Старобългарски речник
маломь 
маломь нареч Недалече, близо, на малко разстояние от нещо како л съповѣдѣ ѧже пр насъ вѣньцꙙ сплете себѣ сльꙁънꙑмъ тоенмъ. хъже тано дож  до нꙑнꙗ прѣбꙑваатъ дѣло. въ пештерѣ ꙗже маломъ отъстоꙗше отъ хꙑꙁнꙑ го С 274.19 Изч С Гр βραχύτατον Нвб Ø