Старобългарски речник
сповѣдѣт 
сповѣдѣт -сповѣмь -сповѣс св 1. Изповядам, призная извършени грехове, прегрешения, простъпки и под рѣхъ ісповѣмъ на мѩ беꙁаконенъе мое гю. і тꙑ оставілъ есі неьсті сръдъца моего СП 31.5 2. Обявя, призная [вяра в Бога или в божества] да ѣще кто сповѣстъ ха. отълѫ(енъ) сѫньмшта бѫдетъ М Йо 9.22 З А ѡ раꙁбоініе ... родітелевъ жрѣбꙑ погꙑбъшъ. бесѣдоѭ пробрѣте. ѣко пръвѣе цсрствіе ісповѣдѣвъ К 11b 20 ѡ раꙁбоініе ... поꙁдѣ вѣровавъ. а скоро ісповѣдѣвъ. послѣжде прішедъ. ꙇ прьвѣе сѧ вѣньавъ К 11b 33 ; понѣ нꙑн҄ѣ сповѣдте отъпаден бѹ вашемѹ С 35.14 сповѣждъ ѹбо ꙗко сѫтъ боꙁ стньн. благодѣтьн аште л н мьст  мѫкꙑ же т бѫдѫтъ отъ мене сътворт тꙙ мѫтъ вѣдѣт. ꙗко сѫтъ стньнї боꙁ С 148.16 сповѣждъ ѹбо по вол҄ прѣжде бѣдꙑ С 149.11—12 не матъ прѣт на онѫ странѫ. доньжде прѣжде сповѣстъ мꙙ га мого іс хса С 152.1 како можеш раꙁѹмѣт. аште вовода сповѣстъ далее сꙑ С 152.4—5  бога сповѣс отъ тебе родвъшааго сꙙ С 237.20 днѣмь гласомъ сповѣдѣ. гь мо  богъ мо С 505.20 3. Разкажа, опиша, направя нещо известно, разкрия нещо бже жвотъ моі ісповѣдѣхъ тебѣ СП 55.9 пѫт моѩ їсповѣдѣхъ ї ѹслꙑша мѩ СП 118.26 нъ оста ньсоже прімь врѣда. ѫтрь сꙑ ѹ огꙿн҄ꙗ нъ нꙑн҄ѣ сповѣждь мнѣ о вльхвованї свомь С 23.5 арꙗнъ вовода. рее да сповѣстъ прѣжде мꙙ сво  кобь.  отъкѫдѹ стъ С 147.6—7 аште м не сповѣс коѭ слоѭ ꙁмор наротꙑѧ сѧ ꙁмѧ. то мѫѫ тꙙ по вьсѣмъ ѹдомъ С 231.3—4 4. Кажа, изрека  тогда сповѣмь мъ. ѣко нколже ꙁнахъ васъ. отдѣте отъ мене дѣлаѭще беꙁаконе М Мт 7.23 З ꙇ се естъ съвѣдѣтельство ꙇоаново. егда посълашѧ ꙇюдѣ отъ ꙇлма. ꙇереѩ ꙇ левьћтꙑ. да въпросѧтъ і. тꙑ къто ес. ꙇ сповѣдѣ. ѣко нѣсмь аꙁъ хъ З Йо 1.20 нꙑн҄ꙗ ѹбо д  се сповѣждь мъ. обладаѧ вьсеѭ сѹрѭ сце къ вамъ глагол҄етъ С 59.11 5. Обещая ꙇ шедъ гла архереомъ  воеводамъ. како мъ прѣдастꙑ.  въꙁдрадовашѧ сѧ.  съвѣшташѧ емѹ дат съребро  сповѣдѣ. ꙇ скааше подобъна врѣмене да  прѣдастъ М Лк 22.6 З 6. Прославя, възславя ба нкътоже не вдѣ. нколже. ꙇноѧдꙑ снъ. сѧ въ лонѣ о. тъ ꙇсповѣдѣ З Йо 1.18 сповѣмь вьсѣ юдеса твоѣ СП 25.7 полагаті на гѣ ѹпъваніе мое. да ісповѣмь вьсѩ хвалꙑ твоѩ СП 72.28 їсповѣдѩтъ небса юдеса твоѣ гі. ї рѣснотѫ твоѭ въ цръкъві стꙑхъ СП 88.6 Срв. Е37б 8—9 їсповѣдіте памѩть стꙑнѩ его СП 96.12  пожърѫтъ емѹ жрътвѫ хвалѫ. ї сповѣдѩтъ дѣла его въ радості СП 106.22 не ѹмьрѫ нъ жвъ бѫдѫ. ї їсповѣмъ дѣла гнѣ СП 117.17 ѹстънама моїма ісповѣдѣхъ. вьсѩ сѫдъбꙑ ѹстъ твоїхъ СП 118.13 М З А СК Б Е СП К С Х Гр ἐξομολογέω ἐξομολογέομαι ὁμολογέω καϑομολογέομαι ἐξαγορεύω διηγέομαι ἐξηγέομαι ἐξαγγέλλω ἀναγγέλλω διδάσκω ὁμολογίαν καρπόω [Вар. ἀνακτάομαι] ісповѣдѣт їсповѣдѣт. їсповѣдѣті ꙇсповѣдѣт Нвб Срв изповядам ОА ВА НТ Бот ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