Старобългарски речник
ꙁдрал҄ь 
ꙁдрал҄ь -ꙗ м ЛИ Израил — потомството на патриарх Яков [Иаков], наречен Израил [Бит 32.28], след като се борил с Бога. В друг вариант на легендата Яков получава това име от Бога след завръщането си от Месопотамия [Бит 35.10] ѣко ꙇѣкова ꙇꙁбъра себѣ гь. ꙇлѣ въ достоѣне себѣ СП 134.4  вънꙇде ꙇль вь ег҄пꙷꙷтъ. ꙇ ѣковъ пріде въ ꙁемлѭ храмовѫ СП 104.23 въꙁдрадѹетъ сѩ ꙇѣковъ ꙇ въꙁвеселꙇтъ сѩ ꙇль СП 13.8 не нꙑнѣ постꙑдітъ сѧ іѣ(..)въ ні нꙑнѣ ліца прѣложітъ ꙇлъ К 1а 10 Израилското царство, израилският народ, произлязъл от 12–те Яковови синове. ꙇ бѣ въ пѹстꙑньхъ до дьне авленѣ своего къ ꙁдралю М Лк 1.80 З  тꙑ віѳлееме ꙁем(л)е юдова... с тебе бо ꙁідетъ вождъ іже ѹпасетъ люді своѩ лѣ А Мт 2.6 СК бꙑстъ ꙇюдѣа стъін его. ꙇль область его СП 113.2 раꙁдѣльшюмѹ ръмъное море...  проведъшюмѹ  ꙇлѣ по срѣдѣ его СП 135.13—14 іꙁбьра(ра) дада раба своего... пастꙇ ѣкова раба своего ꙇлѣ достоѣніе свое СП 77.71 ꙁнаемъ въ юдѣ бъ.  въ л веле мѧ его СЕ 105b 8 тꙑ ес бъ нашъ. ꙇже водоѭ  огнемь. пр л ꙇꙁбав ꙇлѣ отъ льст вааловꙑ СЕ 5b 12 пасꙑ ꙇлѣ Е 6а 1 се л боꙁ тво ꙁдралю. въꙁведъш тꙙ отъ егупта С 435.20 гда коньцъ ѧꙁꙑкъ вьлѣꙁетъ. тъгда вьсь ꙁдрал҄ь сьпасетъ сꙙ С 347.17 М З А СК Е СП СЕ К С Гр ᾿Ισραήλ От евр Ii’srā’el ꙇꙁдраль Нвб Израил Бот