Старобългарски речник
ндктъ 
ндктъ м Цикъл от 15 години при старото летоброене, свързано със сътворението на света; индикт мѣⷭ҇ септѧⷠ҇. въ а҃ деⷩ҇. наѧтоⷦ҇ ндктѹ [!]  ноⷡ лѣⷮ҇ А 112d 14—15 натъкъ е(ньдктѹ новое) лѣто СК 122b 1—2 напса (же сѧ въ) лѣто отъ сътво(ренѣ мро)у ꙅ҃ ф҃а҃. нъд(къта ꙅ) СН А СК СН От гр ἴνδικτος нъдктъ еньдктъ Нвб индикт ОА ВА НГер ЕтМл ЕтБАН АР РРОДД