Старобългарски речник
ꙁвест
ꙁвест -ꙁведѫ -ꙁведеш св 1. Изведа навън [от помещение, оградено място и под.] ꙁведъше  вонъ ꙁ внограда ѹбшѧ М Лк 20.15 З платъ же слꙑшавъ та словеса ꙁведе вонъ са М Йо 19.13 З А Б емъ ꙁа рѫкѫ слѣпааго. ꙇꙁведе  вьнъ ꙇꙁ вьс М Мк 8.23 З ꙁведе же ѩ вонъ до втанѩ М Лк 24.50 З А аꙁъ бо есмъ гь бъ твоꙇ. ꙇꙁведоꙇ тѩ отъ ꙁемьѩ ег҄ѹпьтьскꙑ СП 80.11 поражьшюмѹ ег҄ѹпта съ пръвѣньц своꙇм. ѣко въ вѣ. ꙇ ꙁведъшюмѹ ꙇлѣ отъ срѣдъ ꙇхъ СП 135.11 отьць тво дного дѣлма грѣха адама с породꙑ ꙁведе С 308.28 ꙁведохъ тꙙ отъ ꙁемьѧ раскꙑѧ С 470.1 въ полѹношт пршъдъшѹ кнꙙꙁѹ. ꙁведенъ бꙑстъ пакꙑ блаженꙑ рне С 252.25 ꙇꙁведъша  с темнцꙙ прведоста  къ цѣсарѹ С 199.9 вовода же повелѣ посълат вонꙑ  ꙇꙁвест ꙇ с храма С 22.22—23 Прен.Избавя, освободя, спася.  ѡтъ бѣдъ моꙇхъ ꙇꙁведꙇ мѩ СП 24.17 прост млост ѹ тебе... ꙇꙁведъшааго сѣдѧщѧѩ въ тъмѣ. ꙇ въ сѣн съмрътьнѣ СЕ 39b 7—8 ꙁвед  отъ слѣпотꙑ СЕ 33а 23 слава тебѣ боже... ꙁведъ насъ ꙁ мра сего С 260.16 ꙁвелъ с отъ ада дѹшѫ моѭ С 461.28 мо сънъ ꙁведетъ тꙙ отъ съмрьтьнааго съна С 469.28 ꙁвест мꙙ ꙁ бѣдꙑ тоѧ С 167.1 ꙁведъ мꙙ ꙁъ сѣт твоѧ С 194.11  ѫжнкꙑ ꙁведѣте ѧже доселѣ пожрѣсте С 467.9 како же тьмнцꙙ го раскопа. како же съвꙙꙁьн҄ꙙ ꙁведе С 462.30 ѹмьрьшмъ отъ вѣка подъ ꙁемьѭ жлшта. ꙁвест окованꙑѧ отъ вѣка съпꙙштꙙѧ С 464.5—6 грꙙдетъ бо стꙑ ловѣколюбьцъ. ꙁвестъ вѣьнъхъ ѫжꙿнкъ мѫжьствомъ.  областѭ велкоѭ. жвѫштхъ въ гробѣхъ С 460.5 2. Отведа, заведа на определено място молте сѧ ѹбо гнѹ жѧтвѣ да ꙁведетъ дѣлателѧ на жѧтвѫ своѭ М Лк 10.2 З А абье дхъ ꙁведе  вь пѹстꙑнѭ М Мк 1.12 З облѣшѧ  въ рꙁꙑ своѩ. ꙇ ꙁвѣсѧ  да пропънѫтъ ꙇ М Мк 15.20 З А СК ꙇꙁвелъ есꙇ ѣко овьцѩ людꙇ твоѩ рѫкоѭ мосѣовоѭ ꙇ аронеѭ СП 76.21 пршедъша дъва агг҄ела ꙁдр(а)ста  с тнꙑ тоѧ  ꙁведъша  пост(а)вста на пѫт С 193.27 Образно. ꙇ ꙁведе нꙑ вь покоꙇ СП 65.12 ꙇ ꙁведе люд своѩ въ радост. ꙇ ꙁбъранꙑѩ своѩ вь весельі СП 104.43  покааньѣ  любьве паⷦ҇ съꙁъдат дш просвѣщенье  срдю  ѹмъ польꙁьнъ да вꙿсѣка дша поѭщ с  насладвꙿш сѧ ꙁведетꙿ сѧ вь жꙁнь вѣьнѫѭ Р II 2.13 3. Премина, изляза пропасть сть междѹ вам  нам. ꙗкоже хотꙙштмъ ꙁвест не мнѫт С 373.18 4. Прен. Създам, произведа іꙁвестꙇ хлѣбъ отъ ꙁемⷧѩ  вно СП 103.14 тебе рад ѹснѫвъшаго въ ра.  еугѫ отъ ребра ꙁведъша С 469.27 Извлека, изкарам. ꙇꙁведе водꙑ ꙇс камене СП 77.16 ꙇсходшта водьнаа ꙇꙁвѣсте о мо СП 118.136 5. Прен. Изтъкна, изкажа, направя явно ꙇ ꙁведетъ ѣко свѣтъ правьдѫ твоѭ СП 36.6 то о дѣлѣхъ ѹбо ѡ како с бѫдѫтъ.  аще хощеш ѣко на срѣдѫ ꙁвест  всѣ съповѣдат. не доволно м бѫдетꙿ врѣмѧ. да всѣ съповѣдѣ. беꙁаконꙿнаѣ дѣла  вещ Р II 3.10—11 еже срамъ естъ  ѿкрът  на срѣдѫ ꙁвест Р II 4.12 М З А СК Б СП СЕ С Р Гр ἐξάγω ἄγω ἀνάγω ἐκβάλλω καταβαίνω μετάγω προσάγω ἔξειμι [ἰέναι] ἐκφέρω λέγω ἕλκω ὁδηγέω ἐξέρχομαι ꙇꙁвест іꙁвестꙇ Нвб изведа ОА ВА АК НТ Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА изведем диал ДА