Старобългарски речник
спльнт 
спльнт -спльнѭ -спльнш св 1. Напълня, изпълня нещо ѹенц ... събърашѧ же  сплъншѧ дъва на десѧте коша ѹкрѹхъ М Йо 6.13 З А хръмна же сплън сѧ отъ вонѧ хрꙁмънꙑѩ М Йо 12.3 З А СК десніца іхъ ісплъні сѩ мꙑта СП 25.10 рашірі ѹста твоѣ їсплънѫ ѣ СП 80.11 трѣва ... еѭже не їсплън рѫкꙑ своеѩ жьнѩ. н лона своего събраѩ рѫковѩт СП 128.7 обрѣте сꙙ водонось спльн҄ена водꙑ С 550.25—26 За мнозина — съберем се, запълним, заемем изцяло някакво пространство. ꙇ шедъше раб т на пѫт. събърашѧ вьсѧ ѩже обрѣтѫ. ꙁълꙑѩ же  добрꙑ. ꙇ сплъншѧ бракъ въꙁлежѧштхъ М Мт 22.10 ЗI, А. Срв. СЕ 106b 11 ꙇ поманѫшѧ прѧстьнкомъ же бѣахѫ въ дрѹѕѣмь кораб. да пршедъше помогѫтъ мъ. ꙇ прдѫ  сплъншѧ оба кораблѣ М Лк 5.7 З А растіте сѧ ꙇ множіте сѧ. ꙇ сплъніте ꙁемлѫ К 8а 22 Срв. С420.21—22 бѣаше съ адамомъ еѵа ... родвъша снꙑ  дьштер. отъ н҄хъже спꙿлън сꙙ мръ вьсь С 9.22—23 вьсь мръ ѹенкъ спльн҄енъ бꙑстъ С 136.13  пршедъшемъ мъ на мѣсто деже бѣшꙙ събърал сꙙ. сплън же сꙙ вьсе то мѣсто С 125.28 благословьнъ грꙙдꙑ адова селшта спраꙁнтъ. а небесьна жлшта. многꙑхъ съпасаѭштхъ сꙙ. спльнтъ С 342.6 не бо домъ молтвънꙑ тъьѭ бѣаше спльн҄енъ днъ С 563.4 За растение — разрастна се, разсадя се, разпространя се. віноградъ іꙁ егѹпьта прѣнесе ... ї насаді кореніѣ его і їсплън ꙁемлѫ СП 79.10 Намокря, напоя. он же сплъньше гѫбѫ оцьта. на ѵсопъ въꙁнеꙁъше. прдѣшѧ къ ѹстомъ его М Йо 19.29 За прах — посипя, покрия. подавъ же рѫкѫ рабъ бжї ловѣкѹ. вьстав го отъ ꙁемьѧ.  отрꙙсе мѹ главѫ  рꙁꙑ.  вьса спльн҄енаꙗ отъ праха.  посад го тѹ въ то црькꙿвц С 555.23 Образно. сꙑ на распонѣ. въкѹслъ ес. ꙇꙁ гѫбꙑ оцьта. ꙇ ѹполъ ес. вꙿсѧ ненавдѧщѧѩ тебѣ (!). весь же дхъ непрнъ (!). ꙇ вꙿсѣкѫ ѩꙁѭ квасънѫѭ. квасомь не сплъненомь. погꙑбѣльнꙑмь СЕ 42b 19—20 2. Обхванат, обзет, изпълнен съм от чувство, настроение и под ꙇ сплъншѧ с(ѧ) страхомь глѭште. ѣко вдѣхо(мъ) двъна дьнесь М Лк 5.26 З А СК нъ ѣко с глахъ вамъ. скръбь ꙇсплън сръдьца ваша З Йо 16.6А вьꙁгра сѧ младънецъ въ рѣвѣ еѩ. ꙇ сплън сѧ дхмь стꙑмъ елсаветь М Лк 1.41 З А СК да ісплънѩтъ сѩ ѹста моѣ похвалꙑ СП 70.8 г҃і бже ... да вьнідетъ прѣдъ тѩ молтва моѣ ... ѣко ісплъні сѩ ꙁолъ дша моѣ ї жівотъ моі адѣ пріблжі сѩ СП 87.4 помлѹї н҇ꙑ г помлѹ. ѣко по мьногѹ їсплънхомъ сѩ ѹньженіѣ СП 122.4 блговенъ ес бже ... даѩ пщѭ вꙿсѣко плът. ꙇсплън радост  веселѣ срца наша СЕ 17а 4 вдѣвъ ѭ паѵлъ спльн сꙙ радост  просмꙗ сꙙ С 4.29 магнъ кꙿто вовода ... спльн҄енъ гнѣва на крьстꙗнꙑ.  