Старобългарски речник
ꙁвѣщат 
ꙁвѣщат -ꙁвѣщаѭ -ꙁвѣщаш несв св 1. Известявам, съобщавам не бо обрꙙштетъ нктоже тако авѣ ꙁвѣштана. нъ їѡнна стъ пртъа С 440.21 вѣсте сам ꙁѣло сѫште славолюбьць. съкаꙁан облаженааго дауда. же нꙑнꙗѹ ꙁвѣшта С 359.15 їжде бо ꙁавсть. тѹ жвѫтъ. враждꙑ  свар  прѣльст.  пьрꙙ  оглаголаніа словеса.  хѹлꙑ  ѹкоренꙗ.  лко аште ꙁвѣштамъ С 400.22 Обявявам [закон, правило и под.]. кꙑ ꙁаконъ. кꙑм словесꙑ ꙁвѣштамъ С 434.23—24 слꙑш  проповѣждъ бжꙗ ѹдеса ... како же новꙑ ꙁвѣштатъ сꙙ С 450.11 Срв. К13b 3 Предизвестявам, предсказвам. молте сꙙ ꙁа мꙙ къ господев. да не бꙑ пршъло нтоже на мꙙ. хъже ꙁвѣштасте С 364.7 2. Казвам, говоря, изричам вѣдѣ же на ѹмѣ помꙑсл на мꙙ. да того дѣлꙿма нтоже тебѣ нѣ ꙁвѣштавшѹ. ꙗвѣ отъвѣштаѭ С 393.11 не много бѣ нꙿсоже ꙁвѣштат. нъ тъьѭ ꙗко покаꙗвъше сꙙ обратмъ.  томѹ прпадъше вѣрѹмъ С 386.25 пон҄еже бо  петръ гда сповѣда хса блажааше сꙙ. ꙗкоже оте ꙁвѣштавъ С 379.13—14 Разказвам. таковꙑмъ же  толкꙑмꙿ ѹдесемъ. съ богоьстмъ отъ насъ ꙁвѣштаномꙿ С 559.5 подобааше  мьнѣ. ꙗвт въ съповѣдан томь ... реетъ кто любо тънъа [!] вдꙙ. абь томѹ ꙁвѣштанѹ бꙑт. гда вел бжѧ авѣ хоштетъ бꙑт С 546.5 Произнасям, изричам. ѡ бѣдꙑ кꙑм ѹбо гласꙑ ꙁвѣшта окаанꙑ. кꙑѧ помꙑслꙑ въ срьдьц ношааше. гда отꙿвѣта съмрьтьна вьꙁꙙ С 66.12 камѣнꙑ бъ. рѫцѣ простеръ на небо. ловѣьскомъ гласомъ ꙁвѣшта глагол҄ꙙ. днъ стъ бъ днъ стъ хс С 34.28 по стнѣ мат мѫена. не спѹст бо сльꙁѫ немоштьнѫѭ. н ꙁвѣштала ньсоже. н сьмѣрено н недостоно врѣмен С 96.10 3. Цитирам, привеждам някаква мисъл лѣпо ѹбо намъ братꙗ блаженааго павла слово ꙁвѣштат. любꙙштмꙿ бога вьсе спѣтъ сꙙ на добро С 368.18 Доказвам, потвърждавам някаква мисъл. дн же съпротвꙙтъ сꙙ ждове ... плштемъ хотꙙште стнѫ посѣнт.  їсаїно ꙁвѣштаѭште. ождахъ сътворт вно. сътвор же трьн С 433.28 хѹлѫ ꙁвѣщат ὀνειδίζω Хуля, сквернословя, клеветя н глагола кто с стъ. же дръꙁнѫ прѣдъ всѣм хѹлѫ мьнѣ толкѫ ꙁвѣштат С 360.20—21 ꙁвѣщат сѧ К С Гр λέγω λαλέω βεβαιόω εἴρω ἐκλέγω ἀπαγγέλλω φϑέγγομαι χράομαι ὀνειδίζω ꙁвѣштат Нвб извещавам остар ОА ВА МлБТР РРОДД Срв известявам