Старобългарски речник
сѹсовъ 
сѹсовъ прил притеж ЛИ Исусов, на Исус Христос гла мат сва къ немѹ М Йо 2.3 З А О да слово сво събѫдетъ сѧ М Йо 18.32 З А СК ꙇ ѹслꙑшавъ цсръ родъ слѹхъ свъ ... глаше М Мк 6.14 З А прпаде къ колѣнома свама М Лк 5.8 З А помаꙁа ноѕѣ свѣ М Йо 12.3 З А СК стоѣхѫ же пр крстѣ свѣ М Йо 19.25 З А СК Б ісво же рождьство сце бѣ СК 1392а 13 ѹтвръд  ... крстъ свъ на тѣлѣ своемь ност СЕ 94b 2 просі отъ него тѣла іѵсова К 14b 8 ѹждаахѫ сꙙ вьс трьпѣню сѹсовѹ С 392.24 блажѫ рѫцѣ тво ѡ ѡсфе ... осꙙгъш ... сꙋсовѣ рѫцѣ  ноꙁѣ С 457.22 блажѫ ѹста твоꙗ ... прложьша сꙙ къ сѹсовомъ ѹстомъ С 457.27 М З А СК Б О СЕ К С Гр τοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος ісѹсовъ сꙋсовъ іѵсѹсовъ Нвб Исусов ФИ СтИл,РЛФИ