гл҄ꙙ. же да не отъвръжетъ сꙙ мене хрсостова (!). да ѹбнъ бѫдетъ.  гнѣва спльн҄енъ прде къ конїскѹ градѹ С 45.18, 21 бмъ же блаженꙑ глаголааше ... съподоб мꙙ владꙑко. спльнт сꙙ стааго твого дха С 103.12 мѫдрост спльн҄енъ с С 157.25 вьса юдеа спльн сꙙ благодѣан С 323.25 ѡ сьвѣте ꙁълоб спльн҄енъ С 385.26—27 3. Наситя, задоволя алѫштѧѩ сплън благъ. ꙇ богатѧштѧѩ сѧ отъпѹст тъштѧ М Лк 1.53 З їсплъніхомъ сѩ ютро мілості твоеѩ гі СП 89.14 насꙑтілъ естъ дшѫ тьщѫ.  дшѫ лаѫщѫ їсплъні благъ СП 106.9 слава тебѣ гі ... ѣко дастъ намъ брашъно вь веселе. сплън нꙑ. спльнь стааго дха СЕ 17а 16—17 гі схе. блгв. ꙇ сплън ꙁбꙑтъкꙑ. недостонꙑхъ рабъ твохъ СЕ 17b 1  спльн дшѫ раба свого твоѧ благостꙑн҄ꙙ.  покаж ... ꙗко тꙑ с богъ крьстꙗньскъ С 163.4—5 4. Извърша, осъществя, изпълня нещо сплъні гі въсѣ прошеньѣ твоѣ СП 19.6 вьсе бо сво спльн хс С 420.5—6 по стнѣ бꙑстъ раꙁбонкъ. днонадесꙙтааго аса дѣлател҄ь. вь сего бо дьне жꙁн спльн дѣло С 427.4 Изпълня, спазя [закон, заповед, религиозна догма, молба и под.]. не мнте ѣко прдъ раꙁортъ ꙁакона л пророкъ. не прдъ раꙁортъ нъ ꙇсплънтъ З Мт 5.17А да нктоже не глагол҄етъ ꙗко сего дѣлма ꙁаконъ ѹпраꙁн. сего дѣлма  ѹстав. пон҄е спльнт го не можааше С 416.27 Накарам, подтикна някого да извърши нещо. стꙑ же бж кононъ ... глаголааше ... г їсѵ хе ... съблаꙁні вьсе множьство се ... спльн ѧ да раꙁѹмѣѭтъ ꙗко тꙑ с бъ.  раꙁвѣ тебе ного нѣстъ С 31.19—20 спльненъ бꙑт a) πλήρης εἰμί Изпълнен съм [образно] блаженꙑ же рее спльн҄енъ сꙿмъ бесьмрьтънааго брашьна С 19.12 b) τέλειός εἰμι Съвършен съм в нравствено отношение бѫдѣте же вꙑ спльнен. ꙗкоже  оць вашъ нбскꙑ. спльненъ естъ СК Мт 5.48 въ тѣлес спльненѣ ἐν ἡλικίᾳ πεπληρωμένῃ В зряла възраст гі бже ... блгв ꙇ се мⷧадѧтьце ... дажд емѹ въ нанань. пострженѣ власъ его. поспѣшене въ тѣлес ꙇсплъненѣ. ꙇ сѣднꙑ старост СЕ 8а 18 спльнт сѧ М З А СК Б СП СЕ К С Гр πληρόω πίμπλημι ἐμπίμπλημι γεμίζω ἀναπληρόω μεστόω сплънт сплъніт їсплънт ꙇсплънт Нвб изпълня [се] ОА ВА АК НТ Бот ЕтМл МлБТР БТР АР РБЕ ДА изплъня [се] диал Дюв НГер ДА