Старобългарски речник
скрьн҄ 
скрьн҄ прил 1. Близък, искрен, истински ѹдаллъ есі отъ мене дрѹга їскрънѣго СП 87.19 2. Като същ. a) скрьн҄ м ед мн a) ὁ πλησίον, οἱ πλεσίον Ближен, близък, приятел въꙁлюбш скрьнѣго своего. ꙇ вьꙁненавдш врага своего М Мт 5.43А въꙁлюбш скрьнѣаго своего ѣко самъ сѧ М Мт 19.19 ЗI, А. Срв. Мт 22.39 М, ЗI, А;Мк 12.31 М, А;Лк 10.27 М А кто ѹбо тѣхъ тр скрън мьнтъ сѧ бꙑт. въпадъшѭѹмѹ въ раꙁбонкꙑ М Лк 10.36 З А СК ні сътворітъ іскрьнюмѹ сі ꙁьла СП 14.3 ѡклетавеѭаго таі скрънѣго своего. сего вꙑгънахъ СП 100.5 сѹетъна гла къжьдо къ іскрьнюмѹ своемѹ СП 11.3 ꙇскрънімь свомъ ꙁъло глѫште К 4 а 1 съребролюбьствье ... творітъ вьсѧ. не вѣдѣтꙇ  себе іскрънхъ К 4b 12 b) скрьнѩѩ ж мн αἱ πλησίον Приятелка, дружка прведѫтъ сѩ црю дѣвꙑ по неі. ї скрънѩѩ еі пріведѫтъ сѩ по тебѣ СП 44.15 М З А СК СП К Гр [ὁ] πλησίος скрън҄ іскрьн҄ ііскрън҄ ꙇскрън҄ ꙇскрьн҄ їскрън҄ Нвб искрен ОА ВА АК Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ Срв Искрен ЛИ Искрена ЛИ Искренов ФИ Искренски ФИ СтИл, РЛФИ