Старобългарски речник
ꙁбьранъ 
ꙁбьранъ -ꙑ прил Избран, подбран да спстъ  сѧ. аште сь естъ хъ снъ бж. ꙇꙁбъранꙑ М Лк 23.35 З А мъноѕ бо сѫтъ ꙁъван мало же ꙁбъранꙑхъ М Мт 20.16 З А да бѫдетъ съсѫдъ ꙁбъранъ. снъ  наслѣднкъ. твоемѹ црсѹ СЕ 94а 14 наѹ н съсѫдомь ꙁбъранꙑмь твомь павъломь. апломь СЕ 19b 19—20 пр стъіхъ его ꙁбъранꙑх аћлѣхъ СЕ 87b 10 подобѫ облъкъ сѧ (.......) отъ съсѫда ꙁбранаго Е 39б 3 не непотрѣбьнъ нъ ꙁбъранъ съсѫдъ стъ ꙇѡанъ С 287.21 не простꙑ го ѹенкъ прѣда. нъ отъ ꙁбранааго рꙙдѹ днъ С 409.13 аꙁъ же вашего събора мол҄ѭ ѡ мѫенц. славьнї  ьстьн. ꙁбъранꙑѧ слѹгꙑ добрї мѫенц благовѣрю С 67.12—13 Като същ. ꙁбьран м мн οἱ ἐκλεκτοί Избраници ꙇ съберетъ ꙁбъранꙑѩ своѩ отъ етꙑръ вѣтръ. отъ коньца ꙁемлѧ до коньца нбсе М Мк 13.27 З да прѣльстѧтъ аще въꙁможъно ꙁбъранꙑѩ М Мк 13.22 З вдѣтꙇ въ благостꙇ ꙁбъранꙑхъ твоіхъ СП 105.5 ꙁавѣштахъ ꙁавѣтъ ꙁбьранꙑмъ моімъ СП 88.4 гі слъ бже ... прм . въ ѹѧсте ꙇꙁбъранꙑхъ твохъ СЕ 101b 9 дажд емѹ вѣнець правъдꙑ. ꙇꙁбъранꙑхъ твохъ СЕ 57b 25 облѣцѣте сѧ ѣко ꙁбран бѹ Е 22а 13 въсе тръпⷧѫ ꙁбранꙑхъ рад Е 1а 15 послѹшате акꙑ кнꙙꙁ.  сѫдѧ цѣсара персьска. мꙿже ꙁбьран мѹ сте С 257.20—21 М З А СК Е СП СЕ С Р Гр ἐκλεκτός [τῆς] ἐκλογής δόκιμος δοκιμώτατος δεδοξασμένος ꙁбъранъ ꙁбранъ ꙇꙁбъранъ Нвб избран ОА ВА Бот МлБТР ЕтМл ЕтБАН РБЕ избраний остар НГер