Старобългарски речник
справт 
справт -справлѭ -справш св 1. Изправя, оправя [нещо криво, разкривено] пршъдъ же  ѹмръштено мꙑ тѣло вьсе.  лце раскрвьно ... тььѭ косе сꙙ го правьднꙑ.  їсправ сꙙ не хѹда ꙙсть лца го С 561.29 Образно. хс гла адамов ... вждь м лантама ѹдараньꙗ. ꙗже прѧхъ . да тебѣ раꙁвраштенꙑ ꙁракъ справьѭ въ прьвꙑ обраꙁъ С 469.9—10 Насоча в правилна посока. ї постан на камнꙇ ноѕѣ моі. ї справі стопꙑ моѩ СП 39.3 отъ гѣ стопꙑ кѹ їсправѩтъ сѩ СП 36.23 не да їсправѩл сѩ пѫтье моі. съхранті оправъданѫ твоѣ СП 118.5 бже ... стопꙑ  хъ справ. жꙁнь блгв СЕ 18b 13 2. Изравня, направя равен [път, пътека] образно ꙇсправте пѫть гнь М Йо 1.23 З А гі ... врагъ мохъ рад справ прѣдъ тобоѫ пѫтъ мо СП 5.9 бже ... на вꙿсѣхъ мѣстѣхъ справ ꙇмъ пѫть. л по ꙁем. л по морю. л по блатомъ. л по рѣкамъ. л нѣмь обраꙁомь кꙑмь пѫть творѧштемъ СЕ 18b 5 3. Прен. Поправя, променя към по–добро ї накаꙁанъе твое. ісправі мѩ въ конець.  накаꙁанъе твое само мѩ наѹітъ СП 17.36 да не бѫдѫтъ ѣко отьці хъ ... родъ іже не ісправі сръдьца своего. ї не въвѣрі съ бмь дха своего СП 77.8 бъ сна своего посъла. раждаемъ отъ женꙑ. сѫштѧѩ подъ ꙁакономъ іскѹпітъ. тѣмь хотѧ прѣставіті ꙁаконъ. да не кто реетъ. ѣко сего раді прѣставі . сего ісправіт. ѣко тѧжъка сѫшта К 6b 10 нктоже нѹдьма бꙑваатъ добръ. аште л вол҄еѭ вьсе моштьно справт. волꙗ мѹ бѣ дана С 414.3 остав даръ сво.  шъдъ ѹстро сꙙ съ братомъ ... сьмренꙗ бо да съ братома  с жрътва. а тꙑ не справш мра. томѹ прꙙшташ сꙙ жрътвѣ. нъ не раꙁѹмно т справьен бꙑстъ С 423.3 рее мꙋ. отъпѹст старца сего ... отъ сѫпротвнааго бѣса мѫмъ ... рабъ же бж ... гла ... дрьꙁне л кто отъ мꙿн҄ьшхъ то таково сътворт л справт С 553.21—22 4. Прен. Осъществя, извърша нещо добро сце бо лѣпо стъ намъ справт вьсѫ правьдѫ С 416.19 добро сьмѣреньꙗ пробрѣтень ходата бꙑваатъ. же сътворт потꙿштавꙑ сꙙ.  їсправвꙑ то С 513.20 5. Прен. Подпомогна, укрепя, утвърдя да съкоаетъ сѩ (!) ꙁьлоба грѣшьнꙑхъ спраші (погр. вм. справші Север.,с. 6, бел. под линия) праведьнааго СП 7.10  дѣла рѫкъ нашіхъ ісправ СП 89.17 гь ... справі въселенѫѭ ѣже да не подвіжітъ сѩ СП 95.10 Запазя. снове рабъ твоіхъ веселѩтъ сѩ.  сѣмѩ іхъ вь вѣкъ справітъ сѩ СП 101.29 справт сѧ М З А СП СЕ К С Гр εὐϑύνω κατευϑύνω κατορϑόω ἀνορϑόω ἐπανορϑόω διορϑόω πληρόω ꙇсправт. їсправт ісправіт Вж. при справлꙗт Нвб