Старобългарски речник
стна 
стна -ꙑ ж 1. Истина; това, което съответства на действителността жена же ѹбоѣвъш сѧ  трепещѫшт ... прде ... ꙇ рее емѹ въсѫ стнѫ М Мк 5.33 З А СК У нѣстъ стнꙑ вь немь. егда глетъ лъжѫ отъ свохъ глетъ. ѣко льжь естъ  отцъ его М Йо 8.44 З А аште л стнѫ глѭ. по ъто вꙑ не емлете вѣрꙑ мънѣ М Йо 8.46 З А вьсѣ же елко рее оанъ о семь стна бѣ М Йо 10.41 З ꙇ тъ вѣстъ ѣко стнѫ глетъ. да вꙑ вѣрѫ мете М Йо 19.35 З А нѣстъ въ ѹстѣхъ хъ стнꙑ СП 5.10 глѩ стꙇнѫ въ срьдьці своемъ СП 14.2 не съмѣжꙇте оъю вашею къ ꙇстꙇнѣ К 1а 5 ꙇ да навꙑкнеші коліко объштенье обраꙁѹ къ істінѣ К 7а 4 не вѣровавъ же епскѹпъ. того рад посъла мꙙ сѣмо. аште стна стъ же слꙑша велкѫ бо пеаль матъ о тебѣ С 225.17 марꙗ рее аште стнѫ повѣдѣ не меш м вѣрꙑ. ѫтробꙑ ꙁьрш. а таѩштааго сꙙ вь н҄е не вдш С 241.13—14 а гда платъ на дьстѣ стнѫ покаꙁа. гнѣвасте сꙙ  ставьꙗте псат С 403.14 въсѫдѹ прѣльсть сама сꙙ ослѣпьꙗтъ.  не хотꙙшт стнѣ помагатъ С 439.25 не вьсхꙑттъ льстьць поводатаꙗ стінꙑ С 509.27—28 аꙁъ га  ха  ба навꙑкохъ. обскахъ рѫкѫ  стнѫ обрѣтохъ.  свом прьстꙑ ѹвѣрхъ сꙙ С 510.19 Справедливост, правда. творѧ стнѫ грѧдетъ къ свѣтѹ М Йо 3.21А дѣла рѫкѹ твоею їстіна ї сѫдъ СП 110.7 Божията правда, Божието учение. ꙇ раꙁѹмѣате стнѫ. ꙇ стна свободтъ вꙑ М Йо 8.32 З А гла емѹ с. аꙁъ есмъ пѫть  стна  жвотъ М Йо 14.6 З СК ст ѩ въ істнѫ твоѭ М Йо 17.17 А СК ѣже ѡ стнѣ погрѣшсте глѧща ... шен юже бꙑвъше.  острѹѣ(ете е)терꙑмъ вѣрѫ Е 2а 7 каѣ полъѕѣ во кръві мое егода сънідѫ вꙑ стълѣнъе. еда ісповѣстъ ті сꙙ прьстъ. лі въꙁвѣстітъ стінѫ твоѭ СП 29.10 ї їстна гнѣ прѣбꙑваетъ въ вѣкъ СП 116.2 настав мѧ на стнѫ твоѭ  наѹ мѧ ѣко тꙑ ес бъ спсъ мо СЕ 74b 16 брⷮ҇а наⷲ҇ сь прѣпосѣсаетъ сѧ. слоѭ стнꙑ. въ мѧ оца  сна  стааго дха СЕ 97а 12 сего раді вьсьде. глѫтъ. еванћлсті стінѫ К 3b 7 како істна проповѣдаетъ сѧ К 13а 39—40 вдѣ небесъска ѹдеса. поꙁна стнѫ. прбѣже къ владꙑцѣ. прте сꙙ съ мѫенкꙑ С 94.2  тебе самого вдмъ покаѭшта сꙙ отъ прѣльсті кѹмръскꙑѧ.  обраштаѭщта сꙙ къ стнѣ С 157.8 алеѯандръ рее. пожрьт м велш  оставт стнѫ С 164.26 2. Ред, дисциплина сълѹ сꙙ градт манастꙑръ отъ лаврꙑ на сѣверъ. на прман тѹ новопрходꙙштхъ ꙁ мра. рънорꙁььскѫѭ стнѫ. пръво въ томъ наѹат сꙙ С 284.16 въ стнѫ a) ἀληϑῶς, ἐπ᾿ ἀληϑείας, ὄντως, ὅλως, εἰκότως Наистина, действително сътънкъ же  же бѣхѫ съ нмъ стрѣгѫште са. вдѣвъше трѫсъ  бꙑвъшаа. ѹбоѣшѧ сѧ ѕѣло глѭще. вꙑстнѫ бж снъ съ бѣ М Мт 27.54 З А СК ѹтелю. вѣмь ѣко стненъ ес ꙇ не родш н о комьже. не ꙁьрш бо на лце лвкомъ. нъ вꙑстнѫ пѫт бжю ѹш М Мк 12.14 З въ істнѫ лвк сь правьдень бѣ М Лк 23.47 З А