Старобългарски речник
сповѣдань 
сповѣдань -ꙗ ср 1. Изповядване, разкриване на чувства, мисли, постъпки, грехове и под.; признание ѡ раꙁбоініе. желѣемѫѭ татьбѫ. крадомѹмѹ ісповѣдаѩ. ꙇ велкъ мъꙁдꙑ рабꙁбоіскꙑѩ (!). съпсавъ. ꙇ велкꙑ плодъ покаꙁаѩ. ꙇсповѣданьѣ К 11b 32 т тако въ мноꙁѣ молтвѣ сповѣданмъ тъно кроденѹѹмѹ съложвъ ꙁлатомь л сьребромъ прнест. т тъгда мѫкꙑ да ꙁбѫдетъ ловѣкъ тъ С 42.22  се жена ... ꙗже бѣ грѣшьніца ... мльꙙшт молтвѫ творꙗаше.  срьдцемь днѣмь сповѣдан творꙙшт. мольбѫ прношааше С 391.19—20 ꙗкоже ... благꙑѧ нравꙑ мѫжа. съкаꙁахомъ. тако достоть  ... падень съповѣдат. глагол҄ѫштемъ потомъ ... по сьврьшенѣѣмь го покаан.  добл҄мъ сповѣдан. прѣвелкаꙗ ѹдеса С 520.29 како вьꙁьрѫ кꙿ тебѣ бже. ко л наꙙло сповѣданю обрꙙштѫ С 528.3 Тайнството изповед пред свещеник в знак на покаяние за извършени грехове.  глⷮ҇е поⷫ҇ ... влко гі бже ... тꙑ прꙇм покаане. ꙇ сповѣдане рабѹ твоемѹ семѹ ... ꙇ еже съгрѣш отъ дажд ѣко благъ СЕ 74а 15 прм сповѣдане раба твоего сего.  еже аще съгрѣш. волеѭ. л не волеѭ. прѣгрѣшенемь словомь. л дѣломь СЕ 77а 14—15 прм гі ѹмаленое се сповѣдане. грѣшънааго раба твоего СЕ 77b 19—20 на негоже оца обѣтованѣ твоѣ въꙁлагаеш. пръвое  послѣдьнее сповѣдане. танꙑ срцю. ѣкоже бжѩ повѣст съкаꙁаѭтъ СЕ 92а 9—10 2. Вероизповедание, изповедание братѣ. стаѣ ꙁваню нбеснⷪмѹ прѧстънц. раꙁѹмѣте апстла.  архереѣ. сповѣданѣ нашего іс ха Е 25а 15—16 ѡкрл  отъ вꙿсѣхъ прлогъ непрѣꙁннъ. да твоеѭ помощѭ. съхранвъ сповѣдане сто ... бѫдетъ прѧстьнкъ црства твоего СЕ 80а 14 прѣбѫдѣте о вѣрѣ хсовѣ.  молтвѫ сътворте о мнѣ къ гѹ. да съконъанъ бѫдѫ въ сповѣданї семъ С 16.27  повелѣ го бт. стꙑ же нсї прѣтръпѣ о добрѣѣмь сповѣдан хрстосовѣ С 46.28 мꙑ же готов смъ ꙁа хрстосово сповѣдан. не тъьѭ дноѭ ѹмрѣт. нъ  тꙑсѫштам С 106.23—24 въпрашавъ же ѧ  ѹвѣдѣвъ прлежьно.  непрѣклоньно сповѣдан хъ ... повелѣ ... жвꙑ ѧ съжꙁат С 111.9 3. Обещание, обет блюд ѧдо. каковаа обѣтованѣ даеш бѹ. аћл бо прдѫ напсаѭще сповѣдане твое се. егоже маш ꙇстѧꙁанъ бꙑт. во въторое пршестве га нашего сха СЕ 87b 3—4 4. Славословие, прослава проідѫ сквоꙁѣ мѣсто крова дівъна домѹ бжъѣ. въ гласѣ радованьѣ ї сповѣданьѣ. шюма праꙁънѹѭщаго СП 41.5 варімъ ліцего ісповѣданімь. ї въ пъсалъмѣхъ въсклікнѣмъ емѹ. ѣко бъ велеі СП 94.2 гь же нбса створі їсповѣданіѣ красотѣ прѣдъ німь СП 95.6 беꙁ сповѣданьꙗ ἀνέκφραστος Невъзможен, невероятен а рождьство го вьсемѹ словѹ оделѣ. а  отъ гроба  сходъ прѣдетъ вьсего помꙑсла.  къ ѹенкомъ вълаꙁъ лше рѣ стъ.  беꙁъ сповѣданьꙗ С 501.19 въ сповѣдань ἐν ἐξομολογήσει, εὐχαριστῶν С благодарност, с признателност  власть кѹпьно съꙁъва на господьн҄ѫ хвалѫ. цѣсарꙙ ꙁемьѧ.  вьсꙙ сѫдѧ ꙁемънꙑѧ ... вьꙙт господев. въ сповѣдан. богомь наѹенѫѭ пѣснь С 320.11 съпрмьнкъ бѫд надълежꙙшт съмрьт алеѯанꙿдровѣ.  съконьа въ сповѣдан мѫенꙗ С 161.2—3 прѣклонвъше колѣна.  протꙙгъше вꙑѧ своѧ. съконьашꙙ сꙙ меемъ. въ сповѣдан хрсостовѣ (!) С 181.2 Е СП СЕ К С Гр ὁμολογία ἐξομολόγησις ἐξαγγελία πίστις сповѣдан сповѣдане сповѣданіе ꙇсповѣданье їсповѣданіе Нвб изповедание книж ОА ВА НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР РБЕ АР изповядание остар ОА ВА