Старобългарски речник
оанъ 
оанъ м ЛИ 1. Йоан Кръстител [Йоан Предтеча] — син на Захария и Елисавета. Пр. на 23 септември, 7 август, 24 февруари, 25 май, 24 юни, 29 август не бо сѧ ꙁахаре ... жена твоѣ елсаветь родтъ снъ тебѣ. ꙇ нарееш мѧ емѹ оанъ М Лк 1.13 З А бꙑстъ оанъ кръстѧ въ пѹстꙑн М Мк 1.4 З А СК Б прде съ ... ꙇ кръст сѧ отъ оана въ іорданѣ М Мк 1.9 ꙇ посълавъ ѹсѣкнѫ оана вь темьнц М Мт 14.10 [в З погр.. ꙇона ] хъ ... къ іоанові глаше. тако бо естъ намъ лѣпо съконьаті вьсѣко [!] правъдѫ К 6 а 34 въ шестꙑ мѣсꙙцъ посъланъ бꙑстъ гаурлъ къ дѣвц. кꙑ же мѣсꙙцъ шестꙑ ... отьн҄елже елсавеѳь прѧтъ благовѣштен. отън҄елже ꙁаꙙтъ їѡана С 245.8—9 2. Йоан Богослов — евангелист и автор на Апокалипсиса [Откровение Йоаново], ученик на Исус, апостол, син на Зеведей и Саломия, роден във Витсаида, Галилея. Пр. на 26 септември и 8 май вдѣ ꙇна дъва братра. ꙇѣкова ꙁеведеова. ꙇоана брата емѹ З Мт 4.21А, СК пршедъ же въ домъ не да нкомѹже вьнт токмо петров.  оанѹ  ѣковѹ. ꙇ отцю отроковцѧ  матер М Лк 8.51 З А (в СК погр. оннѹ Щепкин, с. 178 Индекс) слꙑшмъ. стааго евћ҇лѣ. ппъ реⷮ҇е ѿ҇ оⷩ҇а СЕ 10 а 18 се намъ еуагг҄елстъ їѡаннъ нꙑнꙗ бесѣдова | С 385.5 3. Йоан Златоуст [ок. 344 или 354—407 г.] — ранновизантийски църковен деец и писател, знаменит проповедник, свещеник в Антиохия, а по–късно цариградски патриарх, умр. в Комана на път за второто си заточение в Питиунд [дн. Пицундà]. Пр. на 13 ноември, 27 и 30 януари свѧтаго оца нашего. іоаⷩ҇. ьтенье. въ велікѫѭ параскевьћіѭ К 9b 32 4. Йоан Мълчаливи или Саваит [ок. 454—558 г.] — епископ в Армения [ок. 484—491 г.], монах в манастира “Св. Сава” в Ерусалим. Пр. на 3 декември и 30 март с ѹбо освѣштенꙑ отьцъ нашъ їѡаннъ. отъ арменъскааго нкополꙗ бѣ. родтелю бꙑвъ. егкратꙗ.  еуфмѧ С 278.16 отьцъ же сава. въ обꙑа сꙑ богоꙗвьнꙗ же  агг҄ельска вдꙗнꙗ. не ѹбоꙗ сꙙ. нъ радъ бꙑвъ. прде въ хꙑꙁнѫ прѣподобьнааго їѡана С 287.27 божьствънꙑ же їѡанꙿнъ рее. пеальнь смъ отье С 287.30 5. Йоан — ученик на Йоан Мълчаливи сего просвѣштенааго старца ѹенка. ѳеѡдоръ  їѡаннъ съповѣдаста м глагол҄ѫшта С 296.19 въꙁемъ стꙑ старць сѣмꙙ смокꙿве дноѧ. глагола свома ѹенкома ѳеѡдорѹ  їѡаннѹ С 300.9 6. Йоан Лествичник [умр. между 650 и 680 г.] — византийски аскетико–дидактически писател, настоятел на манастир в Синай. Пр. на 30 март їѡане како бес пеал съпш. а мѡс вь велцѣ бѣдѣ прѣбꙑваатъ С 275.25 мѡс нѣкто отъ тѹ сѫштхъ рьньцъ. мол сꙙ гѹменѹ. да  бꙑ прѧлъ їѡанꙿ къ себѣ С 275.6 7. Йоан — безсребърник и чудотворец заедно с Кир, умр. [ок. 311 г. ?] в Канопа [дн. АбуКир] край Александрия, мъченик по времето на имп. Диоклециан [284—305 г.]. Пр. на 31 януари и 28 юни [пренасяне на мощите им през 412 г.] мⷺца тоⷢ҇ ћ҃а҃ стѹю юⷣ҇творцю кура оана А 141b 8 мⷺца юⷩ҇ ҃ѕ҃. обрѣтене мощ кура оаⷩ҇ А 149b 23 кур ї оанъ П4 8. Йоан — християнин, умр. мъченически заедно с Павел по времето на имп. Юлиан Отстъпник [361—363 г.]. Пр. на 26 юни црънорꙁъцъ бѣ въ манастꙑр. стааго апостола аньдреа ... блꙁъ стѹю мѫенкѹ. їѡана  паула С 119.22 9. Йоан — един от 40–те кападокийски войнихристияни, умр. мъченически [ок. 320 г.] в Севастия [Мала Азия] по времето на имп. Лициний [308—324 г.]