въ істнѫ ѣко въста хъ  ѣв сѧ смонѹ М Лк 24.34А сам бо слꙑшахомъ  вѣмъ. ѣко сь естъ въ істнѫ спсъ мра хъ М Йо 4.42 З А лвц же вдѣвъше ꙁнамене. еже сътвор с. глаахѫ ѣко сь естъ въ істнѫ пркъ. грѧдꙑ вь весь мръ М Йо 6.14 З А влко гі бже нашъ. творье вꙿсемѹ. твоѣ естъ въ стнѫ велкаа тана СЕ 65а 6 ѡ бжіѣ въ істінѫ прѣмѫдрость К 10b 7 въ істінѫ богатъ вълагаліште бо понесе. плъно бжствънаго богатъства К 14b 26 Срв. С453.15  аште тъ въ стнѫ сѣмо прт ꙁволлъ стъ. мꙑ оⷮ ѫꙁъ свободмъ сꙙ. аште въ стнѫ оного съ нам вдмꙿ. мꙑ отъ ѫꙁъ ꙁбавьꙗемъ сꙙ С 468.7—8, 9 с дѣла въ стнѫ бесьмрьтьнаго сѫтъ. а не сьмрьтьна С 473.25 b) ἀληϑῶς Наистина, без съмнение, сигурно прстѫпьше стоѩште рѣшѧ петров. въ істнѫ  тꙑ отъ нхъ ес. ꙇбо  бесѣда твоѣ авѣ тѧ твортъ М Мт 26.73 З А СК c) ἀληϑῶς, ἐν ἀληϑείᾳ Истински, от сърце, от цялата душа прѣпѣтаѣ бце. тѧ въстнѫ сповѣдаѫще. мамъ грѣшн ꙁастѫпнцѫ Е 29б 5 аще бо въ стнѫ по немь ꙁволлъ ес ꙇт. ꙇ не лъжеѭ нарееш сѧ ѹенкъ его СЕ 90а 12 не бо прѣꙁьртъ гъ любꙙштїхъ го въ стнѫ С 66.29 d) σαφῶς, ἀκριβῶς Истински, точно, ясно ꙇꙁвол сѧ  мьнѣ хождъшю с пръва по вьсѣхъ. въ істнѫ по рѧдѫ псат тебѣ М Лк 1.3 З А ꙇ да ѹвѣсі се въ істнѫ. ꙇ вꙇждъ К 4b 18—19 да ѹвѣс въ стнѫ. нштетѫ юдескѫ С 496.9 e) ἐπ᾿ ἀληϑείας, ἀληϑές Право, вярно добрѣ ѹтелю въ істнѫ рее. ѣко еднъ естъ. ꙇ нѣстъ ного раꙁвѣ его М Мк 12.32А пѧть бо мѫжь мѣла ес. ꙇ нꙑнѣ егоже маш нѣстъ т мѫжъ. се въ істнѫ рее М Йо 4.18 З А f) ἀληϑείᾳ Справедливо, с право поꙁнахъ гї ѣко правъда повелѣніѣ твоѣ. ї въ їстінѫ съмѣрлъ мѩ ес СП 118.75 по стнѣ a) ἀληϑῶς, ὄντως, ὄντως, ἀληϑεύων, τὰ τοῦ πράγματος Наистина, действително вон ... рѣшꙙ. по стнѣ велка ѹдеса вдѣхомъ съ н҄імъ дѫште С 20.17—18 по стнѣ мат мѫена. не спѹст бо сльꙁѫ немоштьнѫѭ. н ꙁвѣштала ньсоже. н сьмѣрено н недостоно врѣмен С 96.8—9 по стнѣ велка стъ вѣра крьстꙗнъска С 105.23 по стнѣ свꙙтааго дометꙗ мѣсто се стъ.  ѹбо сьде обрꙙштемъ  стꙑѧ мошт го С 219.3 b) κατὰ ἀλήϑειαν Истински, от сърце, с цялата си душа ꙗв (!) свомъ ѹенкомъ. рекꙿше стꙑмъ апⷪ҇ломъ. мъногомъ же по стнѣ вѣровавъшїмъ вь н҄ь С 11.22 не по стнѣ οὐκ ἠκριβωμένως Неправилно, не както трябва ꙗкоже мьнѣ сꙙ мьнтъ. нъ не по їстнѣ С 345.15 любѧ стнѫ φιλαληϑής Който обича истината се же покаꙁатъ  онѣхъ бѹстъ.  схъ беꙁьлобънꙑ  любꙙшт стнѫ обраꙁъ С 440.17 М З А СК О У Е СП СС СЕ К С Гр ἀλήϑεια [τὸ] ἀληϑές [τὰ] ἀληϑῆ ἀκρίβεια [вар. τὰ χρηστὰ γράμματα] стіна істна ꙇстна ꙇстꙇна їстіна Нвб истина ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР РБЕ ДА Срв Истина ЛИ СтИл,РЛФИ вистина нареч диал ОА НТ НГер ЕтМл МлБТР ДА