ѧ на малѣ да бꙑшѧ не вьлѣꙁл С 555.13 прѣжде мала врѣмене πρὸ βραχέως [вар. πρὸ βραχέος] Преди малко даждъ м тѣло їсосово. омраьшааго сльнце прѣжде мала врѣмене С 454.10 на малѣ продаꙗт ὀλίγου πιπράσκω Продавам евтино по’то сце на малѣ продаш. небесе  ꙁемнааго творьца. же на длан ностъ вьсе С 425.15 по малѹ a) πρὸς μικρόν, βραχύ По малко, в малко количество ѧже подавъ  ѹенкома свома по малѹ С 300.27 ꙗдѣѣше ѹбо отъ вьсего нъ по малѹ С 274.6—7 по малѹ бо пꙗста С 548.2 b) κατὰ μέρος, κατὰ μικρόν, κατὰ βραχύ Бавно, постепенно расхождааше сꙙ по малѹ тъма С 110.26—27 лѣторасль по малѹ на вꙑсотѫ въсходꙙшт доде до стропа С 300.22 нꙑ по малѹ ведꙑ ѧ.  божьствънꙑм напаꙗѧ пт. плодоносъствоват подобьно ꙁьванꙗ. сьсѫждааше С 280.2 c) μετ᾿ ὀλίγον Малко след това, скоро пожд ...  ... по малѹ обрꙙштеш штеммѹ отрѣшен С 315.22 по малѣ [асѣ] μετ᾿ ὀλίγον, μετὰ μικρόν След малко, след кратко време, наскоро пото бѣ просльꙁт. гоже по малѣ хотѣ вьставт С 316.6 тае по малѣ асѣ глагола цѣсаръ къ блаженѹѹмѹ С 194.28 М З А СК Б ЗП СП СЕ К С Гр μικρός ὀλίγος ἐλάχιστος μέτριος οἰκτρός ψιλός Нвб мал остар диал ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв малък ОА АК НГер ЕтМл БТР АР ДА Мала ливада МИ Мала лавра МИ Мали бряст махала МИ Мало бачище МИ ЙЗах,Кюст.кр Малийо герен МИ Мала рупчовица МИ ЙЗах,Кюст.кр Малите уши МИ Мали присой МИ Мальовище МИ Мл,МНСрМ Мала Кутловица МИ Мала Раковица МИ Мала църква МИ Мали Бочуш МИ Мали Върбовник МИ СНМБ Малин ЛИ Малина ж ЛИ Малинов ФИ Малиновски ФИ Малуш ЛИ Малуша ж ЛИ СтИл,РЛФИ