. Пр. на 9 март бѣахѫ же вон кападок҄скꙑѧ странꙑ ... сломъ м҃ ... а се мъ мена. дометꙗнъ ... акак҄. їѡанъ. га С 69.11 10. Йоан — иподякон, споменат в житието на св. Анин, отшелник в Сирия прдошꙙ же томѹ бꙑвъшѹ. юлꙗнъ ... бꙑвꙑ прьвꙑ еппъ ...  їѡаннъ ѳеѡдоровъ ӱподꙗкъ сꙑ тъгда.  н нѣц С 554.6 обратвь сꙙ рабжї  накꙑнѫвъ прѣжде нареенѹѹм ꙼ӱподꙗкѹ їѡанꙿнѹ С 554.30 11. ИванВладислав — български цар [1015—1018 г.], син на Самуиловия брат Арон, убит при обсадата на Драч (съ градь ꙁд)аемъ  дѣлаемъ їѡаном самодрьжъцемъ блъгарьскомь В 12. Йоан [вероятно Йоан Богослов, Йоан Кръстител, по–малко вероятно друг] — патрон на Кръглата църква в Преслав цьркꙑ стааго оана дѣлана пауломь хартофулаѯомь П1 13. Йоан Презвитер — ктитор на старобългарска църква (г по)млѹ. раба своего. оа(на) преꙁвтера Т оанъ крьсттель, оанъ прѣдътеа ᾿Ιωάννης ὁ Βαπτιστής, ᾿Ιωάννης ὁ Πρόδρομος Йоан Кръстител даждь м рее сьде. на мсѣ главѫ оана крсттелѣ М Мт 14.8 З ꙁаѧте ѡаⷩ҇. крсттелѣ Е 35б 16 рождьство свѧтаго оана прѣдътеѧ крьсттелꙗ γενέϑλιον τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννοῦ Църковният празник Рождение на Йоан Кръстител [24 юни] мⷺца҃ юⷩ҇ ҃г҃. рождьство стааго оаⷩ҇ прⷣ҇ѧ крⷧ҇сⷺ҇ А 147b 6 ѹсѣкновень свѧтаго оанна прѣдътеѧ ἡ ἀποτομὴ τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ [вар. τοῦ ἁγίου προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου] Църковният празник Отсичане главата на Йоан Кръстител [29 август] мⷺца҃ авгоⷭ҇ ҃.ꙁ҃ ѹсѣкновене стааго оана прдѧ  крстлѣ А 152а 28 оанъ ѳеологъ, оанъ богословьць ᾿Ιωάννης ὁ Θεολόγος Йоан Богослов мѣⷰ҇ к҃ѕ҃ прѣставлен(е )ѡⷩ҇а ѳеолог(а) СК 131а 12 кꙅ прѣставлене ѡⷩ҇а. бгословца Е 36б 5 оанъ ꙁлатоѹстъ, оанъ хръсостомъ ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος Йоан Златоуст мⷺца ноⷠ҇ѩ в҃і҃ поко с҃таⷢ҇а оца наⷲ оана ꙁлатоѹстааго А 127а 9 стго іоана хръсостома архіепіскѹпа. констѧтінѣ града. ъⷮ҇ въ велікꙑ етврътокъ К 3а 24 їана архепскѹпа костантнꙗ града ꙁлатоѹстааго слово въ свꙙтꙑ етврътькъ С 405.3 того жде іѡанна ꙁлатоѹстааго слово. отъ тлъкованꙗ еуагг҄елѧ. ꙗже отъ матꙿѳеѧ о десꙙт дѣвцъ С 368.22 оанъ млъалвꙑ ᾿Ιωάννης ὁ ῾Ησυχαστής Йоан Мълчаливи мѣсꙙца марта ла. жт стааго їѡана епскѹпа мльалвааго. моностꙑра отца нашего савꙑ С 278.9 ї деш въ лаврѫ рьньца савꙑ.  побесѣдѹш къ рьньцѹ їѡанѹ къ мльалвѹѹмѹ. мѫжѹ правьдвѹ  добромъ жтмъ. сѫштѹ епскѹпѹ С 294.10 оанъ постьнкъ, оанъ пѹстꙑньнкъ ᾿Ιωάννης ὁ Νηστευτής Йоан IV Постник [582—595 г.], цариградски патриарх. Пр. на 2 септември мⷺца сеⷠ҇п б҃ стааⷢ҇ мⷱка маманта ѹльѣна. флпа  теодотіѩ.  стмъ оцмь наⷲ҇мъ. црѣграда. оанѹ постьнкѹ  павлѹ новѹѹмѹ А 113d 27 в҃ (п)амѧ(тъ ст)го оца нашего оана пѹстънънка Е 23б 5 оанъ схоласткъ ᾿Ιωάννης ὁ Σχολαστικός Йоан Лествичник мѣсꙙца марта л҃ жт прѣпрость. отъца їѡана гѹмена стꙑѧ горꙑ снескꙑ. мѹже пррокъ схоласткꙿ С 272.5 М З А СК Б О Н У Е СС СЕ К С В П1 П4 Т Гр ᾿Ιωάννης От евр ҄ꙇehōhānān, ҄ꙇōhānan ’Яхве е милостив’ аннъ анꙿнъ анъ ꙇоанъ ꙇоанꙿнъ іоанъ ѡанъ їѡанъ їѡаннъ їѡанꙿ їанъ Нвб Йоан ЛИ Йован ЛИ Йована ЛИ Йованка ЛИ СтИл,РЛФИ Срв Иван ЛИ